Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö–Lund Fyrspårsbygget planeras om men projektet försenas inte

Arbetet med järnvägstunneln i Åkarp tar längre tid än beräknat; bygget av Fyrspåret måste omplaneras. Det innebär tillfälliga spår ett år till. Men Fyrspåret försenas inte, alla spår/stationer blir klara i oktober 2023.

 – Det blir trafik på tillfälliga spår ett extra år och de nya stationerna öppnas hösten 2023, då alla spår tas i drift. Fram till oktober 2023 kommer därför tågtrafiken att köras på samma tidtabeller och stopp som idag mellan Malmö och Lund, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret.

Åkarpstunneln klarar inte kvalitetskrav

Orsaken till att Fyrspårsbygget planeras om är kvalitetsbrister i Åkarpstunneln som upptäcktes när Trafikverkets entreprenör grävde ur tunneln i höstas. Trafikverkets utredning visar att betongkonstruktionen i tunneln inte lever upp till Trafikverkets krav.

– Trafikverket ställer hårda kvalitetskrav på de konstruktioner som byggs. Broar och tunnlar i betong ska hålla i 120 år. Den främsta risken med att tunneln inte uppfyller kvalitetskraven är att underhållet i framtiden blir mer omfattande, med flera kostsamma reparationer och långa oplanerade trafikstopp., säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Tunnel med slitsmurar

Järnvägstunneln i Åkarp har byggts med slitsmurar. En metod som innebär att tunnelns väggar gjuts direkt i marken i smala slitsar, en relativt beprövad metod. Trafikverket är en av de största aktörerna i Sverige när det handlar om att bygga ny infrastruktur, vilket också innebär ett ansvar att vara med och driva utvecklingen och att tillsammans med branschen pröva nya metoder.

– Att bygga med slitsmurar har gjorts förut men då främst för tillfälliga konstruktioner och stödväggar. Skillnaden är att vi i detta fall har byggt en permanent konstruktion med hjälp av slitsmurar. Det är i stora infrastrukturprojekt som vi och branschen kan pröva nya metoder, det är så vi utvecklas och lär oss att bygga bättre och smartare, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Alla spår och stationer klara i oktober 2023

Den nya planeringen av spårbygget kommer inte att påverka sluttiden för projektet. I oktober 2023 är alla fyra spåren från Arlöv upp till Klostergården, och stationerna, klara.

– De fyra nya spåren tas alltså i drift samtidigt på hela sträckan. Då öppnas också de nya stationerna i Åkarp och Hjärup, hela Burlövs station och den nya stationen vid Klostergården i Lund, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Åkarp och Hjärup påverkas främst

Den nya byggplanen för Fyrspåret kommer främst att påverka orterna Åkarp och Hjärup där de tillfälliga stationerna blir kvar ett år till. Det innebär också att Lommavägen och nya Vragerupvägen i Hjärup, Alnarpsvägen och Gränsvägen i Åkarp inte kan öppnas förrän efter oktober 2023.

– De boende i Åkarp och Hjärup har tyvärr påverkats mycket, med tillfälliga gång- och cykelvägar genom samhällena och långa omvägar till stationerna. När det nu blir ytterligare ett år med tillfälliga stationer kommer vi att se över alla vägar och miljöer för att göra det lättare för alla i Hjärup och Åkarp. Vi kommer till exempel att asfaltera en del gång- och cykelvägar och förbättra passager vid järnvägen, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Påverkar inte bygget av Klostergårdens station

Bygget av Klostergårdens station påverkas inte av den nya planen för spårbygget. Stationen i Klostergården byggs klar under 2023, och vid tidtabellskiftet i december 2023 kommer tågen att börja stanna i Klostergården.

Burlövs station påverkas i liten grad. Öppnandet av den andra plattformen vid Burlövs nya station skjuts fram ett år och hela stationen öppnas samtidigt som de två återstående spåren genom Arlöv tas i drift i oktober 2023. Tillgängligheten vid påverkas inte av den nya byggplanen.

Fortsatt trafik på tillfälliga spår

Skånetrafiken kommer fortsätta köra sin tågtrafik som den körs idag, alltså fortsatt halvtimmestrafik på stationerna mellan Malmö och Lund. Starten för en utökad pendlingstrafik med fler stopp på orterna skjuts fram drygt ett år.

Kommande stora tågstopp

  • September 2022 – Totalavstängt Malmö-Lund 10 dygn. Tågtrafiken mellan Klostergården och Hjärup flyttas till nybyggda spår.
  • Oktober 2023 – Totalavstängt Malmö-Lund 10 dygn. Fyra spår mellan Hjärup och Åkarp tas i drift samt de upprustade östra spåren mellan Klostergården och Hjärup. Fyra spår kan trafikeras på hela sträckan Malmö-Lund.

Frågor och svar om Fyrspårets nya planering

De tillfälliga passagerna vid stationerna blir kvar ett år till, och Lommavägen, Stationsbron och nya Vragerupsvägen i Hjärup, Alnarpsvägen och Gränsvägen i Åkarp, kan inte öppnas förrän efter oktober 2023.

Vi är medvetna om att det innebär ytterligare ett år till med tillfälliga vägar och omvägar i Åkarp och Hjärup. Det är tråkigt men det går dessvärre inte att lösa på något annat sätt.

För att underlätta för boende och i Åkarp och Hjärup kommer vi att förbättra de tillfälliga vägarna vid stationerna, främst för gående och cyklister. Vi kommer till exempel att asfaltera en del grusvägar och göra bättre passager genom arbetsområdena vid stationerna. Planeringen av dessa åtgärder är redan igång och kommer att genomföras så snart som möjligt.

