Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 968/616, Gäddvik cirkulationsplats

Trafikverket har byggt en cirkulationsplats med ordnade passager för oskyddade trafikanter vid Gäddviksbron. På så sätt förbättras säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Vad?

Ombyggnad av befintlig korsning till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister. Samåkningsparkering och hållplatser för länstrafik.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Cirkulationsplatsen öppnade för trafik september 2022. Det som återstår är beläggning av gång- och cykelvägen mot gamla Gäddviksbron.

Om projektet

Väg 968 och 616 är Luleås infartsleder från E4. Vägarna nyttjas till stor del av trafik som kommer in från söder men kan även nyttjas av infartstrafik norrifrån som ska till Kallax och Bergnäset. Korsningen mellan väg 968 och 616 i Gäddvik i Luleå kommun är livligt trafikerad av både fordon och oskyddade trafikanter. En stor andel av trafiken består av pendlingstrafik. I nuläget är det ofta köbildning vid rusningstrafik på morgon och kväll, något som begränsar framkomligheten och trafiksäkerheten, därför ska en cirkulationsplats byggas.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Byggstart Maj 2022

2 Cirkulationsplatsen öppen för trafik 24 september 2022.

3 Beläggning gång- och cykelväg samt plantering i rondellens mitt färdigställs Maj-juni 2023

Dokument Väg 968/616, Gäddvik cirkulationsplats

Kontakt

Gun-Marie Mårtensson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 67