Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Så påverkas du av tågstoppet i sommar

Från den 13 juni till den 5 augusti stoppas tågtrafiken mellan Ängelholm och Helsingborg. Stoppet påverkar många. Förutom störningar i tågtrafiken leds vägtrafiken om, och våra arbeten kan störa dig som bor nära.

Det kommer att utföras arbeten längs hela sträckan under tågstoppet, med tyngdpunkt i Ängelholm, Skavebäcken, Kattarp, Ödåkra och Maria. Arbetena påverkar resenärer, bilister, gående, cyklister och närboende och verksamheter.

Arbeten är viktiga delar i utbyggnaden av dubbelspåret och är deletapper för att kunna börja använda delar av den nya järnvägsanläggningen, samt nya vägar och gång- och cykelvägar. Till exempel tar vi i bruk den nya järnvägen i Kattarp när stoppet är slut.

Spårstoppet mellan Ängelholm och Helsingborg startar natt mot måndag 13 juni och varar till och med fredag 5 augusti.

Observera att från torsdag 30 juni kl. 23.15 till måndag 4 juli kl. 4.15 är Öresundstågen inställda också mellan Helsingborg och Laholm på grund av ett annat banarbete.

En sammanfattning av det vi gör under tågstoppet 13 juni-5 augusti

I Ängelholm byggs gångbron över spåren klart och trappor monteras. Mittplattformen byggs om och järnvägsspåren riktas. Järnvägstunneln kommer att öppnas för gång- och cykeltrafik innan spårstoppet börjar.

Vid Vegeholm byggs den nya bilbron väster om järnvägen. Under tågstoppet ska den flyttas till sitt slutliga läge för att göras färdig under hösten. Väg 1785 är avstängd och biltrafik leds om via väg 112.

Mellan Vegeholm och Kattarp byggs en ny järnvägsbro över väg 1428. Den befintliga bron kommer att vara kvar. Bron över Skavebäcken byggs färdigt och flyttas in på sin rätta plats.

I Kattarp rivs de gamla spåren och kontaktledningsanläggningen. Nya spår byggs och ansluts i norr och söder. Nya perronger byggs och broarbeten slutförs. Murar och trappor gjuts. Vägar färdigställs.

Genom hela Ödåkra görs anläggningsarbeten på stora områden. Spår, växlar och kontaktledningar rivs. Två broar sätts på plats. Nya spår och kontaktledningar byggs. Delar av perrongerna slutförs och vi arbetar med Centrumkopplingen som så småningom ska ersätta Björkavägen.

I Maria lägger vi om vatten- och avloppsledningar som korsar befintliga järnvägsspår. Arbetet med den nya järnvägsbron över Kullavägen startar. Vi bygger en ny växel vid Hasselgatan. Vi lägger nya kablar söderut mot Helsingborg.

Så påverkar tågstoppet

Öresundstågen till och från Göteborg/Halmstad kör på annan bana och stannar inte i Helsingborg och Landskrona. De gör istället extra uppehåll i Åstorp, Billesholm, Kågeröd, Svalöv, Teckomatorp och Kävlinge.

Pågatågen på sträckan Helsingborg–Förslöv–Halmstad är inställda.

Ersättningstrafik

Bussar ersätter på följande sträckor:

Helsingborg–Ängelholm (direkt)

Helsingborg–Förslöv/Båstad (via Pågatågens mellanstationer)

Tänk på att det tar längre tid att resa med buss än med tåg.

Det kör även extrainsatta Pågatåg på sträckan Helsingborg–Ramlösa–Landskrona–Kävlinge som ansluter till Öresundståg i Kävlinge.

Från torsdag 30 juni kl. 23.15 till måndag 4 juli kl. 4.15 är Öresundstågen inställda mellan Helsingborg och Laholm på grund av ett annat banarbete.

Kontrollera din resa hos respektive resebolag som trafikerar sträckan.

Arbeten

Gångbron görs klar och trapporna monteras. På mittperrongen ska ett nytt plattformstak byggas i anslutning till bron. Det gamla plattformstaket ska demonteras.

