Logga in
Logga in

Norrbotten E45, trafiksäkerhetsåtgärder genom Porjus

Vi har byggt för att skapa en bättre trafikmiljö med ökad trafiksäkerhet längs E45 genom Porjus.

Vad?

Trafiksäkerhetsåtgärder genom Porjus

Varför?

Fordonen kör fort och det skapar en osäker trafikmiljö

Nuläge

Alla planerade trafiksäkerhetsåtgärder är klara. Vi kommer att göra tillkommande hastighetsdämpade åtgärder under våren/sommaren 2023.

Om projektet

Trafikmiljön genom Porjus ska tydligt visa för alla som rör sig längs E45 att vägen går genom en tätort.

Dessa åtgärder vi har genomfört 

Vi har breddat gångbanan från 1,5 till 2 meter och samtigt gjort om den till en gång- och cykelbana för att separera cykeltrafiken från biltrafik och tung trafik på väg E45. I samband med att vi breddade gångbanan så smalnade vi av körbanan från 7 till 6,5 meter och höjde kantstenen för att gaturummet ska bli tydligare. Dessutom byggde vi ett antal ordnade passager längs sträckan för att behålla tillgängligheten efter att kantstenen höjts. Vi genomförde också ett antal punktåtgärder på sträckan, bland annat en busshållplats på östra sidan av väg E45 i södra delen av Porjus och en hastighetsdämpande refug i norra delen av Porjus.

Tillkommande hastighetsdämpande åtgärder 

Vi kommer att behöva göra ytterligare hastighetdämpande arbeten under våren/sommaren 2023. Dessa åtgärder kommer inte att påverka framkomligheten genom E45 genom Porjus i någon större utsträckning.

Tidsplan

1 Samråd våren 2019

2 Informationsmöte maj 2019

3 Byggstart I början av juni 2022

4 Färdigställande oktober 2022

5 Tillkommande hastighetsdämpande arbeten Våren/sommaren 2023

Kontakt

Anna-Karin Eliasson

Projektledare

Telefon: 010-123 62 32