Logga in
Logga in

Nu gör vi förberedande undersökningar i Lärbro

Under perioden 21 mars–29 april gör vi förberedande inmätningar samt undersökningar av kultur- och naturmiljön i Lärbro.

Mätningarna och undersökningarna görs för projektet väg 148 Lärbro, ny gång- och cykelväg, framkomlighet och grundvattenskydd. Projektet syftar till att öka säkerheten och framkomligheten vid väg 148 i Lärbro genom en ny gång- och cykelväg samt förbättrad korsning med väg 149. Det ingår även att förbättra skyddet av vattentäkten vid Lärbro vattenskyddsområde.

De förberedande arbetena startar tidigast den 21 mars

För att kunna göra mätningar är vi beroende av att det är barmark och mätningarna startar därför tidigast den 21 mars och förväntas pågå en vecka. Arbetet för undersökning av kultur- och naturmiljön förväntas pågå i 1–2 dagar. Vi bör vara klara den 29 april.

Mer om vad vi ska göra

Det vi ska göra är inmätningar av bland annat markytor, träd, murar och andra tomtanläggningar. Vi kan även komma att göra undersökningar av biotopskydd och värdefulla vägnära träd.