Logga in
Logga in

Vägplanen för väg 50 är fastställd

Att vägplanen nu är fastställd är en viktig del i processen med att bygga om väg 50 mellan Nykyrka och Brattebro backe.

Smidigare och säkrare

När vi bygger om vägen bidrar det till ökad säkerhet genom mittseparering och högre säkerhetsstandard. Det bidrar även till ökad framkomlighet genom att den skyltade hastigheten höjs till 100 km/tim. Det blir helt enkelt en vinst både när vi ser till restid och trafiksäkerhet.

Vägplanen

Vägplanen ger en mer detaljerad beskrivning av vägen vi vill bygga och vilka effekter det får för omgivningen.

Skyddet för Vättern som dricksvattentäkt ska tillgodoses och påverkan på utpekade riksintressen i området ska minimeras.

Detta händer framöver

När vägplanen vinner laga kraft kan Trafikverket börja upphandling av entreprenör för byggnation. Under tiden fortsätter arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad.