Logga in
Logga in

Dalarna Väg 790, Stora Skedvi kyrkby, ny gång- och cykelväg

Vi planerar för 1,2 kilometer ny gång- och cykelväg genom Stora Skedvi kyrkby. Målsättningen är att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Vi planerar bygga en 1,2 kilometer ny gång- och cykelväg genom Stora skedvi kyrkby.

Varför?

För ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. På sträckan samsas idag oskyddade trafikanter med bilister.

Nuläge

Vägplanen är klar, men inte fastställd. Vi saknar i dagsläget finansiering för att genomföra projektet.

Om projektet

Trafikverket avser att skapa ett säkert gång- och cykelvägstråk läns Väg 790 genom Stora Skedvi kyrkby i Säters kommun. Gående och cyklister ska erbjudas ett sammanhängande och trafiksäkert stråk som är användbart året om, liksom busshållplatser med lämplig placering.

Vägen är smal (cirka 6 meter) och saknar vägren och trottoar på huvuddelen av sträckan. Där finns inget eget utrymme för gående och cyklister som måste samsas med fordonstrafiken. Det medför bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikenter samt att den smala vägen orsakar problem vid både drift- och underhållsåtgärder.

Tidsplan

1 Samråd 13 september–3 oktober 2019

Samrådsmöte ägde rum i Stora Skedvi den 5 maj 2020.

3 Granskning av vägplan 21 januari–23 februari 2021

Kontakt

Stefan Tångring

Projektledare

Telefon: +46 10-124 27 23

Malin Pedersen

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 45 87