Logga in
Logga in

Skåne E6 vid Vellinge Ängar, motorvägshållplats

Tillsammans med Vellinge kommun har vi byggt om och förbättrat motorvägshållplatserna vid Vellinge Ängar. Vi har även gjort vägporten under motorvägen  mer trygg och inbjudande för gående och cyklister.

Vad?

Bygga om busshållplatsen på västra sidan, byta bullerskärm över vägporten, göra en vägport tryggare och se över dagvattenhanteringen.

Varför?

Öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.

Nuläge

Några mindre åtgärder är kvar att göra.

Om projektet

Hösten 2021 rustade vi motorvägshållplatsen vid Vellinge Ängar med större och bättre väderskydd, och i samband med det gjorde vi även plats för fler bussar. Trafikverket ansvarar för hållplatsläget på västra sidan och Vellinge kommun sköter åtgärderna på östra sidan. Vid Ängavägen/E6 har vi även höjt upp gång- och cykelbanan (trottoarkanten) samt övergångsstället vid vägporten. Hanteringen av dagvattenhanteringen är förbättrad samt  pendlarparkeringen på västra sidan av motorvägen fått ny beläggning och belysning.

Hösten 2022 rustades vägporten under motorvägen upp för att bli tryggare och mer attraktiv, framförallt för gående och cyklister. Vi på Trafikverket har förbättrat belysningen och bytt ut bullerskyddet på broräcket på östra sidan. Det har förekommit problem med översvämningar i vägporten och därför har vi även rustat upp pumpstationen. Pendlarparkeringen i närheten är tillgänglighetsanpassad.

Vellinge kommun har byggt nytt stationstorg, stationsbyggnad med integrerad bullerskärm, pendlarparkering och cykelgarage.

Tidsplan

1 Byggstart Juni 2021

Några mindre åtgärder ska göras under vintern. 

Kommunens anslutande projekt

Vellinge kommun sätter upp bullerskydd längs E6 och bygger nytt resecentrum vid Vellinge ängar.

Kontakt

Camilla Rasmusson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 35 13