Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 395, Junosuando by, bärighetsåygärder

Vi bygger om väg 395 genom Junosuando för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vad?

4 kilometer av vägåtgärder.

Varför?

För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Byggnation .

Om projektet

Projektet omfattar breddning och förstärkning av 4 kilometer väg, ny belyst gång- och cykelbana samt bullerskyddsåtgärder. Byggnationen startade i augusti 2022 och ska vara klar hösten 2023.

Större delen av sträckan har fått asfalterat under hösten 2022, vissa avsnitt kommer dock vara grusbelagda under vintern. Under vintern pågår endast mindre arbeten.

Vi planerar att återuppta arbetena i mars 2023. Vi inleder med schakt och byte av trumman och VA-ledningen vid Myllyjoki. Omfartsvägen ner mot Torne älv kommer att användas och påverka den skoterled som finns i anslutning till bäcken. Skoterleden kommer att vara avstängd under trumbytet.

Efter trumbytet vid Myllyjoki kommer resterande trummor bytas ut i riktning mot Masugnsbyn. I maj/juni påbörjas schakterna för väg 395 samt gång- och cykelvägen.

Brev till berörda markägare

Du som berörs av markersättnings- eller bullerfrågor kommer att få hem ett brev om detta.

 

Tidsplan

1 Byggstart Augusti 2022

2 Klart Hösten 2023

Kontakt

Linnéa Lundberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 39 34