Logga in
Logga in

Skåne Väg 111, Domsten, busshållplats och passage

Vi planerar för att öka trafiksäkerheten och tillgänglighetsanpassa busshållplats Domsten längs väg 111.

Vad?

Vi ska bygga en planskild gångpassage, höja standarden på busshållplatsen och tillgänglighetsanpassa den.

Varför?

För att öka tillgängligheten, trafiksäkerheten och möjligheten att åka kollektivt.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

Vi vill göra det enklare för alla att välja kollektivtrafik. Det saknas idag ett säkert sätt att ta sig över väg 111, till och från busshållplats Domsten Väg 111, läge A.

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, göra det mer attraktivt att åka kollektivt och förbättra framkomligheten för bussar, planerar vi följande åtgärder:

  • bygga en passage för gångtrafik, över eller under väg 111 vid busshållplats Domsten
  • förlänga accelerationskörfälten för bussar vid aktuell busshållplats
  • höja standarden på hållplats Domsten Väg 111, läge A och B (Hållplatsläge A är där bussen som går norrut stannar. Hållplatsläge B är där buss i södergående riktning stannar.) 

Se karta över hållplatslägena vid Domsten (png, 59 kB)

Tidsplan

Samråd i tidigt skede pågick 21 juni – 9 juli 2021. Samrådsunderlaget finns att läsa under Dokument för projektet.

Lokalisering gäller om den planskilda passagen ska anläggas på västra eller östra sidan av korsningen väg 111/Bygatan. Typ av passage ska ge svar på om den planskilda passagen ska gå över eller under väg 111.

3 Ställningstagande lokalisering och typ av passage April 2022

4 Fältarbeten inom arkeologi och vägteknik samt markundersökningar, brunnsinventering och grundvattenmätningar Maj–juni 2022

Under tiden som de geotekniska undersökningarna görs kommer del av vägen vara avstängd med arbetsskydd (TMA). 

Vi planerar att bjuda in de som särskilt berörs till ett samråd om ett förslag till passage och busshållplats. 

Vi planerar att ställa ut vägplanen för granskning under hösten 2023.

Fastställelsehandlingen skickas till länsstyrelsen för godkännande och därefter skickas fastställelsehandlingen till Trafikverkets centrala funktion Juridik och Planprövning för fastställelse.

9 Fastställd vägplan Våren 2024

Vi planerar preliminärt att börja bygga under 2025.

Vi planerar preliminärt att vara klara med bygget under 2025.

Kontakt

Behnaz Bahabozorgi

Projektledare

Telefon: +46 10-123 94 93