Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 841, Haapakylä–Kivijärvi, bärighetsåtgärder

Väg 841 mellan Haapakylä och Kivijärvi är viktig för skogsindustrin. Vägen har tjälskador och behöver förstärkas. Det kommer innebära att trafiksäkerheten och framkomligheten ökar.

Vad?

Bärighets- och tjälsäkringsåtgärder.

Varför?

Förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Arbete pågår.

Om projektet

Vi förstärker vägen för ökad bärighet samt åtgärdar tjälskador. Vi ser även över avvattningen av vägdiken, utloppsdiken, vägtrummor och sidotrummor. Sträckan består av två etapper. 

Etapp 1: Haapakylä–Siekasjärvi

Den första etappen, Haapakylä–Siekasjärvi, byggde vi mellan 2017 och 2018. Efter färdigställandet uppstod skador som krävde åtgärder. De genomfördes men nya skador uppstod som nu åtgärdas. Ett arbete som blir klart i sin helhet under 2022. 

Under hösten 2021 kommer vi asfaltera cirka 16 km av totalt 27 km. Resterande sträcka asfalteras under 2022. Framtill dess kan framkomligheten påverkas, framförallt vid nederbörd. Hastigheten kan vara nedsatt på delar av sträckan under tiden som arbete pågår. Vi beklagar de besvär som arbetet kan orsaka.

Etapp 2: Siekasjärvi–Kivijärvi

Den andra etappen, Siekasjärvi–Kivijärvi, började vi bygga i juni 2019 och den blev klar i sin helhet under 2021.

Översiktskarta

Översiktskarta över berörda orter

Översiktskartan visar projektets sträcka med röd markering. Den röda markeringen på kartan börjar vid Kivijärvi, passerar Siekasjärvi och slutar vid Haapakylä.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Etapp 2 hade byggstart i juni 2019.

Etapp 1 hade byggstart under sommaren 2021. 

Sträckan på etapp 2, Siekasjärvi–Kivijärvi, blev klar 2021. 

Vi gör några kompletterande asfaltsarbeten under sommaren 2022.

Kontakt

David Björnfot

Projektledare

Telefon: +46 10-123 70 62