Logga in
Logga in

Gävleborg E16, genomfart Hofors, ombyggnation

Vi bygger om E16 för att uppnå ett lugnare och jämnare trafikflöde genom Hofors. Genomfarten ska upplevas attraktivare för den lokala trafiken liksom näringsliv och turism.

Vad?

Vi bygger om E16 genom Hofors för att uppnå ett lugnare och jämnare trafikflöde.

Varför?

Genomfarten ska upplevas attraktivare för den lokala trafiken liksom näringsliv och turism.

Nuläge

Byggnation, arbetet beräknas pågå ca 1,5 år

Om projektet

Hofors läge vid E16 är av stor betydelse både för den lokala trafiken och stråket Borlänge-Falun-Hofors-Gävle. Planerade åtgärder syftar till ökad säkerhet och tillgängligheten för gående, cyklister, lokal trafik och näringsliv liksom bättre pendlingsmöjligheter. Stråket ska upplevas attraktivt och funktionellt samt förtydliga samhällets tätortskaraktär där sammanlänkningen mellan Hofors centrum och genomfarten förstärks.

Genom en anpassad utformning av genomfarten, utan att hindra framkomligheten för tyngre yrkestrafik, är målsättningen att uppnå ett lugnare och jämnare trafikflöde samt en förhöjd gestaltningsnivå.

Aktuellt just nu

 • Björkhagsgatan och Thomasgatan avstängda från E16 vecka 20-23
 • Infarten E16/Bagargatan stängd för schakt och ledningsarbeten, vecka 19-21
 • VA arbeten i genomfarten vid Circel K, start vecka 18

Arbeten pågår på tre håll

Vägarbetet på E16 kommer från april 2022 att begränsa trafikflödet i genomfarten. Breda transporter kommer att få svårt att mötas och oskyddade trafikanter måste välja lokalgator för att ta sig fram.

 • Centralgatan, schaktarbeten och rivning av fastighet
 • Vintergatan-Thomasgatan, VA-arbeten
 • Circle-K, schaktarbeten och utgrävningar

Gästrike Vatten utför ledningsarbeten inom vårt arbetsområde och frågor som rör detta hänvisas direkt till dit.

Trafik under byggtid

Målsättningen är att ha två körfält öppna under hela genomförandet, men perioder med ett körfält kommer att bli aktuellt på delar av arbetsområdet. Stundtals kan det bli köbildningar varför det gäller att planera för det i samband med transporter. Om möjligt så rekommenderas att använda alternativa vägar och resa kollektivt eller samåka, vilket  minskar belastningen i genomfarten. Bussarna ska gå som vanligt men hållplatslägena kan variera, se aktuell information hos X-trafik. 

Oskyddade trafikanter ska välja parallellvägar istället för gång- och cykelvägen längs E16. Det kommer att finnas säkra passager över E16 men platsen kan variera liksom att anslutningar till fastigheter i genomfarten kan stängas av kortare tid.

Allt arbete sker dagtid, men det går inte utesluta att vissa delmoment kan komma att utföras på kvällar och nätter.

Planerade åtgärder

 • Två nya cirkulationsplatser, en vid Faluvägen­-Göklundsvägen
  och en vid Faluvägen­-Centralgatan (upp mot centrum)
 • En gång- och cykelväg på norra sidan och en gångväg på södra sidan E16
 • Träd och buskar längs hela passagen
 • Två tillgänglighetsanpassade busshållplatser
 • Övergångsställen och belysning
 • Räcken och staket

Entreprenaden omfattar även byte av VA-ledningar och schaktarbeten. För tillfällig åtkomst av mark till staket, plank och i enstaka fall belysningsstolpar ansvarar Hofors kommun.

Frågor och svar

Bevisbördan ligger på den skadelidande att visa:

 • Att störningen har orsakat skadan, dvs att ingen annan omständighet påverkat det ekonomiska resultatet
 • Att skadan är kalkylerbar och av betydelse
 • Att skadan är ersättningsgill

Aktuellt lagrum: 32 kap. 1§ Miljöbalken (32 kap. 3§) samt 4 kap. 2 § Expropriationslagen.

Trafikverket gör det inte men fastighetsägaren kan själv kontakta entreprenören och fråga.

Nyheter

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Upphandling entreprenör Hösten 2021

2 Byggstart Våren 2022

3 Arbetet klart Hösten 2023

Kontakt

Jan Enbom

Telefon: +46 10-124 30 67