Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 671, Älvsbyn, tätortsåtgärder

För att skapa ett säkrare trafiksystem och en attraktiv tätort åtgärdar Trafikverket Väg 671 (del av Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan) i Älvsbyn. En sträcka på 1,2 km.

Vad?

Ombyggnation av delar av Storgatan, Nyvägen och Stationsgatan i Älvsbyns tätort.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter samt skapa en mer attraktiv tätort.

Nuläge

Arbete pågår.

Om projektet

En förbättring av infrastrukturen krävs, dels för att tillgodose tillgängligheten och trafiksäkerheten och dels för att öka tätortens attraktionskraft. När ombyggnationen är klar lämnas vägen över till Älvsbyns kommun. Överlämningen sker i juni 2023.

Inriktning

  • skapa ett tydligare och mer tilltalande gaturum längs delar av Storgatan, Nyvägen och Stationsgatan
  • göra Älvsbyns tätort mer anpassad för oskyddade trafikanter
  • öka trafiksäkerheten längs de aktuella vägarna
  • tydliggöra var man får parkera
  • göra tätorten mer attraktiv och knyta ihop Storgatan och planerat resecentrum med dagens centrumkärna

Det här ska vi göra

2022: Ombyggnation av Storgatan samt Stationsgatan (t ex ny belysning, gång- och cykelväg, längsgående parkeringar och torgyta). Arbetet beräknas vara klart under november 2022.

Trafikstörningar

Arbete med att åtgärda farthinder och belägga Storgatan kommer ske under under augusti-september 2022.

Framkomligheten kommer delvis att vara begränsad under hela produktionstiden. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar och uppmanar alla trafikanter att visa hänsyn. Tänk också på säkerheten för de som arbetar vid vägen.

Tidsplan

1 Byggstart April 2021

2 Bygget klart Hösten 2022

Dokument Väg 971, Älvsbyn, tätortsåtgärder

Kontakt

Anna-Karin Eliasson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 62 32