Logga in
Logga in

Skåne Väg 9, Kivik, tätortsåtgärder

Under sommarhalvåret är det mycket trafik i Kivik, vi ser även ett ökat användande av kollektivtrafiken. Därför planerar vi för åtgärder som förbättrar för både trafikanter och de som reser med kollektivtrafiken.

Vad?

Gång- och cykelväg längs Karakåsvägen, ny vägdragning av Esperödsallén, vänstersvängfält och busshållplats i Kivik

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten i Kivik

Nuläge

Planering, inskickad till planprövning. Vi planerar att börja bygga under 2022.

Om projektet

Kivik är en populär ort att besöka, särskilt under turistsäsongen. Mängden trafik varierar mycket under året med lägre framkomlighet för trafiken under sommarhalvåret. Det finns därför behov av att förbättra framkomligheten ner till Kiviks musteri och tillgängligheten för kollektivtrafiksresenärer i Kivik längs riksväg 9.

Vi planerar tre åtgärder för att förbättra framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten i Kivik:

  • En ny busshållplats längs riksväg 9, ett vänstersvängfält in mot Killebacken och hamnen samt en pendlarparkering för bilar och cyklar.
  • En enklare gång- och cykelväg längs Karakåsvägen/Bredarörsvägen från korsningen mellan Bredarörsvägen och Esperödsallén ner till Kiviks musteri.
  • En ny vägdragning av Esperödsallén vid Kivik-Esperöds Arboretet för att bygga bort de två 90-graderskurvorna. 

Tidsplan

1 Samråd januari 2020–februari 2020

2 Samråd våren/sommar 2020

När planförslaget är klart ska allmänheten och övriga intressenter kunna granska det. Vi annonserade med en så kallad kungörelse som visade när och var planförslaget var utställt för granskning.

Vi besvarade alla yttranden i ett granskningsutlåtande.

Planförslaget är nu inskickat till Trafikverkets juridiska experter som kontrollerar att planläggningen uppfyller alla lagkrav. Först därefter kan planförslaget fastställas. Beslutet om att fastställa planen kan överklagas till regeringen.

Vi planerar att börja bygga under 2022.

Vi beräknar att bli klara under 2023. 

Handlingar och dokument

Här kan du ta del av alla handlingar och dokument framtagna i projektet.

Kontakt

Niklas Persson

Kundservice