Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 968/616, Gäddvik cirkulationsplats

Trafikverket bygger en cirkulationsplats med ordnade passager för oskyddade trafikanter vid Gäddviksbron. På så sätt förbättrar vi säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Vad?

Ombyggnad av befintlig korsning till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister. Samåkningsparkering och hållplatser för länstrafik.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Bygget av cirkulationsplatsen startade i maj 2022.

Om projektet

Väg 968 och 616 är Luleås infartsleder från E4. Vägarna nyttjas till stor del av trafik som kommer in från söder men kan även nyttjas av infartstrafik norrifrån som ska till Kallax och Bergnäset. Korsningen mellan väg 968 och 616 i Gäddvik i Luleå kommun är livligt trafikerad av både fordon och oskyddade trafikanter. En stor andel av trafiken består av pendlingstrafik. I nuläget är det ofta köbildning vid rusningstrafik på morgon och kväll, något som begränsar framkomligheten och trafiksäkerheten. 

Trafikstörningar

För att uppnå en trygg arbetsmiljö för våra entreprenörer kommer väg 968 och gamla Gäddviksbron att vara avstängda under delar av arbetet.

Gamla Gäddviksbron är avstängd 1 juli-23 september. En gång- och cykelled över gamla Gäddviksbron kommer att vara öppen under hela byggtiden.

Framkomligheten kommer periodvis  att vara ytterligare begränsad på grund av avstängda körfält och nedsatt hastighet. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar och uppmanar alla trafikanter att vara försiktiga. Tänk också på säkerheten för de som arbetar vid vägen.

På fredag öppnas gamla Gäddviksbron för trafik (2022-09-22)

På fredag öppnas Gäddviksbron för trafik efter att ha varit avstängd en tid. Trafikverkets arbete med den nya cirkulationsplatsen går enligt tidsplanen.

- Arbetet har flutit på bra, men det kommer även fortsatt att vara lite arbeten som pågår under den närmaste tiden. Trafikljusen kan eventuellt behövas på vägen mot Bälinge då och då för att kunna garantera säkerheten, men flödet kommer att förbättras avsevärt från och med fredag, säger Gun-Marie Mårtensson, projektledare vid Trafikverket.

Arbetet med cirkulationsplatsen påbörjades i maj och syftet är att förbättrar säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

- Under nästa år kommer vi att färdigställa cirkulationsplatsen. Bland annat kommer gång- och cykelvägen samt en del sidoytor att göras klart då, säger Gun-Marie Mårtensson, projektledare vid Trafikverket.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Byggstart Maj 2022

2 Cirkulationsplatsen öppen för trafik 24 september 2022.

3 Gång- och cykelväg, sidoytor och beläggning färdigställs Maj-juni 2023

Dokument Väg 968/616, Gäddvik cirkulationsplats

Kontakt

Gun-Marie Mårtensson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 67