En del mindre åtgärder har redan genomförts. Undersökning och planering av andra möjliga förbättringar pågår. De kommer genomföras så snart som möjligt, asfaltering kan till exempel genomföras först när det är varmare.

De nya broarna kan inte öppnas så länge det går trafik på de tillfälliga spåren. Det är först när de är borta som broanslutningar på den östra sidan av spåren kan byggas. Det kan göras någon gång från hösten 2023.

En sådan lösning skulle kräva långa broar med höga trapphus på var sida om spåren och ta lång tid att bygga. Det är ont om plats vid spåren och en sådan lösning hade dessutom inte blivit tillgänglig för alla.

Det skulle krävas ett stort paket med flera växlar för att koppla de tillfälliga spåren till de fyra nya spåren norr om Åkarp. Spåren ligger dessutom på olika höjd på den sträckan, vilket gör det ännu mer komplicerat. Planering, projektering och bygge skulle ta lång tid och hade inte kunnat bli klart innan det planerade tågstoppet i september 2022.

Bygget i Klostergården påverkas inte, där går arbetet enligt planeringen. Alla fyra spåren genom Klostergården kommer att öppnas för trafik på hösten 2023, och från tidtabellskiftet i december kommer Pågatåg att stanna vid Klostergården.

För Burlövs station blir det inte så stor skillnad. I augusti 2020 öppnades den västra delen av den nya stationen vilket förbättrade tillgängligheten på och vid stationen. Öppnandet av den andra plattformen vid Burlövs nya station skjuts nu fram ett år och hela stationen öppnas samtidigt som de två återstående spåren genom Arlöv tas i drift i oktober 2023.

De brister som påverkar Åkarpstunnelns kvalitet är främst tjockleken på betongskiktet utanför konstruktionens armering, det så kallade täckskiktet.

Trafikverket ställer hårda kvalitetskrav på de konstruktioner som byggs. Broar och tunnlar i betong ska hålla i 120 år. Det är ett krav som är viktigt för underhåll och drift av järnvägen i framtiden. När vi nu väljer att behålla de tillfälliga spåren ytterligare ett år skapas tid för vår entreprenör att rätta till kvalitetsbristerna.

Den främsta risken med att tunneln inte uppfyller Trafikverkets kvalitetskrav är att tunneln och dess betong inte håller i 120 år, att underhållet i framtiden blir mer omfattande, med flera kostsamma reparationer och långa oplanerade trafikstopp.

Nej, konstruktionens bärkraft är tillräcklig. De prover och analyser som gjorts handlar om betongkvalitet och konstruktionens beräknade livslängd på 120 år.

Det är först efter att tunneln grävdes ur, och stödmurar och tunneltak frilades, som det var möjligt att upptäcka eventuella brister.

Metod innebär att armerade betongväggar gjuts direkt i marken. Det är lämpligt där det är trångt eftersom det inte krävs ett öppet schakt och tillfälliga stödkonstruktioner. Det krävs också färre transporter och mindre betong.

Att bygga med slitsmurar är inte en ny metod, det har gjorts förut men då främst för tillfälliga konstruktioner och stödväggar. Skillnaden är att vi i detta fall har byggt en permanent konstruktion med hjälp av slitsmurar.

Trafikverket är en av de största aktörerna i Sverige när det handlar om att bygga ny infrastruktur. Det innebär också ett ansvar att tillsammans med branschen vara med och driva utvecklingen. Det är i stora infrastrukturprojekt som det är möjligt att använda alternativa byggmetoder.

Trafikverket anser att det blivit fel i utförandet. Vi har gett entreprenören i uppgift att föreslå åtgärder för att tunneln ska leva upp till våra krav på 120 års livslängd. Kostnaderna för åtgärderna anser vi är entreprenörens. Men det blir ju också kostnader för Trafikverket på grund av den nya planeringen, idag kan vi inte svara på vilka kostnader det innebär för oss.

Att stoppa tågtrafiken på Södra stambanan under cirka tio dagar måste planeras långt i förväg så att alla tågoperatörer, som kör persontrafik och gods, ska kunna planera sin verksamhet långsiktigt. Därför går det inte att skjuta fram inkopplingen några månader med kort varsel. De stora tågstopp som redan är inplanerade måste därför utnyttjas. Nästa tillfälle då ett längre tågstopp är inplanerat är oktober 2023.

Jo, det blir ett tågstopp på cirka tio dagar i september 2022 för ett skifte av spår mellan Flackarp och Lund. Där har två nya spår byggts väster om de gamla spåren. De nya spåren ska kopplas in i september 2022 så att de två gamla spåren mellan Flackarp och Lund kan rivas upp och byggas om.

Skånetrafiken kommer fortsätta köra sin tågtrafik som den körs idag, alltså fortsatt halvtimmestrafik på stationerna mellan Malmö och Lund. Starten för en utökad pendlingstrafik med fler stopp på orterna skjuts fram drygt ett år.

För de tåg som kör förbi orterna sträckan är det fortsatt 2-3 minuter längre restid mellan Malmö och Lund jämfört med innan bygget.

Att arbeta i ett stort projekt innebär ständiga utmaningar och problem som riskerar att påverka projektet på olika sätt. Vi hanterar både stora och små risker dagligen och arbetar med problemlösning hela tiden. Ända sedan problemen i tunneln uppdagades har vi haft som mål att hitta en lösning som inte påverkar projektets sluttid.

När vi nu väljer att behålla de tillfälliga spåren och köra trafik på dem ytterligare ett år, så håller vi fortfarandet sluttiden, hela järnvägsbygget blir klart i tid, men vi skapar tid för vår entreprenör att rätta till kvalitetsbristerna.

Medfinansieras av Europesiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.

Kontakt

Skriv till oss