Logga in
Logga in

Västkustbanan, Helsingborg C, ny plattform för resandeutbyte

Helsingborgs Central är hårt belastad av tågtrafik och det börjar bli trångt på spåren. För att kunna möta den framtida trafikökningen planerar vi att bygga en ny plattform för persontåg på Helsingborg Övre.

Vad?

En ny plattform för resandeutbyte på Helsingborg Övre

Varför?

För att kunna förbättra kapaciteten på Helsingborgs Central och möta den framtida trafikökningen

Nuläge

Planering, just nu pågår entreprenadupphandling. Planerad byggstart är under 2023.

Om projektet

Antalet resenärer och mängden gods på järnväg i Skåne ökar stadigt. Skåne har cirka sex procent av Sveriges järnvägsnät och ungefär 152 miljoner kollektivtrafikresor görs i Skåne per år. Det innebär även att en stor mängd resor stannar eller passerar på Helsingborgs Central. Den tätaste trafikerade regionala pendlingssträckan i Europa är just mellan Malmö och Helsingborg vilket kan jämföras med linjerna London-Brighton och Bryssel-Antwerpen.

Kapaciteten på Helsingborgs Central motsvarar därför inte nödvändiga behov. I dagsläget går det inte att köra fler eller längre tåg i högtrafik då befintlig station i Helsingborg saknar utrymme för detta. När fyrspåret mellan Lund och Arlöv öppnas för trafik leder detta även till att den ökade trafiken behöver kapacitet på Helsingborgs Central.

För att kunna möta kapacitetsbehovet samt önskemål från resebolag om utökningar av tågtrafik behövs en ytterligare plattform med två tillhörande plattformsspår på Helsingborg Övre. Eftersom befintlig station i Helsingborg är underjordisk är denna mycket dyr och tidsödande att bygga ut med fler plattformar. Utifrån samhällsnytta samt behov i förhållande till kostnad och effekt läggs därför plattformen på Helsingborg Övre.

Vad vi planerar att bygga

  • En ny plattform på Helsingborg Övre: Berör området för spår 5-9 på Helsingborgs Central. Plattformen läggs mellan spår 6 och 8, spår 7 rivs. Plattformen kommer att vara minst 260 meter lång. Den nya plattformen utrustas med plattformstak, väntutrymme, bänkar och kameraövervakning.
  • En tillgänglighetsanpassad plattformsförbindelse i norra änden av den nya plattformen: En tillgänglighetanpassad anslutning i form av en ramp ska byggas i norra änden av plattformen. I södra änden av plattformen ska en trappa byggas upp till befintlig gångbro.

 

Kontakt

André Bjerborn

Telefon: +46 10-123 05 67