Logga in
Logga in

Skåne Väg 108, Staffanstorp–Lund, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 108 mellan Staffanstorp och Lund (från trafikplatsen Lund Södra till cirkulationsplatsen i Gullåkra) till en mötesfri 2+2-väg. Ombyggnaden kommer att öka säkerheten och framkomligheten.

Vad?

Mötesfri 2+2-väg, cirka 16 meters vägbredd och 100 km/h, mellan Staffanstorp och Lund.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Nuläge

Vägplanen för väg 108 Staffanstorp-Lund har vunnit laga kraft den 21 april 2022.

Om projektet

Väg 108 går mellan Trelleborg och Kävlinge i Skåne län. Sträckan går genom de stora tätorterna Lund, Staffanstorp, Svedala och Trelleborg. För arbetspendling och transporter är orterna Lund och Trelleborg viktiga, här går bland annat trafik till och från både Sturups flygplats och hamnen i Trelleborg. Mellan Staffanstorp och Lund går Skånetrafikens Pendeln 166 vart 15:e minut varje vardagsmorgon och kväll.

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan Staffanstorp-Lund planerar vi att bygga om sträckan till 2+2-väg med mitträcken (16 meters vägbredd).

Vad händer nu?

Vi planerar att en tillsatt entreprenör finns på plats hösten 2023. 

Vägplanen för väg 108 Staffanstorp-Lund har vunnit laga kraft den 21 april 2022.

Vägplanen med miljökonsekvensbeskrivning innehåller ombyggnad av väg 108 mellan Staffanstorp och Lund. Befintlig väg breddas till 2+2-väg med mitträcke och befintliga plankorsningar stängs. Planen innefattar även vattenverksamhet då Dynnbäcken berörs av en mindre omgrävning och Vesums mosse fylls ut i samband med vägbreddningen.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Projektet omfattar

  • Breddning av vägen med två nya körfält på den nordöstra sidan.
  • Mittseparering med vägräcke längs hela sträckan.
  • Höjning av hastigheten till 100 km/timme.
  • Ny vägbro över Dynnbäcken med gångpassage under väg 108.
  • Busshållplats vid Knästorp och planskild gång- och cykelport i anslutning till busshållplatsen.
  • 650 meter ny gång- och cykelväg på sydvästra sidan om väg 108.

Projektet är planerat att genomföras tillsammans med ombyggnaden av trafikplats Lund södra.

Tidsplan

1 Vägplanen har vunnit laga kraft 2022-04-21

2 Entreprenör på plats Hösten 2023

En arkeologisk slutundersökning ska göras på sträckan Staffanstorp-Lund våren 2023. Detta efter att vi har hittat fynd från förundersökningen.

4 Byggnation 2023–2027

E22, trafikplats Lund Södra

Under rusningstrafik är avfarter och påfarter högt belastade vid trafikplats Lund Södra, vilket stundtals gör att köer sträcker sig ut på E22. Broarna på trafikplatsen är från mitten av 1950-talet och behöver bytas ut.

Kontakt

Katja Phelan

Projektledare

Telefon: +46 10-123 55 67

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Katja Phelan
Kommunikatör
Viveca Larsson