Logga in
Logga in

Dalarna Väg 789/806 genom Gustafs, nytt gång- och cykelstråk

Vägplanen är klar, men inte fastställd. Vi saknar i dagsläget finansiering för att genomföra projektet. Projektsidan kommer att tas bort från trafikverket.se 19 mars 2024.

Vad?

Trafikverket planerar för ett 3 kilometer långt nytt gång- och cykelstråk genom Gustafs på sträckan Enbacka–Naglarby.

Varför?

Förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen är klar, men inte fastställd. Projektet saknar i dagsläget finansiering för att genomföras.

Om projektet

Vi planerar för ett 3 kilometer långt nytt gång- och cykelstråk genom Gustafs på sträckan Enbacka–Naglarby. Målsättningen är att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Trafikverket och Säters kommun avser att länka samman byarna Enbacka, Naglarby och Mora till ett funktionellt och säkert gång- och cykelstråk. Säters Kommun vill uppnå en överflyttning från bil till gång- och cykeltrafik och ett ökat kollektivt resande. Det är korta avstånd mellan byarna men på grund av bristande infrastruktur tvingas oskyddade trafikanter att dela vägen med bilister. De största bristerna är identifierade väster om väg 790, från Mora by och norrut, samt korsning väg 789/790.

På uppdrag av länsstyrelsen genomfördes arkeologiska utredningar på flertalet ställen längs med sträckan sommaren 2021. Resultatet av utredningen och om det påverkar den planerade gång- och cykelvägen är ännu inte klart.

Tidsplan

1 Samråd 13 september–3 oktober 2019

2 Samråd 29 april–20 maj 2020

3 Granskning av vägplan 21 januari–23 februari 2021

Kontakt

Stefan Tångring

Projektledare

Telefon: +46 10-124 27 23

Malin Pedersen

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 45 87