Logga in
Logga in

Skåne E6 vid Vellinge Ängar, motorvägshållplats

Tillsammans med Vellinge kommun planerar vi bygga om och förbättra motorvägshållplatserna vid Vellinge Ängar. Vi ska även se över vägporten under motorvägen och göra den mer attraktiv för gående och cyklister.

Vad?

Bygga om busshållsplatsen på västra sidan, byta bullerskärm över vägporten, genomföra trygghetsåtgärder i en vägport och se över dagvattenhanteringen.

Varför?

Öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.

Nuläge

Arbeten planeras utföras under sommaren 2022.

Om projektet

Motorvägshållplatsen vid Vellinge Ängar ska upprustas med större och bättre väderskydd och i samband med det ska plattformarna ses över. Trafikverket ansvarar för hållplatsläget på västra sidan och Vellinge kommun sköter åtgärderna på östra sidan. 

Vi på Trafikverket ska även se över vägporten under motorvägen. Vi ska göra passagen tryggare och mer attraktiv för framförallt gående och cyklister. Det har förekommit problem med översvämningar i vägporten och därför ska vi även se över pumpstationen och vid behov byta ut den. Vellinge kommun har byggt nytt stationstorg, stationsbyggnad med integrerad bullerskärm, pendlarparkering och cykelgarage med mera.

Tidsplan

1 Byggstart juni 2021

Vi har gjort följande åtgärder under hösten 2021.

Vid busshållplats Vellinge Ängar har vi:

  • uppgraderat västra hållplatsläget till högre standard för Skåneexpressen
  • satt upp större väderskydd
  • gjort plats för fler bussar.

Vid Ängavägen/E6 har vi gjort:

  • höjt upp gång- och cykelbanan (trottoarkanten) samt höjt upp övergångstället vid vägporten

Vi har även förbättrat dagvattenhanteringen och gett pendlarparkeringen på västra sidan av motorvägen ny beläggning och belysning.

Det här planerar vi göra under våren 2022:

  • förbättra belysningen i vägporten
  • tvätta målningen i vägporten
  • byta ut bullerskyddet på broräcket på östra sidan.

Kommunens anslutande projekt

Vellinge kommun sätter upp bullerskydd längs E6 och bygger nytt resecentrum vid Vellinge ängar.

Kontakt

Camilla Rasmusson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 35 13