Logga in
Logga in

Skåne Väg 108, Staffanstorp–Lund, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 108 mellan Staffanstorp och Lund (från cirkulationsplatsen i Gullåkra till trafikplatsen Lund Södra) till en mötesfri 2+2-väg. Ombyggnaden kommer att öka säkerheten och framkomligheten.

Vad?

Mötesfri 2+2-väg, cirka 16 meters vägbredd och 100 km/h, mellan Staffanstorp och Lund.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Nuläge

Upphandling av entreprenör pågår, klar hösten 2023.

Om projektet

Väg 108 går mellan Trelleborg och Kävlinge i Skåne län. Sträckan går genom de stora tätorterna Lund, Staffanstorp, Svedala och Trelleborg. För arbetspendling och transporter är orterna Lund och Trelleborg viktiga, här går bland annat trafik till och från både Sturups flygplats och hamnen i Trelleborg. Mellan Staffanstorp och Lund går Skånetrafikens Pendeln 166 vart 15:e minut varje vardagsmorgon och kväll.

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan Staffanstorp-Lund planerar vi att bygga om sträckan till 2+2-väg med mitträcken (16 meters vägbredd).

Vad händer nu?

Vi planerar att en tillsatt entreprenör finns på plats hösten 2023, för byggnation av mötesfri 2+2 väg. 

Arkeologisk slutundersökning har gjorts under våren och sommaren 2023 längs med väg 108 mellan trafikplats Lund Södra och Staffanstorp. 

Vägplanen med miljökonsekvensbeskrivning innehåller ombyggnad av väg 108 mellan Staffanstorp och Lund. Befintlig väg breddas till 2+2-väg med mitträcke och befintliga plankorsningar stängs. Planen innefattar även vattenverksamhet då Dynnbäcken berörs av en mindre omgrävning och Vesums mosse fylls ut i samband med vägbreddningen.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Projektet omfattar

  • Breddning av vägen med två nya körfält på den nordöstra sidan.
  • Mittseparering med vägräcke längs hela sträckan.
  • Höjning av hastigheten till 100 km/timme.
  • Ny vägbro över Dynnbäcken med gångpassage under väg 108.
  • Busshållplats vid Knästorp och planskild gång- och cykelport i anslutning till busshållplatsen.
  • 650 meter ny gång- och cykelväg på sydvästra sidan om väg 108.

Projektet är planerat att genomföras tillsammans med ombyggnaden av trafikplats Lund södra.

Trafik under byggtiden

Framkomligheten på väg 108 kommer att påverkas av projektet E22 trafikplats Lund Södra, läs mer här.

Tidsplan

1 Vägplanen har vunnit laga kraft 2022-04-21

En arkeologisk slutundersökning ska göras på sträckan Staffanstorp-Lund. Detta efter att vi har hittat fynd från förundersökningen.

3 Entreprenör på plats Hösten 2023

4 Byggnation 2024–2027

Kontakt

Katja Phelan

Projektledare

Telefon: +46 10-123 55 67