Logga in
Logga in

Dalarna Väg 270, Gussarvsrondellen–Hamre, gång- och cykelväg

Vi planerar en ny gång- och cykelväg utmed väg 270 mellan Gussarvsrondellen och Hamre i Hedemora kommun. Den kommer att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg.

Varför?

Öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Nuläge

En ny lösning för sträckan påbörjades hösten 2021.

Om projektet

För att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna som färdas längs väg 270 mellan Gussarvsrondellen och Hamre i Hedemora kommun, planerar vi att bygga en gång- och cykelväg. Samtidigt ska vi bygga en tunnel under riksväg 70 för att slippa planpassagen som bedöms som osäker. Vi kommer också att se över de busshållplatser och infarter som finns längs vägen för att öka trafiksäkerheten generellt.

Väg 270 går sträckan Hedemora–Långshyttan–Engelsfors (E16) i norr och är en primär länsväg. Vägen trafikeras bland annat av tunga godstransporter till och från gruvan i Garpenberg samt industrier i Långshyttan. I Hamre, längs väg 270, finns en ridanläggning, men mellan Gussarvsrondellen och Hamre saknas en gång- och cykelväg. Det gör att barn och ungdomar har svårt att ta sig till och från ridanläggningen på egen hand. En gång- och cykelväg skulle också befrämja cykling och cykelrekreation, och skapa kopplingar mot kommunens nordöstra delar, till exempel Viksbro, Garpenberg, Husby och Husbyringen.

Väg 270 är osäker på grund av höga hastigheter, smala vägrenar och dålig belysning. Passagen över riksväg 70 vid Gussarvsrondellen upplevs också som farlig och otrygg. Busshållplatserna vid infarten till Hamre saknar säkra anslutningar och belysning. Att korsa väg 270 till och från busshållplatserna känns också riskfyllt eftersom trafikanterna kör fort där. Projektet kommer att bidra till ökad trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna vid cirkulationsplats Gussarvsrondellen, väg 70/270, samt längs väg 270 mellan cirkulationsplatsen och infarten till Hamre.

Vad händer i projektet?

Under hösten 2020 lämnade vi in vägplanen för fastställelseprövning. Detta förslag är inte genomförbart. En ny lösning för sträckan kommer att påbörjas med start hösten 2021. När det nya förslaget finns framtaget kommer samråd med allmänheten att genomföras.

Busshållplatser

I projektet ska vi hitta de bästa lägena för busshållplatserna, ta fram anslutningar till och från dem och även undersöka möjligheterna att parkera cyklar och mopeder i närheten till hållplatserna.

En del hållplatser, som först föreslogs, har strukits av trafiksäkerhetsskäl. Det gäller stråkhållplatserna längs väg 70 och busshållplatserna längs väg 270 vid Ivarshyttevägen.

Tidsplan

1 Samrådshandling höst 2021

2 Samråd tidiga 2022

3 Planförslag vår 2022

4 Granskning Höst/vinter 2022

5 Fastställelse Vår 2023

6 Laga kraft Höst 2023

7 Preliminär byggstart 2026

Kontakt

Britta Brömses

Projektledare

Telefon: +46 10-123 85 12

Hanna Forslund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 87 25