Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Kullavägen mellan Utvälinge och Ängelholm stängs under brobygge

En ny vägbro byggs över Kullavägen, väg 1785 för att göra plats åt ett ytterligare spår under bron. Trafiken mellan Ängelholm och byarna söder om Ängelholm leds om till andra vägar under bygget som pågår i åtta månader.

Strax öster om Utvälinge passeras järnvägen av Kullavägen på en vägbro. Vägen fungerar som viktig länk mellan Ängelholm och bland annat Utvälinge, Norra Häljaröd och Farhult. Vägbron är även en del av cykelstråket Kattegattleden och vandringsleden Skåneleden.  

Vägbron behöver rivas och byggas om i samma läge för att få plats med ytterligare ett järnvägsspår bredvid befintligt. Vägen breddas med cirka en meter på bron vilket också förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet för trafiken över bron. 

Trafiken leds om till andra vägar under åtta månader

Vägen stängs av från 24 februari 2022 kl. 20.00 och öppnas igen 27 oktober 2022. Arbetet och avstängningen startar med rivning av den befintliga bron, och därefter startar grundläggning av den nya bron. Avstängningen av Kullavägen (väg 1785) påverkar trafikanter som färdas mellan Ängelholm och byarna söder om Ängelholm.

Under byggtiden leds trafiken om via väg 1428 (Tångavägen), väg 112 (Höganäsvägen) och slutligen väg 107 (Helsingborgsvägen). Detta är en omväg på ungefär elva kilometer. En portal krävs över järnvägen i byggskedet, vilket innebär hastighetsnedsättning för tågtrafiken.

Omledning för biltrafik

Omledning för cykel 

Från 14 april till 27 oktober 2022, hänvisas cyklister till omledningsväg via skogsområdet norr om väg 1785 och Sibirienvägen.

Vägen genom skogen lämpar sig inte för alla gående och cyklister. Den är inte upplyst och består av grusvägar och smalare stigar. Vi vill ge gående och cyklister denna möjlighet men man måste som trafikant själv avgöra om man känner sig trygg och säker nog att använda denna väg. Informationen om omledning av cykel gäller även Kattegattleden, vår nationella cykelled. 

Följ skyltning för omledningsvägar - Kör försiktigt!

Omledning för cyklister

Omledning för cykel

Omledning för cykel

Busshållplatsen Utvälinge Skeppsvägen är stängd till oktober 2022. Resenärer hänvisas till närliggande busshållplatser. Mer information om hållplatsen hittar du hos Skånetrafiken som ansvarar för tåg- och busstrafik.

Så påverkas boende och verksamheter

Arbetet påverkar även boende och verksamheter i området som kommer att märka av buller när bron rivs i mars-april. Boende i södra Ängelholm och Utvälinge kommer att påverkas genom ökade trafikflöden i närområdet när trafiken behöver ledas om. Det kommer att bli ökad trafik på väg 112 (Höganäsvägen) och väg 107 (Helsingborgsvägen).

Verksamheter bör förbereda eventuella kunder och leverantörer som kan beröras, om att omledning av vägtrafiken sker i drygt åtta månader. Detta för att inte skapa problem med exempelvis leveranser.

Det kommer också att ske transporter under hela byggtiden via både söder och norr om Kullavägen. 

Kontakt

Skriv till oss