Logga in
Logga in

Dalarna Väg 50/66 genom Ludvika, förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet

Trafikverket och Ludvika kommun bygger för bättre trafikmiljö, ökad tillgänglighet och attraktivare stad genom Ludvika.

Vad?

Vi bygger ett antal åtgärder för att effektivisera transportsystemet.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten, förbättra möjligheten till arbetspendling samt förbättra för näringslivets godstransporter genom Ludvika.

Nuläge

Genomfart Ludvika är klar, mer trafiksäker och framkomlig än tidigare.

Om projektet

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats den 29 februari 2024. 

Väg 50 och väg 66 genom Ludvika är viktiga gods-, pendlings- och turisstråk. Sedan ett antal år tillbaka har vi byggt för att förbättra trafiksäkerheten, förbättra möjligheten till arbetspendling samt förbättra för näringslivets godstransporter genom Ludvika. 

Det återstår tre huvuddelar innan hela genomfarten är klar. 

Huvuddel 1, Lyviksberget-Mossplan

Sedan hösten 2020 har arbetet med den del vi kallar huvuddel 1 pågått, den sträcker sig mellan Lyviksberget och Mossplan. Längs sträckan är det flera åtgärder som ingår. På den första delen, har gamla väg 50 byggts om till lokalgata.

Cirkulationsplatsen i korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50 är klar. I anslutning till den har vi byggt tre gång- och cykelportar och nya busshållplatser. 

Längs med Valhallavägen byggs ny lokalgata, som får namnet Rådjurstigen. Vägen får nya ytskikt och det byggs även bullerplank här. På sträckan utför vi även omfattande VA-arbeten. Denna del av huvuddel 1 beräknas vara klart sommaren 2023. 

Effekterna för huvuddel 1 är bättre trafiksäkerhet med färre direktutfarter och säkrare passager för gång- och cykeltrafik. Det blir också ett jämnare trafikflöde.

Huvuddel 2, korsning Mossplan-Kajvägen

Huvuddel 2 sträcker sig mellan korsningen Mossplan till Kajvägen.

Den första delen på huvuddel 2, plankorsningen över järnvägen vid Hitachi Energy medför stora olycksrisker för de som använder vägen som in- och utfart till Hitachi Energys område. Plankorsningen har därför stängts och säkrare vägar in till Hitachi Energy finns via:

  • den nya cirkulationsplatsen i korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50
  • Tunnelgatan som går under väg 50 och järnvägen
  • Kajvägsbron.

Den andra delen på huvuddel 2 sträcker sig vidare från Mossplan till Kajvägen. Vi bygger två cirkulationsplatser, en i korsningen Vasagatan/väg 50 och en i korsningen Kajvägen/väg 50. Bussgaraget har rivits för att göra plats åt den nya cirkulationen vid Vasagatan/väg 50.

Vägen in till Eriksgatan ska bli säkrare med ett vänstersvängfält och för att göra det säkrare för fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter att passera väg 50 ser vi även över befintliga passager samt bygger nya.

Längs stora delar av sträckan utför vi även omfattande ledningsarbeten och mindre åtgärder på broar. 

Huvuddel 3, Resecentrum

I huvuddel 3 ska ett antal åtgärder göras vid resecentrum för att förbättra möjligheterna att resa kollektivt. Bussgaraget har rivits och vi kommer anlägga nya ytor och parkeringsplatser. Vi ska även göra nya anslutningar in och ut från resecentrum. 

Nyheter

Tidsplan

1 Byggfas huvuddel 1 2020–2022

2 Byggfas huvuddel 2 2022–2023

3 Byggfas huvuddel 3 2022–2023

4 Invigning 4 oktober

Karta över planerade åtgärder

En karta över planerade åtgärder som pågår just nu.

Kartan visar de åtgärder som pågår just nu.

Se kartan i större storlek (pdf, 450 kB)

Buller och vibrationer

När vi bygger genom Ludvika kommer du som bor eller rör dig i området att påverkas på olika sätt, till exempel av buller och vibrationer. För att minska störningarna genomför vi kontroller och mätningar. Här hittar du de vanligaste frågorna kring buller och vibrationer i arbetet med genomfarten. 

Vad gör Trafikverket för riskbedömningar när det gäller skador på fastigheter på grund av byggnationerna?

Inför byggnationer genomför Trafikverket riskanalyser när det gäller buller och vibrationsalstrande arbeten. Riskanalysen identifierar ett riskområde som vi särskilt måste beakta under byggnationen och analysen tar även fram riktvärden för tillåtna markvibrationer. De fastigheter som ligger inom riskområdet besiktigas innan vibrationsalstrande arbeten utförs i dess närhet. De byggnader som ligger närmast byggnationen monterar Trafikverket vibrationsmätare på. Dessa mätare registrerar kontinuerligt vibrationer och larmar då värdena närmar sig de fastställda riktvärdena så att åtgärder kan vidtas innan de överskrids.

Senast efter avslutad byggnation utförs efterbesiktning av de fastigheter som besiktigades innan byggnationen eller av andra uppkomna orsaker som framkommit under byggtiden.