Den befintliga plankorsningen mellan plattformarna tas bort under vecka 24, vi sätter kant på perrongen och gör ytarbeten på mittplattformen. Tunneln under järnvägen tas i drift för gång och cykeltrafik innan spårstoppet startar.

Järnvägsspåren riktas och längs Västersjögatan monteras bullerskärmar.

Trafikpåverkan och begränsad framkomlighet

Arbeten på Ängelholms station kommer att begränsa framkomlighet på stationen och perrongerna, framför allt under montering av trappor. Även gång- och cykeltrafik och parkeringsplatser vid Landshövdingevägen kommer att begränsas på grund av transporter och uppställning av mobilkranar. Järnvägstunneln kommer att öppnas för GC-trafik innan spårstoppet startar.

Transporter

Transport av mobilkran och tillhörande utrustning på trailertransporter kommer att ske kring Ängelholms station och på Landshövdingevägen.

Buller och vibrationer

Vissa arbeten kan komma att ske under natt. Montage av bullerskärmar längs Västersjögatan sker dagtid. Under installation av fundament i mark uppstår buller och vibrationer som kan störa närboende.

Mer om vad som händer i Ängelholm

Arbeten

Den nya bilbron över järnvägen byggs väster om järnvägen. Under tågstoppet flyttas den till sitt slutliga läge för att senare i hösten byggas färdigt.

För att kunna bygga det nya dubbelspåret kommer ny räls att levereras till arbetsplatsen. Den transporteras dit med ett särskilt tåg.

Trafikpåverkan och framkomlighet

Väg 1785 är avstängd till 27 oktober. Biltrafik leds om via väg 112.

Transporter

Byggtransporter kommer att använda väg 1785 både från öster och väster för materialtransporter till och från arbetsplatserna.

Buller och vibrationer

I samband med arbetena kommer det att uppstå buller och vibrationer.

Arbeten

En ny bro byggs över väg 1428. Bron byggs på västra sidan om järnvägen, vid sidan om den befintliga bron som kommer att vara kvar.

Under våren har den övre delen av den nya bron över Skavebäcken byggts vid sidan av järnvägen. Under tågstoppet kommer schakt genom banvallen att utföras för att först gjuta fundament och pelare som den nya bron ska vila på. Därefter rivs de befintliga trummorna och den nya broöverbyggnaden flyttas in på plats.

För att kunna bygga det nya dubbelspåret kommer ny räls att levereras till arbetsplatsen. Leverans från järnvägen sker med ett rälslossningståg.

Begränsningar trafik och framkomlighet

Arbetet sker inom arbetsområdet.

Transporter

Transporter till och från arbetsplatsen kommer att använda länsvägar Röglevägen och Tångavågen.

Buller och vibrationer

Arbeten kommer att utföras periodvis dygnet runt och det kommer att uppstå buller och vibrationer som riskerar att störa närboende.

 

 

Arbeten

I Kattarp ska det utföras en lång rad arbeten som måste utföras under tågstopp. De gamla spåren och kontaktledningsanläggningen kommer att rivas och nya spår ska byggas och anslutas i norr och söder. Den västra perrongen färdigställs innan tågstoppet och den östra kommer att rivas för att kunna bygga ny perrong i nytt läge på östra sidan. Broarbetena ska slutföras efter att spont mot befintligt spår tas bort. Stödmurar och trappor ska gjutas på den östra sidan. Den västra perrongen tas i drift efter tågstoppet vecka 31 och den östra ska vara klar vecka 36 då resandeutbyte kan ske från båda perrongerna.

Planavägen och Västrabyvägen ska färdigställas och ny anslutning av Planavägen in mot Kattarp byggs. Bullerskärmar monteras längs sträckan på båda sidor av järnvägen.

Trafikpåverkan och framkomlighet

Vid arbeten med Planavägen kommer en avstängning under tre veckor behöva göras för att färdigställa anslutningen och byta övergången på Hasslarpsspåret. Jon Jöns väg kommer att stängas  vid en del av arbetet. En tillfällig gång- och cykelväg för att korsa spåren ska ordnas under tiden för Planavägens avstängning.

