Logga in
Logga in

Väg 940, Onsalavägen, nybyggnad Vi söker dispens för artskyddet och flyttar fram byggstarten

Innan Trafikverket kan starta bygget av nya väg 940 måste vi ansöka om artskyddsdispens för ett flertal olika arter. Det medför att byggstarten för den nya vägen kan ske först hösten 2023.

De domar som kom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i oktober innebär att Trafikverket behöver söka artskyddsdispens för mindre hackspett och gröngöling hos länsstyrelsen – innan bygget av nya Onsalavägen kan inledas. Det är detta som vi arbetar med i vägprojektet för tillfället. När det gäller övriga arter som fladdermöss, andra fågelarter samt grod- och kräldjur har ärendena återförvisats till länsstyrelsen för ny handläggning. Vi har valt att förbereda en ansökan om dispens även för dessa arter, vilket vi har meddelat länsstyrelsen.

Ny praxis skiljer sig från tidigare avgöranden i Mark- och miljööverdomstolen

Enligt tidigare praxis gjordes en bedömning om en viss art var vanligt förekommande eller inte. För påverkan på vanliga arter behövdes ingen dispens, medan det krävdes dispens för ovanliga arter. I dag krävs det dispens för artskyddet även för mer vanliga arter i landskapet, exempelvis om man skulle påverka ett häckningsområde negativt. Detta gäller även om det är oavsiktligt.

Byggstart kan ske först hösten 2023

Vi har tidigare meddelat att dispensansökan för mindre hackspett och gröngöling skulle varit klar under hösten 2021. Men eftersom ansökan blir mycket mer omfattande, med betydligt fler arter, behöver vi ytterligare tid för att utföra arbetet och kvalitetssäkra allt underlag. Med nuvarande planering bedömer vi att byggstarten av vägen kan ske tidigast hösten 2023. Innan dess krävs ”grönt ljus” i artskyddsfrågan, det vill säga att länsstyrelsen beviljar dispens. Vi ser en risk att även detta beslut, likt andra beslut kopplade till vägbygget, överklagas till Mark- och miljödomstolen. Domstolens handläggningstider är svåra att bedöma eftersom dessa inte är reglerade.

Innan byggstarten krävs en arkeologisk slutundersökning och trädavverkning i vägområdet.

Kontakt

Lydia Lehtonen

Telefon: +46 10-123 87 55

Mikael Gustafsson

Telefon: +46 10-123 68 33