Logga in
Logga in

Jämtland Mittbanan, Östersund, kontaktledningsupprustning

Vi kommer byta ut och underhålla kontaktledningsanläggningen vid Östersunds bangård. Arbetet görs för att stärka järnvägen i Östersund. Vi beräknar bli klara hösten/vintern 2023.

Vad?

Kontaktledningsupprustning, kontaktledningsstolpar, –bryggor och kontaktledningstråd byts ut. Gång- och cykelbron över bangården i Östersund har byggts färdigt och är nu invigd.

Varför?

Kontaktledning, för att säkra livslängd och driftsäkerhet på kontaktlednings- anläggningen. Gångbro, för att knyta ihop den nya stadsdelen Storsjö Strand med stationsområdet.

Nuläge

Projektet är inne i sitt slutskede och hade sin slutbesiktning godkänd i mitten av december 2023. Efterarbeten och kompletterande markbesiktning återstår.

Om projektet

Kontaktledningsanläggningen i Östersund är i behov av underhåll för att säkerställa livslängd och driftsäkerhet. För att göra detta behöver kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor bytas ut och ny kontaktledningstråd sättas upp.

Arbeten kommer att ske mellan plankorsning vid Tjalmargatan och plankorsning vid Postgränd. Arbeten som ska göras är att gräva och sätta fundament för stolpar, montera stolpar och kontaktledningsbryggor. Därefter kan ny kontaktledningstråd monteras.

Aktuellt – kontaktledningsbyte

  • Entreprenör GRK Rail AB har påbörjat sitt arbete i slutet av oktober 2022.
  • Arbeten kommer till största del ske under nattetid inom stationsområdet.
  •  Arbetena är planerade att slutföras under hösten.

Information om den nya Gång- och cykelbron

  • Bron är nu uppförd och invigning hölls den 2023-04-04.
  • Brons landfästen ansluter mot Österängsparken och vid Storsjö Strand.
  • Konstruktionen är i stål varav det längre spannet över järnvägsspåren är i rostfritt stål.
  • Bron är 200 meter lång och har en bredd på 3,5 meter.
  • Trapphus med hissar i anslutning till Östersunds station.

Mindre återstående arbeten kommer att genomföras under våren 2023.

Tidsplan

1 Arbetet med gång- och cykelbron påbörjades sommaren 2021

2 Geotekniska arbeten och bropelarna kommer på plats hösten 2021–våren 2022

3 Huvudbrodelen lyfts på plats juni 2022

4 Kontaktledningsbyte påbörjas sommaren 2022

5 Resterande bropelare kommer på plats sommaren/hösten 2022

6 Trappor och avslutande brodelar hösten/vintern 2022

7 Gång- och cykelbron klar Mars/april 2023

8 Kontaktledningsbyte klart Hösten 2023

Mer om gång- och cykelbron och nya stadsdelen Storsjö Strand

Detaljplanen omfattar gång- och cykelbro över järnvägen. Planförslaget har varit utskickat på samråd och granskning tillsammans med detaljplan för en andra etapp av stadsdelen Storsjö Strand. Efter granskningen har ärendena delats, och detaljplan som omfattar bron antagits. På Östersunds kommun finns mer information om Storsjö Strand.
Storsjö strand (Östersund kommuns webbplats)

Kontakt

Peter Renlund

Telefon: +46 10-123 24 43