Logga in
Logga in

Södermanland Väg 631, Vrena, ny bro över järnvägen

Vi planerar att bygga en ny bro över järnvägen i Vrena. Bron är gammal och sliten och behöver därför bytas ut.

Vad?

En ny bro över järnvägen. Vi ska riva den gamla bron och bygga en ny på samma plats.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Den gamla bron har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.

Nuläge

Vi planerar arbetet med att byta ut bron och för dialog med närboende för att komma på lösningar för framkomlighet under byggtid.

Om projektet

Väg 631 är viktig för boende i Vrena eftersom den förbinder orten med de närmaste större tätorterna Nyköping och Katrineholm. Bron över järnvägen vid Vrena station är en del av den vägen.

Den nuvarande bron har nått sin tekniska livslängd. Vi planerar därför att byta ut den mot en mer trafiksäker och framkomlig bro med betydligt bättre bärighet. En högre bärighet innebär att bron kan ta tyngre fordon än i dag.

Den nya bron kommer att ha en beräknad teknisk livslängd på 120 år. Vi bygger den nya bron på samma ställe som den gamla. 

Tider för arbetet och omledning av trafik

Vi planerar att byta ut bron under år 2023. Under byggtiden blir det begränsad framkomlighet då vi stänger bron över järnvägen. Vi leder om trafiken på allmänna vägar mellan januari och november 2023.

För att underlätta för framkomligheten ser vi över möjligheten att hitta en lösning där vi bygger en tillfällig parkering på västra sidan samt en gångväg över järnvägen. För den som bor i Vrena och behöver ta sig över till andra sidan järnvägen finns då alternativet att lämna bilen/motorfordon och ta sig över till fots.

Att kunna göra en säker plankorsning som kan användas av allmänheten är tyvärr inte möjligt sett till den tid och de resurser samt tillgång till mark Trafikverket har i dag. Det skulle ta mycket längre tid och kräva mycket större resurser.

Målsättningen är att störa så lite som möjligt när vi bygger och vi jobbar för att skapa lösningar som är så bra som möjligt utifrån de förutsättningar och resurser som vi har. När brobytet är klart kommer Vrena att stå rustat med en ny säker bro över järnvägen.

För den som färdas med någon typ av motorfordon kommer det dock att bli störningar och längre restid medan vi bygger.

Dialog för att hitta lösningar

Vi har stor förståelse för att brobytet påverkar vardagen för dig som bor eller har verksamhet i eller kring Vrena. Nu under planeringsskedet har vi dialog med närboende och verksamheter i området för att tillsammans prata om hur vi kan göra positiva lösningar under byggtiden. Hör gärna av dig om du har idéer eller tankar på hur vi kan lösa problematiken under byggtid.

Trafikverket har exempelvis haft möten med Vrenabygdens intresseförening och Vrena samfällighetsförening för att fånga upp synpunkter. Vi har även haft möten med räddningstjänsten och arbetar för att hitta lösningar som garanterar tillgängligheten för dem vid utryckningar. 

Tidsplan

Trafikverket planerar arbetat med att byta ut bron och har dialog med närboende och verksamheter som berörs av arbetet.

Under juli och augusti gör vi geotekniska undersökningar i området för att få kunskap om grundläggningsförhållandena som kan påverka när vi ska bygga den nya bron. Markägare som berörs av detta informeras om vilka undersökningar som är aktuella på respektive fastighet.

Dialog med närboende under arbetet med att riva den gamla bron och bygga upp den nya. Vi planerar att leda om trafiken mellan januari och november.

Karta omledning av trafik

Karta som visar vur vi planerar att leda om trafiken.

Så här planerar vi att leda om trafiken.

Karta med parkering och tillfällig gångpassage

Karta som visar var vi planerar att göra parkeringen och den tillfälliga gångpassagen över järnvägen.

Här planerar vi att göra parkeringen och den tillfälliga gångpassagen över järnvägen. Det blir en så kallad gång- och cykelfålla.

Nyheter

Kontakt

Magnus Persson

Telefon: +46 10-123 42 38