Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Grodor, paddor och fjärilar vinnare när järnvägen byggs ut

Det är inte bara tågresenärerna som är vinnare när järnvägen mellan Ängelholm och Maria byggs ut till dubbelspår. Groddjur och fjärilar är det också. Det står att läsa projektets första hållbarhetsrapport som nu är klar.

Trafikverkets dubbelspårsutbyggnad på sträckan Ängelholm-Maria pågår för fullt. Sommaren 2022 är bygget i en extra intensiv fas. När järnvägen byggs ut är det oundvikligt att mark, i vissa fall med höga naturvärden, tas i anspråk. Ett av projektets hållbarhetsmål är därför att aktivt öka den biologiska mångfalden i området. Projektet arbetar aktivt med hållbarhet, och rapporten för 2021, som nu är färdig syftar till att sprida information och ge inspiration.

Exemplet Kattarps fjärilsbackar

Söder om Kattarp finns en 45 000 m2 stor yta som är om­gärdad av järnvägsspår. Genom att återanvända 100 000 m3 schaktmassor från projektet formas höjder och sänkor på 4–8 meter för att skapa solexponerade slänter. Ytan planteras med kärl- och värdväxter som är utvalda för att gynna rödlistade fjärilar och insekter i området. Faunadepåer av död ved och stenrösen byggs också för att gynna svampar, lavar och groddjur.

Fjärilsbackarna stärker inte enbart den biologiska mångfalden, utan bidrar även till mindre transporter och att mindre mängder överskottsmassor behöver hanteras. Minskningen av transporter motsva­rar en besparing på ungefär 160 ton koldioxidekvivalenter, vilket är en vinst för att minska projektets klimatpåverkan.  Kattarps Fjärilsbackar en genomarbetad åtgärd som ger flera effekter på ökad hållbarhet. Fjärilarna väntas flytta in sommaren 2023.

Intrång i Väla skog

Norr om Helsingborg ligger naturre­servatet Väla skog, som har ett mycket högt naturvärde. Det nya spåret gör ett permanent intrång på 0,6 hektar, vilket innebär en förlust av skog med höga naturvärden. Intrånget kompenseras genom att 3 hektar skogsmark införlivas i Småryds naturreservat, en yta 5 gånger så stor som den förlorade marken. Ytterligare en del av kompensationen för förlust av skog är att de nedtagna träden med högt naturvärde har tillde­lats ett nytt syfte, då de har återetablerats i skogen och i andra naturreservat som faunadepåer för djur- och växtlivet. Den ökade mängden död ved förbättrar därför förutsättningarna för en hög biologisk mångfald i skogen.

Exempel på en faunadepå

Övervintringsplats för groddjur skapade från åkerholme

Under vintertid går grodor och paddor i dvala och behöver då ett frostfritt boende, gärna bland nedgrävda stenar och löv. Tillsammans med Helsingborgs stad har projektet byggt upp en övervintringsplats för groddjur, inom projektet kallat grodhotellet, vid Ödåkra sjö med stenar från en åkerholme, som det nya spåret gör intrång på. För att skapa övervintringsplatsen grävdes en grop på en meter som fylldes med stenar varvat med ris, flis och sand för att skydda grodorna mot den kalla vintern samt mot rovdjur. Åtgärden vidtogs i stället för att lägga stenarna från åkerholmen i exempelvis en bullerskyddsvall.

Hållbarhet i fler sammanhang

Utöver ett kreativt hållarbetsarbete kopplat till ökad biologisk mångfald arbetar projektet aktivt med flera hållbarhetsmål. Bland annat att driva omställningen mot en fossilfri anläggningsbransch, hushålla med naturens resurser samt minimera mängden avfall.

Flera åtgärder har vidtagits för att uppfylla dessa projektmål. Exempelvis genom samarbeten med externa parter för återanvändning av järnvägsmateriel och schaktmassor, väl grundade val av leverantörer och material för att minska projektets växthusgasutsläpp samt genom optimeringar i anläggningens utformning för att minimera materialanvändningen.

Projektet har även projektmål kopplat till social och ekonomisk hållbarhet. Vi arbetar effektivt för att hålla berörda parter informerade om projektets framdrift, för att minimera risker i arbetsmiljön, främja diversitet och öka branschkunskapen.

Hållbarhetsrapporten kan du läsa här.