Logga in
Logga in

Gävleborg Gävle hamn, ny spåranslutning över Näringen

Vi planerar för en ny direktansluten järnväg över Näringens industriområde och har startat elektrifieringen av befintligt järnvägsspår från Gävle godsbangård till Gävle hamn.

Vad?

Vi elektrifierar och förlänger befintligt järnvägsspår på Näringen (till Gävle hamn) samt planerar för ett nytt anslutningsspår från bangårdsområdet.

Varför?

För att avlasta infarten till Gävle godsbangård, öka kapaciteten och skapa en direktanslutning till Gävle hamn.

Nuläge

Etapp 2 har som mål att vara klar i december och ett startmöte för etapp 3 kommer att hållas i september.

Om projektet

Elektrifiering och förlängning av järnvägsspåren över Näringen pågår. Trafikverkets målsättningen är att skapa smidigare och miljövänligare godstransporter mellan Gävle godsbangård och Gävle Hamn. Vi slipper då byta från ellok till diesellok på godsbangården, minimerar CO2-utsläpp och buller samt minskar kostnaderna för våra godskunder. En enkelresa till hamnen blir dessutom 30-45 minuter snabbare. Arbetet sker dagtid men både helg- och nattarbeten kan förekomma.

Projektets etapper

Etapp 1: KLART
Etapp 2: Rivning av byggnader, spårarbeten och elektrifiering av befintlig järnväg till Gävle hamn, 2019–2022
Etapp 3: Ny spåranslutning över Näringen–Gävle hamn

Den östra järnvägsövergången vid Skansbron (närmast vattnet) är fortsatt avstängd. Vi hänvisar till den västra övergången istället.

Etapp 3

Från augusti 2022 är upphandlingen av konsult klar för etappen, ny järnvägsplan för spåranslutning över Näringen. Ett startmöte ska hållas med konsulten i september och därefter kan vi presentera en första tidplan för etappen.

Hösten 2020 togs ett nytt inriktningsbeslut för etappen som i framtiden möjliggör en koppling från hamnspåret till Bergslagsbanan och nya Ostkustbanan norrut, liksom en direktanslutning i södergående riktning. Projektet Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan har där en framtida koppling med i sina planer. Tills dess krävs tågvändning mot Bergslagsbanan.

Den befintliga järnvägsplanen (S-kurvan) är för närvarande pausad. Om den nya spåranslutningen på Näringen kan byggas kommer inte del av befintlig järnvägsplan (S-kurvan) att behövas. Det finns idag nya förutsättningar som inte har varit kända tidigare. Att genomföra befintlig järnvägsplan (s-kurvan) med dagens ställda krav blir dyrt och medför en allt för stor barriäreffekt i området. Vi bygger för en långsiktig, grön och hållbar lösning. Dessutom får vi en bättre koppling mot planerad dragning av Ostkustbanans dubbelspår och frigör mark för företagande och bostadsbyggande.

Det nya alternativet ger oss en bättre lösning till lägre kostnad ur ett livscykelperspektiv. Tidigare alternativ klarade heller inte all sorts trafik.

Frågor och svar

Du som fastighetsägare kommer under planprocessen att få möjlighet till både enskilda och allmänna samråd. 

Eventuella inlösen av fastigheter sker först när järnvägsplanen vunnit laga kraft.

Nej, spåret är endast avsett för godstrafik.

Här kan man läsa om Gävle kommuns planer för stadsomvandling Näringen. Den illustrerar planen för Näringen, från industri- och verksamhetsområde till en stadsdel med 6000 nya bostäder, arbetsplatser och serviceinrättningar.

Nyheter

Tidplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Upphandling av konsult för järnvägsplan.

Elektrifiering av befintlig järnväg och förlängning av bangården vid Gävle hamn, 2019-2022.

3 Samråd på orten, etapp 3 Hösten 2023

4 Lagakraftvunnen järnvägsplan, etapp 3 Hösten 2025

Kontakt

Stefan Sunnesjö

Projektledare

Telefon: 010-123 85 76