Logga in
Logga in

Gävleborg E16/väg 541, trafikplats Tuna, Sandvikens kommun

Vi bygger en ny trafikplats mellan E16 och väg 541 för ökad närhet till handelsområdet Tuna och Kungsbergets skidanläggning samt för att avlasta Gävlevägen.

Vad?

Vi bygger en ny trafikplats mellan E16 och väg 541 i Sandviken för ökad tillgänglighet till handelsområdet Tuna och Kungsbergets skidanläggning.

Varför?

För att förbättra genomfartstrafiken och avlasta Gävlevägen.

Nuläge

Byggnation, arbetet beräknas klart 2022

Om projektet

Väg 541 från Sandviken mot Järbo är vältrafikerad av både pendlingstrafik och turism. Målet för många är skid- och sportanläggningen i Kungsberget men även Sandvikens återvinningscentral. Ett nytt handelsområde etablerar sig samtidigt vid Tuna, vilket gör att trafiken förväntas öka ytterligare. Idag saknas anslutning mellan E16 och väg 541, vilket gör att trafikanterna måste välja den redan hårt belastade Gävlevägen genom Sandviken.

Den nya trafikplatsen ansluter väg 541 med E16 och öppnar upp mot handelsområdet Tuna. Åtgärden omfattar även nya busshållplatser på de västra ramperna liksom en gång- och cykelväg som kopplar ihop norra och södra sidans planerade gång- och cykelvägar.

Aktuellt 

  • Arbete pågår vid samtliga ramper (av- och påfarter). På vissa delar genomförs schaktjobb och på andra delar byggnation av ramper (se röd markering). 
  • Från vecka 14 och ca 8 veckor framåt stänger vi av ett körfält på E16 i riktning Gävle (vid den sydvästra rampen). Det är en cirka 450 meter lång sträcka som berörs.
Vägavstängning på E16 i Sandviken, riktning Gävle

Våra effektmål

  • att förbättra trafikkapaciteten genom Sandviken 
  • att förbättra tillgängligheten till Tuna handelsområde
  • att öka möjligheterna till kollektivt resande
  • att skapa kapacitetsvinster för genomfartstrafik

Idéerna för Tunaområdet har vuxit i Sandvikens kommun och det finns långt gågna planer på att även etablera fler områden med verksamhet. Med den vetskapen är det rimligt att bygga ut för ökad trafikmängd. Tunaområdet kommer att vara en stor arbetsplats där det är angeläget att skapa nya trygga lösningar även för gående, cyklister och kollektivtrafikens resenärer. 

Projektet medfinansieras av Sandvikens kommun

Nyheter

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Byggstart hösten 2021.

2 Öppning för trafik Hösten 2022

Översiktskarta

Arbetsområdet på E16 och väg 541

Kontakt

Jan Enbom

Telefon: +46 10-124 30 67