Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 582, Alvik–Selet, förstärkningsåtgärder och Alvik–Långnäs, gång- och cykelväg

Vi planerar för bärighets- och trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan Alvik-Selet samt en gång- och cykelväg mellan Alvik och Långnäs.

Vad?

Förstärkningsåtgärder samt ny gång- och cykelväg.

Varför?

För att förbättra framkomlighten och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Planering. Byggstart i maj 2022.

Om projektet

Vi planerar att stärka, tjälsäkra och lägga ny beläggning längs hela den 14 kilometer långa sträckan Alvik-Selet för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.  

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter planerar vi en  2,2 kilometer lång kantstensbunden gång- och cykelväg mellan Alvik och Långnäs. Belysningen ska förbättras, nya säkra passager kommer byggas vid skolan och nya busshållplatser kommer anläggas längs sträckan, vissa i nytt läge.

Byggstart för åtgärderna sker i maj 2022. I början av maj börjar vi staka ut vägområdet för ombyggnationen. Brev har gått ut till berörda där vi behöver ta mark i anspråk. Avverkning startar andra veckan i maj. Vi kommer att hålla ett informationsmöte i Alvik måndagen den 16 maj kl 18 i Alviksskolan. Alla åtgärder ska vara klara hösten 2023. 

Kontakt

Peder Bergman

Projektledare

Telefon: +46 10-125 98 39