Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 968/616, Gäddvik cirkulationsplats

Trafikverket bygger en cirkulationsplats med ordnade passager för oskyddade trafikanter vid Gäddviksbron. På så sätt förbättrar vi säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Vad?

Ombyggnad av befintlig korsning till en cirkulationsplats med passager för gående och cyklister. Samåkningsparkering och hållplatser för länstrafik.

Varför?

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Nuläge

Bygget av cirkulationsplatsen startade i maj 2022.

Om projektet

Väg 968 och 616 är Luleås infartsleder från E4. Vägarna nyttjas till stor del av trafik som kommer in från söder men kan även nyttjas av infartstrafik norrifrån som ska till Kallax och Bergnäset. Korsningen mellan väg 968 och 616 i Gäddvik i Luleå kommun är livligt trafikerad av både fordon och oskyddade trafikanter. En stor andel av trafiken består av pendlingstrafik. I nuläget är det ofta köbildning vid rusningstrafik på morgon och kväll, något som begränsar framkomligheten och trafiksäkerheten. 

Trafikstörningar

För att uppnå en trygg arbetsmiljö för våra entreprenörer kommer väg 968 och gamla Gäddviksbron att vara avstängda under delar av arbetet.

Väg 968 är avstängd 23 maj-1 juli. Trafik söderifrån, som ska till och från centrala Luleå, hänvisas till väg 97. Bälingevägen och Älvbrovägen kommer att vara öppna under hela byggtiden, tidvis med trafikljus.

Gamla Gäddviksbron är avstängd 1 juli-23 september. Gång- och cykelbanan över gamla Gäddviksbron kommer att vara öppen under hela bygget.

Framkomligheten kommer periodvis  att vara ytterligare begränsad på grund av avstängda körfält och nedsatt hastighet. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar och uppmanar alla trafikanter att vara försiktiga. Tänk också på säkerheten för de som arbetar vid vägen.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär.

1 Byggstart Maj 2022

2 Cirkulationsplatsen öppen för trafik 24 september 2022.

3 Gång- och cykelväg, sidoytor och beläggning färdigställs Maj-juni 2023

Dokument Väg 968/616, Gäddvik cirkulationsplats

Kontakt

Gun-Marie Mårtensson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 74 67

Sofia Tillman

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 75 89