Logga in
Logga in

Kompletterande granskningsutlåtande

Ett kompletterande granskningsutlåtande har under hösten 2021 tagits fram och skickats till dig som lämnat synpunkter på vägplanen för projektet.

Under våren 2021 skickade vi in vägplanen för fastställelseprövning. Det är Trafikverket Planprövning som ska granska förslaget och sedan fastställa planen om den är korrekt hanterad.

Det har under processens gång visat sig att det kommit in synpunkter till oss som inte har behandlats och bemöts i granskningsutlåtandet. Därför har vi nu bearbetat dessa och ett kompletterande granskningsutlåtande har tagits fram. För dig som tidigare lämnat in synpunkter på vägplanen finns nu möjlighet att ta del av de kompletterande handlingarna och framföra ytterligare synpunkter innan ett beslut fattas. Du som är berörd har fått information om detta, hur du går till väga för att lämna synpunkter och de handlingar som är aktuella.

- Vi har fått in väldigt många synpunkter på den utställda vägplanen i flera olika kanaler. Några av dessa synpunkter har tyvärr missats i den första sammanställningen men har sedan fångats upp och hanterats. Vi beklagar att hanteringen med att fastställa vägplanen kommer dra ut på tiden med ett par månader på grund av detta, säger projektledare Lars-Erik Håkansson.

Vill skapa en säkrare trafikmiljö för närboende

Enligt förslaget ska Trafikverket utforma sträckningen som en trefältsväg (2+1) med mitträcke, förutom delen mellan Vångsgärde och Holen som blir en tvåfältsväg. Enskilda som berörs, myndigheter och organisationer samt allmänheten har fått ta del av förslaget.

Målet är att förbättra framkomligheten men framför allt skapa en säkrare trafikmiljö för närboende.

- Vi vill bygga bort direktanslutningar, göra en mötesseparering på den större delen av sträckan och bygga fler säkra möjligheter att korsa vägen för gående och cyklister, säger Lars- Erik Håkansson.

I förslaget ingår även att bygga en ny, separat gång- och cykelväg längs med E45 på sträckan mellan Vångsgärde och Holen. Befintliga sidovägar används och kompletteras för att knyta samman gemensamma in- och utfarter till E45.