Logga in
Logga in

Norrbotten E4, Börjelslandet, mötesfri väg

På sträckan genom Börjelslandet har vi byggt en mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten. Vi har också byggt en gång- och cykelport med anslutande vägar för att oskyddade trafikanter ska kunna passera säkert under E4.

Vad?

Vi ska bygga 2+1-väg med mitträcke samt gång- och cykelport under E4.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på E4.

Nuläge

Vägen är mötesfri. Bullerskyddsåtgärder kommer att göras under 2023.

Om projektet

Sträckan är 1,3 km och startar vid korsning vid Holmarvägen och går fram till korsningen med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383).

Sträckan har tidigare breddats och nu byggs mitträcken och viltstängsel. En gång-och cykelport under E4, med anslutande gång- och cykelvägar, byggs i Rupa. Utöver dessa åtgärder byggs en korsning i samma plan som E4 för att skapa en ny anslutning med Holmarvägen. Anslutningen till Sundomsvägen blir kvar men korsningen byggs om för att anpassas till mitträcke och den nya planerade anslutningen mot Holmarvägen. Busshållplatserna längs E4 flyttas och blir mer trafiksäkra för de oskyddade trafikanterna. För att öka trafiksäkerheten stängs ett antal direktutfarter till E4.  När vägen genom Börjelslandet byggts om kommer hela sträckan mellan Luleå och Kalix vara mötesfri.

Det här ska vi göra

  • färdigställa tidigare breddning till 2+1-väg med mitträckesseparering 
  • bygga viltstängsel för hela sträckan
  • bygga viltuthopp vid Smedsbykorsningen
  • bygga gång- och cykelport under E4, med anslutande gång- och cykelväg, i Rupa
  • bygga ny anslutning till Holmarvägen
  • bygga nya enskilda vägar
  • flytta busshållplatser
  • utföra fastighetsnära bullerskyddsåtgärder
  • stänga direktutfarter till E4

Börjelslandet, mötesfri väg är ett utvecklingsprojekt för att minska utsläppen av koldioxid (CO2) under byggtiden. Fokus ligger på de maskiner, fordon och material som används i bygget.

Tidsplan

1 Byggstart Oktober 2021

2 Vägen mötesfri November 2022

Dokument, E4, Börjelslandet, mötesfri väg

Kontakt

Inger Broberg Kemi

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 30