Logga in
Logga in

Skåne Österlenbanan, Ystad-Simrishamn, förbättringsåtgärder

Vi gör stora insatser för att förbättra järnvägen mellan Ystad och Simrishamn. När vi är klara blir järnvägen robustare, störningarna på sträckan färre och din resa med tåg smidigare.

Vad?

Upprustning av järnvägen mellan Ystad och Simrishamn.

Varför?

För att öka kapaciteten och framkomligheten.

Nuläge

Byggskede. Klart slutet av 2022.

Om projektet

Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn är idag hårt belastad och har fått en kraftig trafikökning de senaste åren. För att förbättra järnvägens kapacitet gör vi flera förbättringsåtgärder längs sträckan.

Vad händer 2022? 

Under 2022 slutför vi arbetena med de nya spåren och plattformarna i Simrishamn och i Gärsnäs. Under våren öppnar vi plattformsövergången i Gärsnäs. Ystad bangård får en ny serviceplattform som gör att toaletterna kan städas även i Ystad. För dig som resenär innebär det färre avstängda toaletter.

Vi slutför också en del asfalteringsjobb på ramper till plattformar, men det påverkar inte tågtrafiken.

Nästa gång du som resenär påverkas är i slutet av 2022: 26 november till 18 december. Då stängs järnvägen mellan Ystad och Simrishamn av, för att vi ska kunna koppla in signalsystemet i Gärsnäs och i Simrishamn.

Vad har vi gjort? 

  • Ystad bangård har byggts om så att tågen från Malmö och Simrishamn nu kan köra in på stationen samtidigt, vilket minskar restiden.
  • I Ystad har spåren förlängts, vilket gör det möjligt att köra längre tåg och förbättrar möjligheterna för uppställning av tågen nattetid. Utöver det har ett omfattande arbete gjorts med signalerna för att minska störningarna i tågtrafiken.
  • Under det 6 veckor långa tågstoppet 2021 har vi förberett för en mötesstation och ett nytt mötesspår i Gärsnäs, samt påbörjat ombyggnaden av Simrishamns bangård. Stationerna i Tomelilla och Simrishamn har tillgänglighetsanpassats. Det handlar till exempel om fler sittplatser och bättre belysning och ledstråk.
  • I Lannehög, öster om Lunnarp, har spåret fått  en ny sträckning och kurvan rätats ut. Det gör att hastigheten på sträckan kan höjas.

Film: Vi förbättrar järnvägen mellan Ystad och Simrishamn

Nyheter

Karta över planerade åtgärder

Tidsplan

Under våren 2022 färdigställs spår och plattformar i Simrishamn och Gärsnäs.

På Ystad bangård byggs en städplattform. Preliminärt är den färdig under maj månad.

Under perioden 26 november till 18 december kommer tågtrafiken att stängas av mellan Ystad och Simrishamn. Det görs för att vi ska kunna färdigställa arbetet på banan inför öppnandet.

4 Åtgärder färdiga December 2022

Kontakt

Jan Källqvist

Telefon: +46 10-123 22 57