Logga in
Logga in

Gävleborg Väg 559, Forsbacka–Överhärde, ny gång- och cykelväg i Gävle kommun

Vi planerar att bygga en ny belyst gång- och cykelväg mellan Storgatan i Forsbacka och Överhärdevägen i Överhärde med anslutning till befintliga busshållplatser.

Vad?

Vi planerar att bygga en 5 km belyst gång- och cykelväg mellan Forsbacka–Överhärde. I uppdraget ingår vattenskyddsåtgärder samt en översyn av befintliga busshållplatser.

Varför?

För att öka säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter och sammanbinda Forsbacka med det befintliga gång- och cykelvägnätet i Valbo, via Överhärdevägen–Tavelvägen.

Nuläge

Arbete med vägplan.

Om projektet

Den funktion som ska uppfyllas är att sammanbinda Forsbacka med det befintliga gång- och cykelvägnätet i Valbo, via Överhärdevägen–Tavelvägen. Oskyddade trafikanter kan idag inte ansluta till det befintliga gång- och cykelvägnätet i Gävle kommun då en gång- och cykelväg saknas på sträckan. Vi gör samtidigt en översyn av befintliga busshållplatser (i dialog med X-Trafik) där målsättningen är att ansluta gång- och cykelvägen till prioriterade hållplatslägen. Gång- och cykelvägen blir belyst och kommer att gå på befintliga broar i Forsbacka och Överhärde.  

Gävle kommun har en tydlig inriktning i sin trafikstrategi och översiktsplan där cykling prioriteras högt. I den regionala cykelplanen är sträckan Valbo–Forsbacka första etappen mellan Gävle–Sandviken. Målsättningen är att nå en överflyttning av biltrafiken till gång-, cykel och kollektivtrafik, med minskad miljöpåverkan som följd. Väg 559 fungerar idag även som omledningsväg till E16.

Vattenskyddsåtgärder

Åtgärden omfattar skyddsåtgärder för grundvattenmagasinet Gävle–Valboåsen på väg 559, Valbovägen. Den aktuella sträckan är ca 250 meter från Överhärdevägen och väster ut till vattenskyddsområdets gräns, vattendraget vid Spikåsbäcken. Utredning inför val av åtgärdstyp genomförs inom planläggningen.

När kan du påverka

Synpunkter och information som berör våra åtgärder är välkomna under hela projekttiden men en särskild samrådsperiod är planerad till hösten 2022. Då bjuder vi in allmänhet, fastighetsägare, organisationer och myndigheter att ta del av vägförslaget. Tidsmässigt sker det först när vi är klara med nödvändiga inventeringar, utredningar och analyser. 

När det är dags bjuder vi in till samrådsmötet här på vår hemsida, på Gävle kommuns hemsida samt via annonser i lokalpress. Fastighetsägare, organisationer och myndigheter får information och inbjudan i brev. Efteråt sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse.

Nyheter

Tidsplan

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Samrådet vänder sig till allmänhet och särskilt berörda.

2 Granskning av vägplan Våren 2023

3 Fastställelseprövning 2023-2024

Kontakt

Jan Enbom

Projektledare

Telefon: 010-124 30 67