Logga in
Logga in

Norrbotten E10, Gyljen, gång- och cykelväg

Trafikverket har byggt en ca 1,5 km lång gång- och cykelväg längs E10 genom Gyljen, Överkalix kommun.

Vad?

Bygga gång- och cykelväg längs E10 genom Gyljen.

Varför?

För att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

En del efterarbeten kommer att göras under våren/sommaren 2023.

Om projektet

Trafikverket vill öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i Gyljen genom att separera fotgängare och cyklister från fordonstrafiken. För att skapa en sammanhängande länk med hög trafiksäkerhet ska vi även anlägga passager samt åtgärda busshållplatserna och ett antal direktutfarter.

E10 är en pendlingsled som har en viktig funktion för näringslivets transporter. På vissa sträckor utgör även vägen lokalgata för de boende, bland annat i Gyljen. Kombinationen transportled, pendlingsstråk och lokalgata medför trafiksäkerhetsproblem. 

Det här har vi gjort

  • Kantstensbunden gång- och cykelväg genom hela byn, ca 1,3 km
  • Belysning längs hela sträckan
  • Nya busshållplatser
  • Räckesåtgärder på bro över Kvarnbäcken
  • Beläggningsarbete över hela sträckan (E10 och gång- och cykelvägen)

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Vägplanen vann laga kraft 2019-07-03

2 Upphandling av entreprenör Vår-vintern 2022

3 Byggstart Maj 2022

4 Helt klart Senast juli 2023

Dokument E10, Gyljen, gång- och cykelväg

Kontakt

Ulrika Edén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 05 36

Mona Enman

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 36 48