Logga in
Logga in

Norrbotten E4, Börjelslandet, mötesfri väg

På sträckan genom Börjelslandet har vi byggt en mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten. Vi har också byggt en gång- och cykelport med anslutande vägar för att oskyddade trafikanter ska kunna passera säkert under E4.

Vad?

Vi ska bygga 2+1-väg med mitträcke samt gång- och cykelport under E4.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på E4.

Nuläge

Vägen är mötesfri och därmed färdigbyggd. En del arbeten återstår och kommer att göras 2023.

Om projektet

Sträckan är 1,3 km och startar vid korsning vid Holmarvägen och går fram till korsningen med anslutande väg mot Smedsbyn (väg 383).

Sträckan har tidigare breddats och nu byggs mitträcken och viltstängsel. En gång-och cykelport under E4, med anslutande gång- och cykelvägar, byggs i Rupa. Utöver dessa åtgärder byggs en korsning i samma plan som E4 för att skapa en ny anslutning med Holmarvägen. Anslutningen till Sundomsvägen blir kvar men korsningen byggs om för att anpassas till mitträcke och den nya planerade anslutningen mot Holmarvägen. Busshållplatserna längs E4 flyttas och blir mer trafiksäkra för de oskyddade trafikanterna. För att öka trafiksäkerheten stängs ett antal direktutfarter till E4.  När vägen genom Börjelslandet byggts om kommer hela sträckan mellan Luleå och Kalix vara mötesfri.

Arbeten som görs 2023

Bullerskyddsåtgärder samt kompletterande räffling och linjemålning kommer att göras under 2023. Dessutom kommer räcken att förlängas vid den södra busshållplatsen, vid den avstängda infarten som numera är gång- och cykelväg. En grind sätts upp vid gång- och cykelvägen för att förhindra biltrafik. En skylt kommer att flyttas ut från E4 för att ge bättre sikt. Den nybyggda gång- och cykeltunneln kommer att förses med två grindar för att förhindra biltrafik.

Det här har vi gjort

  • färdigställt tidigare breddning till 2+1-väg med mitträckesseparering 
  • byggt viltstängsel för hela sträckan
  • byggt viltuthopp vid Smedsbykorsningen
  • byggt gång- och cykelport under E4, med anslutande gång- och cykelväg, i Rupa
  • byggt ny anslutning till Holmarvägen
  • byggt nya enskilda vägar
  • flyttat busshållplatser
  • stängt direktutfarter till E4

Börjelslandet, mötesfri väg är ett utvecklingsprojekt för att minska utsläppen av koldioxid (CO2) under byggtiden. Fokus ligger på de maskiner, fordon och material som används i bygget.

Tidsplan

1 Byggstart Oktober 2021

2 Vägen färdigbyggd November 2022

Dokument, E4, Börjelslandet, mötesfri väg

Kontakt

Inger Broberg Kemi

Projektledare

Telefon: +46 10-123 88 30