Logga in
Logga in

Skåne Väg 9, Kivik, tätortsåtgärder

Under sommarhalvåret är det mycket trafik i Kivik, vi ser även ett ökat användande av kollektivtrafiken. Därför planerar vi för åtgärder som förbättrar för både trafikanter och de som reser med kollektivtrafiken.

Vad?

Gång- och cykelväg längs Karakåsvägen, ny vägdragning av Esperödsallén, vänstersvängfält och busshållplats i Kivik.

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten i Kivik.

Nuläge

Arbetet med gång- och cykelvägen samt ny vägdragning av Esperödsallén är klara och öppna för trafik. Sista åtgärden, vänstersvängfält och busshållplats planeras bli klart i höst.

Om projektet

Kivik är en populär ort att besöka, särskilt under turistsäsongen. Mängden trafik varierar mycket under året med lägre framkomlighet för trafiken under sommarhalvåret. Det finns därför behov av att förbättra framkomligheten ner till Kiviks musteri och tillgängligheten för kollektivtrafiksresenärer i Kivik längs riksväg 9.

Vi planerar tre åtgärder för att förbättra framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten i Kivik:

  • En ny busshållplats längs riksväg 9, ett vänstersvängfält in mot Killebacken och hamnen samt en pendlarparkering för bilar och cyklar.
  • En enklare gång- och cykelväg längs Karakåsvägen/Bredarörsvägen från korsningen mellan Bredarörsvägen och Esperödsallén ner till Kiviks musteri.
  • En ny vägdragning av Esperödsallén vid Kivik-Esperöds Arbetet för att bygga bort de två 90-graderskurvorna.

De två vägplanerna (gång- och cykelväg längs Karakåsvägen och ny vägdragning av Esperödsallén) har vunnit laga kraft. Den tredje vägplanen (vänstersvängfält och en busshållplats) som blev överklagad har även den vunnit laga kraft. 

Alla åtgärder planeras att bli klara under 2023.

Tidsplan

1 Samråd januari 2020–februari 2020

2 Samråd våren/sommar 2020

När planförslaget är klart ska allmänheten och övriga intressenter kunna granska det. Vi annonserade med en så kallad kungörelse som visade när och var planförslaget var utställt för granskning.

Vi besvarade alla yttranden i ett granskningsutlåtande.

Planförslagen för de tre vägplanerna skickas in till Trafikverkets juridiska experter som kontrollerar att planläggningen uppfyller alla lagkrav. Först därefter kan planförslagen fastställas. Beslutet om att fastställa vägplaner kan överklagas till regeringen.

5 Byggstart oktober 2022

Vi beräknar att bli klara under hösten 2023. 

Handlingar och dokument

Här kan du ta del av alla handlingar och dokument framtagna i projektet.

Kontakt

Frida Melin

Telefon: +46 10-123 36 54

Kundservice