Logga in
Logga in

Jönköping Väg 26, Smålandsstenar – Gislaved, mötesfri väg

Vi planerar för en mötesfri väg för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för trafikanter. I projektet ingår att säkerställa gång- och cykeltrafik längs sträckan.

Vad?

Vi planerar att bygga om en ca 6 km lång vägsträcka mellan Isberga-Gislaved till en mötesfri väg med mitträcke och en högsta hastighet på 100 km/h.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan och en samrådshandling. I vägplanen ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då projektet medför betydande miljöpåverkan enligt Länsstyrelsens beslut.

Om projektet

Aktuellt

I och med att projektet inte kom med i den nationella planen för 2022-2033 behöver aktuell sträcka kortas ner. Det innebär att vi fortsätter att arbeta med vägplanen för Isberga-Gislaved men avbryter arbetet med vägplanen Smålandsstenar-Isberga.

Samråd

Vi planerar att gå ut på ett nytt samråd i början på 2023 där vi kommer att presentera ett tydligare förslag på hur breddning av väg 26 kommer att se ut. Det kan t ex vara hantering av anslutningar, urformning på väg och gång- och cykelväg och möjligheten att kunna korsa väg 26. Under detta samråd finns det ytterligare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Klicka här för karta!

Tidsplan

1 Samråd I början av 2023.

2 Granskning och fastställelse 2023

3 Planerad byggstart 2026-2028

Kontakt

Caisa Wolff

projektledare

Telefon: +46 10-123 36 71

Erik Muregård

projektingenjör

Telefon: 010-123 41 79

Gustav Henningsson

markförhandlare

Telefon: +46 10-123 54 51