Logga in
Logga in

Norrbotten E4, Börjelslandet, mötesfri väg

På sträckan genom Börjelslandet bygger vi en mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten. Vi bygger även en gång- och cykelport med anslutande vägar för att oskyddade trafikanter ska ha en säker passage under E4.

Vad?

Vi ska bygga 2+1-väg med mitträcke samt gång- och cykelport under E4.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på E4.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Sträckan är 3 km och startar vid korsning vid Holmarvägen och går fram till korsningen med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383).

Sträckan har tidigare breddats och nu byggs mitträcken och viltstängsel. En gång-och cykelport under E4, med anslutande gång- och cykelvägar, byggs i Rupa. Utöver dessa åtgärder byggs en korsning i samma plan som E4 för att skapa en ny anslutning med Holmarvägen. Anslutningen till Sundomsvägen blir kvar men korsningen byggs om för att anpassas till mitträcke och den nya planerade anslutningen mot Holmarvägen. Busshållplatserna längs E4 flyttas och blir mer trafiksäkra för de oskyddade trafikanterna. För att öka trafiksäkerheten stängs ett antal direktutfarter till E4.  När vägen genom Börjelslandet byggts om kommer hela sträckan mellan Luleå och Kalix vara mötesfri.

Det här ska vi göra

 • färdigställa tidigare breddning till 2+1-väg med mitträckesseparering 
 • bygga viltstängsel för hela sträckan
 • bygga viltuthopp vid Smedsbykorsningen
 • bygga gång- och cykelport under E4, med anslutande gång- och cykelväg, i Rupa
 • bygga ny anslutning till Holmarvägen
 • bygga nya enskilda vägar
 • flytta busshållplatser
 • utföra fastighetsnära bullerskyddsåtgärder
 • stänga direktutfarter till E4

Börjelslandet, mötesfri väg är ett utvecklingsprojekt för att minska utsläppen av koldioxid (CO2) under byggtiden. Fokus ligger på de maskiner, fordon och material som används i bygget.

E4-trafiken går över nya bron från och med idag (2022-09-30)

Den tillfälliga omledningsvägen stängs idag fredag och E4-trafiken kommer ledas över den nya bron.

Mötesfri väg blir klar i höst (2022-08-26)

Arbetet med den mötesfria vägen i Börjelslandet är inne på upploppet och jobb pågår på många håll. Senast i slutet av oktober ska vägen vara mötesfri.

 • Arbetet med enskilda vägar på västra sidan av E4 är i slutskedet. De enskilda vägarna på östra sidan kommer att färdigställas senare i höst.
 • Vid korsningen mot Sundom är mitträcket nedmonterat. Körfältet närmast Sundomkorsningen kommer stängas av under tiden som Sundomkorsningen byggs om, bla ska en refug byggas. Sundomvägen kommer att vara öppen med minst ett körfält under byggtiden.
 • På E4 från Sundomkorsningen förbi byggarbetsplatsen för bron kommer hastigheten att sättas ner till 50 km/h under en kortare tid.
 • Stängning av utfarter mot E4 har påbörjats. 
 • Bron som ska gå över gång- och cykelvägen under E4 är gjuten och vi har börjat färdigställa vägen ovanpå. Därefter kommer trafiken flyttas från den tillfälliga förbifarten tillbaka till E4.
 • Den nya förlängningen av Holmarvägen till Smedsbyvägen kan nu användas för utfart mot E4.
 • Arbetet med nya busshållplatser pågår.
 • Den gamla belysningen tas ner och ny sätts upp.
 • Senare i höst kommer mitträcken, sidoräcken och viltstängsel att sättas upp och E4 få ny beläggning.

Byggtrafik och transporter förekommer under hela byggtiden. Tänk på att vägen är en arbetsplats så ta det försiktigt, håll hastighetsbegränsningarna och följ skyltningen.

Tidsplan

1 Byggstart Oktober 2021

2 Bygget klart Hösten 2022

Dokument, E4, Börjelslandet, mötesfri väg

Kontakt

Inger Broberg Kemi

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 30