Logga in
Logga in

Östergötland Elektrifiering av järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka

Vi planerar för att elektrifiera järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka.

Vad?

Elektrifiering av järnvägen.

Varför?

Ökad säkerhet och kapacitet, mer konkurrenskraftiga järnvägstransporter och minskad miljöpåverkan.

Nuläge

Arbetet är färdigt.

Om projektet

Projektsidan avpubliceras

Projektet är färdigt och projektsidan kommer att plockas ner från vår webb om 30 dagar. Avpublicering sker den 5 oktober 2022.

Från diesel till el

Vi planerar för att bygga en elanläggning till en bana där tågen tidigare bara kunnat köra på diesellok. Det gör också järnvägstransporterna mer konkurrenskraftiga och kan leda till en överföring av transporter från väg till järnväg vilket ger ökad trafiksäkerhet på vägen. Miljön vinner ytterligare på att loken byts ut från diesel till el, och närmiljön blir renare och tystare i och med mindre buller och avgaser.

Ger ökad kapacitet på järnvägen

Elektrifieringen av järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka tillsammans med andra planerade åtgärder möjliggör ökad kapacitet på järnvägen, både på sträckan Kimstad–Skärblacka samt på Södra stambanan som är en av Sveriges hårdast belastade järnvägssträckor.

Vi uppgraderar skyddsanordningar

Längs järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka finns fem korsningar mellan väg och järnväg, så kallade plankorsningar, som har någon form av skyddsanordning. Dessa skyddsanordningar, också kallade vägskydd, behöver bytas ut eftersom de är så gamla att de inte går att jorda på ett säkert sätt.

För alla korsningar utom korsningen för Älvåsvägen kommer vi att byta ut vägskydden till samma standard som idag. Älvåsvägen kommer vi däremot att uppgradera med helbommar.

Vägbro stängd – gå inte över järnvägsbron

Bilbron över Motala ström vid Granhagsvägen är avstängd för underhåll. Det är en vägsamfällighet som sköter det arbetet, inte Trafikverket. Observera att det är förbjudet och förenat med livsfara att gå eller cykla över järnvägsbron som ligger bredvid avstängda vägbron. 

Utöver ordinarie tåg går även arbetsmaskiner på spåret över järnvägsbron som riskerar köra på den som går på järnvägsbron eller som befinner sig i närhet till spåret.

OBEHÖRIGA FÅR EJ TILLTRÄDA SPÅREN!

Plankorsningar

För att passera järnvägsövergångar längs järnvägssträckan vid rödsignal krävs ett besked från vägvakt. 

Karta över sträckan Kimstad och Skärblacka

Karta över järnvägssträckan mellan Kimstad och Skärblacka som planeras för elektrifiering.

Karta över järnvägssträckan mellan Kimstad och Skärblacka som planeras för elektrifiering.
Se kartan i sin helhet (jpeg, 229 kB)

Tänk på din och andras säkerhet vid järnväg

Du får inte gå i spåret. Godstågen hinner inte bromsa om någon är på spåret. En del tåg kör dessutom så tyst att de inte hörs. På sikt kommer vi att elektrifiera järnvägen mellan Kimstad och Skärblacka. Det innebär att strömmen i ledningarna är livsfarlig.

Tidsplan

1 Samrådsunderlag järnvägsplan Maj 2018

Länsstyrelsen har den 20 september 2018 beslutat enligt 6 kap 26 § miljöbalken att projektet, så som det redovisas i samrådsunderlaget daterat 24 april 2018 och samrådsredogörelse daterad 20 juni 2018, inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Det här innebär att vi på Trafikverket fortsätter att planera för en elektrifiering.

Två likadana samrådmöten hölls, det vill säga ett i Skärblacka 26 februari och ett i Kimstad 27 februari. Vid mötet hade beröda och andra intresserade av projektet möjlighet att lämna sina synpunkter på samrådshandlingen. Efter den allmänna informationen fanns det möjlighet till enskilda samtal för de som önskade. Parallellt med detta projekt planeras trädsäkring längs sträckan och representanter för det projektet deltog också på samrådsmötena.

4 Samrådshandling järnvägsplan 11 februari–15 mars 2019

5 Granskningshandling järnvägsplan 21 april–25 maj 2020

6 Kompletterande granskning järnvägsplan 11 mars–16 april 2021

7 Fastställelsprövning järnvägsplan September 2021

8 Byggstart Hösten 2022

9 Beräknas bli klart Juni 2023

Kontakt

Andreas Karlsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 50 45