Logga in
Logga in

Gävleborg E16/väg 541, trafikplats Tuna, Sandvikens kommun

Vi bygger en ny trafikplats mellan E16 och väg 541 för ökad närhet till handelsområdet Tuna och Kungsbergets skidanläggning samt för att avlasta Gävlevägen.

Vad?

Vi bygger en ny trafikplats mellan E16 och väg 541 i Sandviken för ökad tillgänglighet till handelsområdet Tuna och Kungsbergets skidanläggning.

Varför?

För att förbättra genomfartstrafiken och avlasta Gävlevägen.

Nuläge

Byggnation.

Om projektet

Väg 541 från Sandviken mot Järbo är vältrafikerad av både pendlingstrafik och turism. Målet för många är skid- och sportanläggningen i Kungsberget men även Sandvikens återvinningscentral. Ett nytt handelsområde etablerar sig samtidigt vid Tuna, vilket gör att trafiken förväntas öka ytterligare. Idag saknas anslutning mellan E16 och väg 541, vilket gör att trafikanterna måste välja den redan hårt belastade Gävlevägen genom Sandviken.

Den nya trafikplatsen ansluter väg 541 med E16 och öppnar upp mot handelsområdet Tuna. Åtgärden omfattar även nya busshållplatser på de västra ramperna liksom en gång- och cykelväg som kopplar ihop norra och södra sidans planerade gång- och cykelvägar.

Aktuellt 

  • Från v.32 stängs E16 av västerut (båda körfälten) för pågående arbeten. Vajerräcket öppnas upp och trafiken leds över till motsatt sida, till en 1+1 väg.
  • Arbete pågår vid samtliga ramper (av- och påfarter). På vissa delar genomförs schaktjobb och på andra delar byggnation av ramper. 
  • Förberedelse för ny gång- och cykelbro över E16, väster om trafikplatsen. Sänkt hastighet råder vid arbetet. Preliminär rivning av befintlig bro vecka 45 och montering av ny bro vecka 46.

Våra effektmål

  • Öka trafikkapaciteten genom Sandviken 
  • Bättre tillgängligheten till Tuna handelsområde
  • Bättre möjligheter till kollektivt resande

Projektet medfinansieras av Sandvikens kommun

Nyheter

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Byggstart hösten 2021.

2 Öppning för trafik Hösten 2022

Översiktskarta

Arbetsområdet på E16 och väg 541

Kontakt

Jan Enbom

Telefon: 010-124 30 67