Logga in
Logga in

Jönköping Väg 26, Smålandsstenar – Gislaved, mötesfri väg

Vi planerar för en mötesfri väg för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter. I projektet ingår en ny gång- och cykelväg längs sträckan.

Vad?

Vi planera att bygga om en ca 12 km lång vägsträcka till en mötesfri väg med mitträcke och en högsta hastighet på 100 km/h.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan och en samrådshandling. I vägplanen ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då projektet medför betydande miljöpåverkan enligt Länsstyrelsens beslut.

Om projektet

Arbetet med att ta fram en vägplan pågår där vi tar fram en samrådshandling och i den ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då projektet medför betydande miljöpåverkan enligt Länsstyrelsens beslut.

Vi planerar att gå ut på ett nytt samråd sommaren 2022 där vi kommer att presentera en tydligare förslag på hur breddning av väg 26 kommer att se ut. Det kan t ex vara hantering av anslutningar, urformning på väg och gång- och cykelväg och möjligheten att kunna korsa väg 26. Under detta samråd finns det ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Nya vägen

Väg 26 sträcker sig mellan Halmstad och Mora. Projektet börjar norr om Smålandsstenar i korsningen väg 26/Borlångevägen och sträcker sig till befintlig mittseparering söder om Gislaved. Sträckan har idag högsta tillåtna hastighet på 80km/h med få lämpliga omkörningssträckor.

Klicka här för karta!

Bakgrund

Väg 26 sträcker sig mellan Halmstad och Mora. Projektet börjar norr om Smålandsstenar i korsningen väg 26/Borlångevägen och sträcker sig till befintlig mittseparering söder om Gislaved. Sträckan har idag högsta tillåtna hastighet på 80km/h med få lämpliga omkörningssträckor. 

Tidsplan

1 Samråd 2022

2 Granskning och fastställelse 2023

3 Planerad byggstart 2026

Dokument

Kontakt

Caisa Wolff

projektledare

Telefon: +46 10-123 36 71

Hanna Nilsson

projektingenjör

Telefon: +46 10-123 67 12

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51