Logga in
Logga in

Skåne Väg 101, Alstad–Östra Grevie, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 101, mellan Alstad och Östra Grevie. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter (gående och cyklister).

Vad?

En ny gång- och cykelväg på väg 101 mellan Alstad och Östra Grevie.

Varför?

För att öka säkerheten och framkomligheten för gående och cyklister.

Nuläge

Arbete med vägplan. 

Granskning av vägplan

Väg 101 – ny gång och cykleväg, Ö Grevie – Alstad i Trelleborgs kommun, Skåne län

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 101, mellan Ö Grevie-Alstad. Detta för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister. Hör gärna av dig till oss vad du tycker. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningsperiod: 16 maj–14 juni 2022

Plats för handlingar: Underlaget finns här på webben samt på Trafikverket Gibraltargatan 7, 211 18 Malmö och på Rådhuset, Algatan 13, 23142, Trelleborg. 

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 14 juni 2022. Ange ärendenummer TRV 2018/132514.

Mer information: Jacob Larsson, Projektledare, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Om projektet

Inom projektet ingår även att se över placeringen av nya busshållplatser vid korsningen väg 101/108 samt att anpassa busshållplatserna vid Slågarpsvägen och Klörupsbyn.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Gång- och cykelvägen bidrar även till att förbättra kopplingarna till viktiga stationer och bytespunkter i Skåne. När vi gör det säkrare och lättare för fler att cykla bidrar vi också till att förbättra hälsa och miljö.

Projektet samfinansieras av Trafikverket och Trelleborgs kommun där Trafikverket är byggherre för projektet.

Tidsplan

.

Under våren 2020 presenterade vi samrådsunderlag för berörda sakägare och andra
remissinstanser till exempel Trelleborgs kommun. 

Länsstyrelsen i Skåne län beslutade att projektet  inte medför betydande miljöpåverkan

Samrådshandling arbetades fram under hösten 2020. Handlingen fanns tillgänglig för synpunktslämnande under januari 2021, och möjlighet fanns att boka tid för samråd med oss på Trafikverket. Synpunkter som inkom under samrådsperioden arbetades därefter in i planförslaget, som sen arbetades om till en Granskningshandling.

Den färdigställda granskningshandlingen kungjordes och förslaget ställdes ut för granskningen under en perioden 14 juni–8 augusti 2021. De markägare som är direkt berörda blev meddelade via brev när granskningstiden började och övriga meddelas via annonsering. Berörda, allmänhet, myndigheter och andra intressenter hade då återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Därefter arbetar vi vid behov in eventuella synpunkter och förslag i planen. Därefter skickas den färdiga vägplanen in för fastställelseprövning hos Trafikverkets enhet för juridik och planprövning.

Fastställelseprövningen innebär att den formella handläggningen av planen prövas inför beslut om fastställelse av planen. Syftet med fastställelseprövningen är att kontrollera att projektet har drivits enligt gällande lagstiftning, att tillräckliga samråd har hållits och att hänsyn har tagits till miljö, markägare med mera. Fastställelseprövningen inleds med en kommunikation där de som har yttrat sig över granskningshandlingen på nytt får möjlighet att lämna synpunkter.

Om planen blir godkänd så fastställs den. Meddelande om planens fastställelse kommer att annonseras i post- och inrikestidning samt skickas ut till berörda fastighetsägare och myndigheter via brev. När fastställelsebeslutet vunnit laga kraft har Trafikverket rätt att ta marken i anspråk för att påbörja byggnation. Fastställelsebeslutet kan överklagas och prövas då av regeringen.

Först när planen är fastställd och vunnit laga kraft kan byggstart ske.

Då vi har behövt göra en ändring i vägplanen kommer planen att gå ut på en ny granskningsperiod. Preliminärt tidsperiod för granskningen är 16 maj–14 juni 2022. 

7 Planerad byggstart 2022 eller 2023

8 Beräknas bli klart 2024 eller 2025

Kontakt

Jacob Larsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 61 55