Logga in
Logga in

Dalarna Väg 66, Östra Tandö-Bu, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi bygger för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på sträckan mellan Östra Tandö och Bu. Sträckan på drygt 7 km lång är smal och har problem med dålig sikt, snäva kurvor och många direktutfarter.

Vad?

Vi rustar upp delar av befintlig väg och bygger 2,5 km ny väg. Vi bygger nya gång- och cykelvägar med två nya portar, stänger ett antal direktutfarter och bygger nya rörbroar.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan.

Nuläge

Byggnation pågår och allt beräknas vara klart sommaren 2023.

Om projektet

Väg 66 har stor betydelse för såväl Malungs kommun som de stora turistanläggningarna i Sälenfjällen. Under vintersäsongen är trafikintensiteten tidvis hög, med toppar på över 9 000 fordon/dygn. Årsgenomsnittet är cirka 2 500 fordon/dygn. Vägen är också viktig ur transportsynpunkt.

Vägen går dessutom genom ett gammalt kulturlandskap och har höga kulturvärden och det finns ett stort antal fornlämningar i området. Tre större bäckar korsar området. Området utgör även ett riksintresse för friluftsliv, inte minst för aktiviteter i anslutning till Västerdalälven.

Planerade arbeten

Vägen är smal, sikten är dålig vid flera backkrön och det finns flera snäva kurvor. Det finns också flera korsningar och många direktutfarter från fastigheter. För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten utför vi ett antal åtgärder: 

  • vi rustar upp 4,5 km av befintlig väg
  • vi bygger ny väg på cirka 2,5 km från gamla småskolan i Risätra mot Risätra skola och sedan längs väg 1044 tills den ansluter mot befintlig väg 66
  • vi bygger nya gång- och cykelvägar, 3 meter breda, öster om väg 66
  • ett stort antal direktutfarter kommer stängas, det blir cirka 30 st kvar
  • vi bygger två nya gång- och cykelportar i betong, i Östra Lillmon samt i Bu. Till dessa kommer vi även bygga två pumpstationer för avvattning
  • vi bygger två rörbroar som ska leda bort vatten i bäckarna vid Oforsvallabäcken och Buvallabäcken, de blir 3 meter i diameter.

Vägen blir en 9 meter bred tvåfältsväg med en hastighet på 90km/h och 70km/h. 

Nyheter

Tidsplan

1 Byggfas 2021–2023

Vi stänger av väg 66 och leder om trafiken via väg 1049.

Vi stänger av väg 66 och leder om trafiken via väg 1049. 

4 Nya väg 66 blir klar och öppnas för trafik sommaren 2023

Karta över planerade åtgärder

Kontakt

Fredrik Stål

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 68

Hanna Forslund

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 87 25