Logga in
Logga in

Jönköping E4, genom Jönköping och Huskvarna, åtgärdsvalsstudie

Trafikverket tillsammans med Jönköpings kommun har genomfört en åtgärdsvalsstudie med fokus på E4 genom Jönköping och Huskvarna, en av Sveriges viktigaste vägar.

Vad?

En åtgärdsvalsstudie med fokus på E4 genom Jönköping och Huskvarna.

Varför?

Syftet med studien har varit att rekommendera åtgärder, på både lång och kort sikt.

Nuläge

Slutsatser och rekommendationer från denna utredning kommer det nu arbetas vidare med i ordinarie planeringsprocesser.

Om projektet

Syftet med studien har varit att rekommendera åtgärder, på både lång och kort sikt, som säkrar vägens funktion som en nationell och internationell väg samtidigt som Jönköping/Huskvarna som ett regionalt centrum fortsatt skall kunna utvecklas och växa.

Mål med åtgärdsvalsstudien

  • Ta fram en gemensam inriktning som pekar ut den långsiktiga funktionen för E4 och hur den kan samverka med en långsiktig stadsutveckling.
  • Föreslå åtgärder i kritiska punkter på vägnätet som kan minska störningar och öka förutsägbarheten avseende restider på E4 och i det kommunala vägnätet.
  • Föreslå åtgärder som ska minska vägarnas barriäreffekter.

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping, Slutrapport (Pdf-fil, 4,2 Mb)

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping, PM1, Nulägesanalys (Pdf-fil, 3,7 Mb)

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping, PM2, Vägen och staden (Pdf-fil, 2 Mb)

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping, PM3, Trafikanalys 2024-2040 (Pdf-fil, 16 Mb)

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping, PM4, Störningskänslighet (Pdf-fil, 2 Mb)

Åtgärdsvalsstudien, E4 genom Jönköping, PM5, Fördjupning trafikplats Ekhagen (Pdf-fil, 6 Mb)

Hur går vi vidare?

Slutsatser och rekommendationer från denna utredning kommer det nu arbetas vidare med i ordinarie planeringsprocesser. En kraftigt växande stad som skall samsas med en E4 som har höga krav på god tillgänglighet för nationell och internationell trafik innebär ofta intressekonflikter som är utmanande att hantera. En viktig utgångspunkt är vikten av att Trafikverket och Jönköpings kommun (samt andra relevanta aktörer) ytterligare utvecklar sin samverkan under tidiga planeringsskeden.

Trafikmängd

Trafikmängden på E4 är i dagsläget

  • Norr om Huskvarna, vid röttle, cirka 20 000 fordon/dygn. 
  • Söder om Jönköping, efter Torsvik, cirka 20 000 fordon/dygn.
  • I Jönköping centralt, mellan Trafikplats Österängen och Trafikplats Ljungarum, 50 000 - 60 000 fordon/dygn.

Trafiken på E4 de senaste 20-25 åren har ökat

  • Norr och söder om Jönköping med cirka 60%.
  • I de centrala delarna av E4, runt Ekhagen och A6 med 75-90%.
  • Samtidigt har trafiken ut och in ur de centrala delarna av Jönköping ökat med ca 20 %.

Andelen tung trafik (lastbilar) är cirka 20% av den totala trafiken på E4, genom Jönköping drygt 10%. Den tunga trafiken har nästan tredubblats under samma tid. Uppskattningsvis är 25-30 % av trafiken på E4 genomgående, resten är trafik som rör sig inom staden eller kommer utifrån och har destination Jönköping eller Huskvarna.

Bakgrund

Från att ha varit en nationell väg som till stor del gått i utkanten av staden är den idag i stort sett en del i staden. Trafiken är omfattande och sträckan utanför A6 är idag den mest trafikerade utanför våra storstadsregioner. En stor del av trafiken är lokal och där ligger en stor del av utmaningen.  

För att på sikt ha en fungerande E4 är det inte möjligt att ytterligare öka trafiken i den omfattning som skett de senaste 25 åren. Därför måste Jönköpings kommun och Trafikverket hitta långsiktiga strategier med fokus på hållbara trafikslag och smarta lösningar som möjliggör att E4 kan behålla sin funktion samtidigt som staden skall ha goda förutsättningar att växa.

Vad är en åtgärdsvalsstudie?

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. Läs mer här!

Kontakt

Stefan Berg

utredningsledare

Telefon: +46 10-123 60 46

Emma Svärd

trafikplanerare, Jönköpings kommun

Telefon: 036-10 59 24