Logga in
Logga in

Skåne E6 vid Vellinge Ängar, motorvägshållplats

Tillsammans med Vellinge kommun bygger vi om och förbättrar motorvägshållplatserna vid Vellinge Ängar. Vi ser även över vägporten under motorvägen och gör den mer attraktiv för gående och cyklister.

Vad?

Bygga om busshållsplatsen på västra sidan, byta bullerskärm över vägporten, göra en vägport tryggare och se över dagvattenhanteringen.

Varför?

Öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Hösten 2021 rustade vi motorvägshållplatsen vid Vellinge Ängar med större och bättre väderskydd, och i samband med det gjorde vi även plats för fler bussar. Trafikverket ansvarar för hållplatsläget på västra sidan och Vellinge kommun sköter åtgärderna på östra sidan. Vid Ängavägen/E6 har vi även höjt upp gång- och cykelbanan (trottoarkanten) samt övergångsstället vid vägporten. Hanteringen av dagvattenhanteringen är förbättrat, och så har pendlarparkeringen på västra sidan av motorvägen fått ny beläggning och belysning.

Hösten 2022 ska vägporten under motorvägen bli tryggare och mer attraktiv för framförallt gående och cyklister. Vi på Trafikverket ska förbättra belysningen och byta ut bullerskyddet på broräcket på östra sidan. Det har förekommit problem med översvämningar i vägporten och därför ska vi även rusta upp pumpstationen. Vi tillgänglighetsanpassar även pendlarparkeringen.

Vellinge kommun har byggt nytt stationstorg, stationsbyggnad med integrerad bullerskärm, pendlarparkering och cykelgarage.

Aktuellt

Ängavägen är nu öppnad igen och även bussfickan vid E6, men det finns kvar en byggställning vid bron vid Ängavägen. Det pågår lite arbeten vid västra pendlarparkeringen.

Buller och sämre framkomlighet

Under byggtiden kan bullrande och vibrerande arbeten förekomma. Dessutom kommer framkomligheten att försämras, och vi kommer att sänka hastigheten i anslutning till pågående arbeten. 

Tidsplan

1 Byggstart Juni 2021

Vi planerar att vara klara med alla arbeten under vecka 42 (17–23 oktober). 

Kommunens anslutande projekt

Vellinge kommun sätter upp bullerskydd längs E6 och bygger nytt resecentrum vid Vellinge ängar.

Kontakt

Camilla Rasmusson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 35 13