Utöver detta arbetar Trafikverket också med en 3:e part för besiktning av skadeanspråk som uppstår under byggnationen som bedömer om skadorna är gamla eller kan ha en koppling till projektet.

Hur går en bullerutredning till?

Utredningen görs utifrån en tredimensionell beräkningsmodell som bland annat tar hänsyn till byggnader och marknivåer i området. Träd och annan vegetation som kan finnas och kan upplevas ljuddämpande tas inte med i beräkningsmodellen. I utredningen utgår vi alltså ifrån att till exempel träd inte finns, vilket ger marginaler om de skulle tas ner.

Modellen tar även hänsyn till en framtida trafiksituation med ökad trafik. Det ger också marginaler för bullernivåerna.

Varför gör man beräkningar av bullernivåer i området och inte mätningar?

Mätningen mäter bara hur det ser ut just vid själva mättillfället. Beräkningarna ger en mer rättvis och generell bild. 

Vad gäller vid tillfälligt byggbuller?

För byggbuller finns särskilda regler som innebär att bullrande arbeten inte får utföras kvällar och helger, utan särskild dispens. Trafikverket följer Naturvårdsverkets allmänna råd för byggbuller.

Naturvårdsverkets vägledningar om buller i samhället

Normal arbetstid i Ludvika vid byggnationen är vardagar 06.00-18.00. Andra tider för särskilda arbeten kan förekomma.

Vid särskilda arbetsmoment som till exempel pålning kan vi komma att utföra mätningar för att kontrollera att vi håller oss inom riktvärdena. Vid kortvariga arbetsmoment får man överskrida riktvärdena med upp till 10 decibel.  

Hur bestäms höjden på bullerplank?

Höjden på bullerplank bestäms utifrån de regelverk som finns hur ett bullerplank utformas. För att bullret ska minska och boendemiljön förbättras behöver det vara en viss höjd vilket då kan göra att utsikten blir påverkad.

Illustration som visar bullerplanket

Illustration av hur högt bullerplanket kommer att vara.

Det är för höga ljudnivåer som stör när jag är ute på min egen gård. Vad har Trafikverket för ansvar?

Trafikverket jobbar för att uppfylla de regler och riktvärden som finns. Även om vi uppfyller riktvärdena så kan man uppleva störningar från trafik och vägarbeten.

Vilka bulleråtgärder gör vi?

I första hand strävar vi efter att göra åtgärder nära källan till bullret till exempel skärmar och bullervallar.

Då det inte är möjligt eller tillräckligt med åtgärder i anslutning till källan kan det vara aktuellt med åtgärder på fastigheter, till exempel för fönster och uteplatser. Som uteplats räknas ett avgränsat område i anslutning till fasad som är iordningställt med till exempel stenläggning eller trall.

Kan jag få åtgärder om jag upplever mycket buller från järnväg?

Den som upplever sig störd av buller kan ansöka hos Trafikverket om att få en bullerutredning utförd. Ansökningarna hanteras av Trafikverket nationellt via en av våra digitala tjänster.

Vilka fastigheter får bulleråtgärder inför att väg 50 byggs om genom Ludvika?

I vägplanearbetet har vi utfört en bullerutredning som identifierat berörda fastigheter. Utredningen har tagit hänsyn till både vägen som byggs om och det buller som kommer från järnvägen. Vid åtgärder tar vi därmed höjd för den totala störningen. Det är beräknade ljudnivåer från väg 50 som styr behovet av åtgärder, eftersom det är den som byggs om.

För de fastigheter där utredningen visar att gällande riktvärden för buller kommer att överskridas har vi erbjudit bullerskyddsåtgärder. Utredningen grundar sig på beräkningar av ljudnivåer från den ombyggda väg 50. Individuella bedömningar görs för varje berörd fastighet, vilket gör att det kan förekomma skillnader mellan fastigheter även om de ligger nära varandra.

Frågor och svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna vi får in om projektet. Vill du veta mer kring hur vi hanterar buller och vibrationer hittar du det under en egen rubrik.

Du som bor eller rör dig i Ludvika kommer att påverkas av både byggstök, tillfälliga hänvisningar och köbildning under tiden vi bygger. Detta är tyvärr ofrånkomligt när flera byggåtgärder ska utföras genom Ludvika. Trots tillfälliga lösningar får vi räkna med att det under vissa timmar på dygnet finns risk för köer då trafikflödet är som störst. Vi hoppas att du har överseende med de störningar som uppstår. Var uppmärksam och följ våra hänvisningar för allas säkerhet!

I arbetet med utvecklingen av vägarna genom Ludvika kommer ett antal trafiksäkerhetsåtgärder göras i form av stängning av flera utfarter, avsmalning av väg och säkrare passager för gående och cyklister.

Flera av åtgärderna förändrar vägutformningen som förväntas ge hastighetssänkande effekter på fordonsförare. Inom tätort är det Ludvika kommun som fattar beslut om hastighetsgränser och polisen som ansvarar för att den efterlevs.

Projektet är samfinaniserat med Ludvika kommun.

Kontakt

Matti Siirtola

Projektledare

Marcus Lindahl

Markförhandlare


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Matti Siirtola
Kommunikatör
Sandra Wiklund