Transporter

Transporter med material till arbetsplatsen går via Västrabyvägen och Planavägen genom Kattarp.

Buller och vibrationer

Under flera veckor arbetar vi under dygnets alla timmar vilket innebär att närboende kan störas av buller, ljussken och vibrationer som överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer. Störningar innefattar arbete med grävmaskiner, vältar, lastbilstransporter och spårgående fordon.

Hållplats för ersättningsbuss

Placeringen av hållplats för ersättningsbuss för tåg ändras.

Mer om vad som händer i Kattarp

 

 

 

 

 

Arbeten

Genom hela Ödåkra kommer det att utföras stora anläggningsarbeten i spårområdet och på anslutande ytor, framförallt vid broarna. Befintliga spår och växlar samt kontaktledningsanläggningen rivs. Därefter utförs schaktning för nya spår och för två broar. Efter att broarna flyttats på plats byggs ny underballast och makadam till de nya spåren och kontaktledningsanläggningen. Arbetena kommer att ske genom hela Ödåkra. Arbeten med Centrumkopplingen som så småningom ska ersätta Björkavägen utförs för att tillfälligt kunna hantera biltrafiken under byggtiden. Arbeten med delar av den nya västra perrongen, norr om Björkavägen, ska utföras. Ombyggnation av gångtunneln kommer att starta med utförande av spontarbeten och omläggning av VA-ledningar.

Trafikpåverkan och framkomlighet

Biltrafik på Björkavägen kommer under en period att ledas via nya Centrumkopplingen med kortare avstängningar, som innebär långa omledningsvägar. Gångtunnel under järnvägen vid Björkavägen kommer att stängas av strax innan stoppet startar och under tiden leds gång- och cykeltrafik via plankorsningen i Björkavägen.

Placeringen av hållplatser för stadsbussar och ersättningsbuss för tåg ändras.

Transporter

Hantering av massor kommer att vara omfattande vilket innebär att lastbilstransporterna kommer att ske.

Buller och vibrationer

Under flera veckor arbetar vi under dygnets alla timmar vilket innebär att närboende kan störas av buller, ljussken och vibrationer som överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer. Störningar innefattar arbete med grävmaskiner, vältar, lastbilstransporter och spårgående fordon.

Mer om vad som händer i Ödåkra

Arbeten

I Maria lägger vi om vatten- och avloppsledningar som korsar befintliga järnvägsspår strax söder om stationen. Vid Kullavägen inleds arbetet med den nya järnvägsbron över Kullavägen. En ny spårväxel installeras vid Hasselgatan. Kabelkanaler byggs söderut till Helsingborg, ett arbete som sker i spårområdet och vid korsning med Johan Baners gata.

Trafikpåverkan och framkomlighet

För att kunna bygga mittstödet till den nya bron över Kullavägen måste vägen stängas av från söndag 26 juni till onsdag 27 juli, mellan Christer Boijes väg och Johan Banérs gata.  Trafiken leds om på andra vägar. Det gäller även gång- och cykeltrafik.

När vi installerar spårväxeln vid Hasselgatan stängs gatan för att vi ska få plats kran och  trailertransport.

I samband med arbetet med kabelkanaler stänger vi av Johan Banérs gata vid järnvägsövergången under tiden 4 juli - 6 juli. 

Transporter

Transporter och upplag till spontarbetena sker på byggvägar norr och söder om Kullavägen, via arbetsområdet.

Buller och vibrationer

Under spontarbetet kommer det att bli buller och vibrationer. Vi undviker nattarbete så långt det är möjligt för att minska störningar.

Mer om vad som händer i Maria

 

 

Reseinformation

Resebolagen ansvarar för ersättningstrafiken. Tidtabeller och mer information om tåg- och busstrafiken hittar du inför din resa hos Skånetrafiken och SJ via deras webbsidor, mobilappar och försäljningsställen.

Kontakt

Skriv till oss