Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 559, Forsbacka–Överhärde, ny gång- och cykelväg i Gävle kommun

Vi planerar att bygga en ny belyst gång-, cykel- och mopedväg mellan Storgatan i Forsbacka och Överhärdevägen i Överhärde med anslutning till befintliga busshållplatser.

Vad?

Vi planerar att bygga en 5 km belyst gång- och cykelväg mellan Forsbacka-Överhärde. I uppdraget ingår vattenskyddsåtgärder samt en översyn av befintliga busshållplatser.

Varför?

För att öka säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter och sammanbinda Forsbacka med det befintliga gång- och cykelvägnätet i Valbo, via Överhärdevägen-Tavelvägen.

Nuläge

Arbete med vägplan, 2021-2024

Om projektet

Den funktion som ska uppfyllas är att sammanbinda Forsbacka med det befintliga gång- och cykelvägnätet i Valbo, via Överhärdevägen-Tavelvägen. Oskyddade trafikanter kan idag inte ansluta till det befintliga gång- och cykelvägnätet i Gävle kommun då en gång- och cykelväg saknas på sträckan. Det görs samtidigt en översyn av befintliga busshållplatser i dialog med X-Trafik där målsättningen är att ansluta gång- och cykelvägen till prioriterade hållplatslägen. Gång- och cykelvägen blir belyst och kommer att gå på befintliga broar i Forsbacka och Överhärde.  

Gävle kommun har en tydlig inriktning i både översiktsplan och trafikstrategin som prioriterar cykling högt. I den regionala cykelplanen är sträckan Valbo-Forsbacka första etappen mellan Gävle-Sandviken. Målsättningen är att få en överflyttning av biltrafiken till gång- och cykel (samt kollektivtrafik) med minskad miljöpåverkan som följd. Väg 559 fungerar idag som omledningsväg till E16.

Vattenskyddsåtgärder

Åtgärden omfattar skyddsåtgärder för grundvattenmagasinet Gävle-Valboåsen på väg 559, Valbovägen. Den aktuella sträckan är ca 250 meter från Överhärdevägen och väster ut till vattenskyddsområdets gräns, vattendraget vid Spikåsbäcken. Utredning inför val av åtgärdstyp genomförs inom planläggningen.

När kan jag påverka

Synpunkter och information som berör projektet välkomnas under hela projektet. En särskild samrådsperiod (då allmänheten bjuds in till samråd kring samrådshandlingen) är planerat till hösten 2022. Exakt när beror på hur lång tid det tar att färdigställa nödvändiga inventeringar, utredningar och analyser. Inför samrådet erbjuds allmänhet, enskilda fastighetsägare, organisationer och myndigheter att ta del av vägförslaget med tillhörande handlingar. Inbjudan till samrådsmötet annonseras här på hemsidan, Gävle kommuns hemsida samt i lokalpress. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse.

Nyheter

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Samrådet vänder sig till allmänhet och särskilt berörda.

2 Granskning av vägplan Våren 2023

3 Fastställelseprövning 2023-2024

Kontakt

Jan Enbom

Telefon: +46 10-124 30 67