Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 671, Älvsbyn, tätortsåtgärder

För att skapa ett säkrare trafiksystem och en attraktiv tätort har Trafikverket byggt om Väg 671 (del av Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan) i Älvsbyn. En sträcka på 1,2 km.

Vad?

Ombyggnation av delar av Storgatan, Nyvägen och Stationsgatan i Älvsbyns tätort.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter samt skapa en mer attraktiv tätort.

Nuläge

Ombyggnationen avslutades i oktober 2022.

Om projektet

En förbättring av infrastrukturen krävs, dels för att tillgodose tillgängligheten och trafiksäkerheten och dels för att öka tätortens attraktionskraft. När ombyggnationen är klar lämnas vägen över till Älvsbyns kommun. Överlämningen sker 1 juli 2023.

Inriktning:

  • skapa ett tydligare och mer tilltalande gaturum längs delar av Storgatan, Nyvägen och Stationsgatan
  • göra Älvsbyns tätort mer anpassad för oskyddade trafikanter
  • öka trafiksäkerheten längs de aktuella vägarna
  • tydliggöra var man får parkera
  • göra tätorten mer attraktiv och knyta ihop Storgatan och planerat resecentrum med dagens centrumkärna

Det här har vi gjort

Byggt om Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan med ny belysning, gång- och cykelväg, längsgående parkeringar och torgyta. 

Tidsplan

1 Byggstart April 2021

2 Bygget klart Hösten 2022

Dokument Väg 971, Älvsbyn, tätortsåtgärder

Kontakt

Anna-Karin Eliasson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 62 32