Logga in
Logga in

Jämtland Mittbanan, gång- och cykelbro över järnvägen, Östersund

Vi bygger en gång- och cykelbro över bangården i Östersund. Syftet är att knyta ihop det nybyggda bostadsområdet Storsjö Strand med stationsområdet och resten av staden.

Vad?

Gång- och cykelbro över bangården i Östersund.

Varför?

För att knyta ihop den nya stadsdelen Storsjö Strand med stationsområdet.

Nuläge

Arbete pågår.

Om projektet

Storsjö Strand, ett område i direkt anslutning till stadens centrum, är under omvandling från ett tidigare lager- och hamnområde till en ny sjönära stadsdel. För att öka möjligheterna att använda kollektivtrafik för de som ska bo och jobba i den nya stadsdelen  bygger vi en gång- och cykelbro över bangården. Utan bron är omvägen runt järnvägen mer än en kilometer.

Vi planerar även att byta ut kontaktledningar och vissa kontaktledningsstolpar på bangården. 

Fakta om bron

 • Brons landfästen kommer att ligga i Österängsparken och vid Storsjö Strand.
 • Bron tillverkas i stål.
 • Bron blir 200 meter lång och 3,5 meter bred
 • Vägbanan kommer att vara uppvärmd för att förebygga halka. 
 • Vi bygger trapphus och hiss på stationsområdet och vid det södra landfästet.
 • Belysning kommer att integreras i brokonstruktionen.

Bron är initierad, finansierad och kommer att ägas av Östersunds kommun. Östersunds kommun har anlitat Trafikverket att bygga bron.

Inför bygget av bron har vi under 2019 och 2020 gjort förberedande arbeten på spårområdet.

Aktuellt

Kartan visar stationsområdet och de avstängda bilparkeringarna parallelt mdd Stationsplan är markerade med röda kryss.
 • Under hösten/vintern 2022 utför vi arbeten med pågjutningar på brobanan och även montera belysning och räcken. 
 • Entreprenör GRK Rail AB planerar påbörja sitt arbete i slutet av oktober 2022.
 • Arbeten kommer till största del ske under nattetid inom stationsområdet.
 • Ytterligare arbeten planeras att påbörjas i mitten av april 2023 och framåt. 
 • Vi leder om gång- och cykelvägen i Österängsparken fram till dess att bron är klar. 
 • Basketplanen i Österängsparken är avstängd november 2021 och ett år framåt.
 • Vi börjar få tydligare bild av hur Ringvägen förbi Stationen kommer vara avstängd. Vägen planeras att stängas av under en period i slutet maj. Detta kommer påverka trafiken i området med omledning.
 • Bilparkering avstängd, 2021–resterande byggtiden. Det gäller parkeringen vid Ringvägen närmast stationshuset. Avstängd parkering är markerad med röda kryss på bilden. Ingen ersättningsparkering kommer anordnas för dessa. 
  Se kartan i  sin helhet (jpg, 79 kB) 

Hemsidan kommer att uppdateras löpande.

Tidsplan

1 Arbetet med gång- och cykelbron påbörjades sommaren 2021

2 Geotekniska arbeten och bropelarna kommer på plats hösten 2021–våren 2022

3 Huvudbrodelen lyfts på plats juni 2022

4 Kontaktledningsbyte påbörjas sommaren 2022

5 Resterande bropelare kommer på plats sommaren/hösten 2022

6 Trappor och avslutande brodelar hösten/vintern 2022

7 Gång- och cykelbron klar Beräknas till mars/april 2023

8 Kontaktledningsbyte klart Beräknas till sommaren 2023

Mer om gång- och cykelbron och nya stadsdelen Storsjö Strand

Detaljplanen omfattar gång- och cykelbro över järnvägen. Planförslaget har varit utskickat på samråd och granskning tillsammans med detaljplan för en andra etapp av stadsdelen Storsjö Strand. Efter granskningen har ärendena delats, och detaljplan som omfattar bron antagits. På Östersunds kommun finns mer information om Storsjö Strand.
Storsjö strand (Östersund kommuns webbplats)

Kontakt

Kristina Nilsson

Projektledare för gång och cykelbro över järnvägen,

Telefon: +46 10-123 37 29

Amalia Wenngren

Projektledare för kontaktledningsbyte bangård

Telefon: +46 10-123 52 76