Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 395, Junosuando by

Vi planerar att bygga om väg 395 genom Junosuando för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.

Vad?

4 kilometer av vägåtgärder.

Varför?

För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

Nuläge

Byggnation .

Om projektet

Projektet omfattar breddning och förstärkning av 4 kilomter väg, ny belyst gång- och cykelbana samt bullerskyddsåtgärder. Byggnationen startade i augusti 2022 och ska vara klar hösten 2023.

Större delen av sträckan har fått asfalterat under hösten, vissa avsnitt kommer dock vara grusbelagda under vintern. Under vintern kommer endast mindre arbeten att pågå för att återupptas till våren 2023. 

Brev till berörda markägare

Du som berörs av markersättnings- eller bullerfrågor kommer att få hem ett brev om detta.

 

Tidsplan

1 Byggstart Augusti 2022

2 Klart Hösten 2023

Kontakt

Charlotta Blind

Projektledare

Telefon: 010-123 41 13

Kundservice

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Charlotta Blind
Kommunikatör
Pernilla Roslund