Logga in
Logga in

Södermanland Väg 900 och 939, Hällbybrunn–Kvicksund, gång- och cykelväg

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn och Gröndal samt en mellan norra Tumbo och Kvicksund. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Vad?

Gång- och cykelväg på sträckorna Hällbybrunn–Gröndal och Kvicksund–Tumbo.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Vi tar fram två vägplaner.

Om projektet

Vi vill öka trafiksäkerheten för gående och cyklister och bidra till minskad miljöpåverkan genom att ge möjlighet till ökad cykelpendling. Därför planerar vi att bygga en gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn och Gröndal längs väg 900, samt mellan Norra Tumbo och Kvicksund längs väg 939, Eskilstuna kommun. Cykelvägen öppnar också upp för cykelturism genom ett kulturhistoriskt område.

I samband med att vi bygger sträckan mellan Hällbybrunn och Gröndal planerar vi även att bygga om trafikplats Gröndal för att förbättra trafiksäkerheten. Vi kommer att bygga om den södra sidan av trafikplatsen vid korsningspunkten mellan väg 900 samt av- och påfartsramperna till E20, eftersom de har dålig sikt. Den nya gång- och cykelvägen anpassar vi efter de nya förutsättningarna i trafikplatsen.

Två delsträckor med varsin vägplan

Vi har delat upp bygget i två sträckor som hanteras i två olika vägplaner:

  • Gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn och trafikplats Gröndal samt korsningsåtgärder i trafikplats Gröndal.
  • Gång- och cykelväg mellan Norra Tumbo och Kvicksund.

Hällbybrunn–Gröndal väntar på besked från länsstyrelsen

Under hösten 2022 har vi skickat in en ändringsanmälan till länsstyrelsen om täktverksamheten vid trafikplats Gröndal. Det har vi gjort eftersom den planerade gång- och cykelvägen kommer att påverka verksamhetsgränsen något. När denna process är klar kan vi skicka vägplanen vidare för fastställelse.

Tumbo–Kvicksund går ut på granskning i vår

Sträckan mellan Tumbo och Kvicksund går genom ett område som är mycket rikt på fornlämningar. Vi planerar därför utgrävningar där under 2023 innan vi bygger gång- och cykelvägen år 2024.

Under våren 2021 höll vi samråd, och länsstyrelsen ansåg då att ingreppen på den kulturhistoriska marken var för stora. Därefter har vi gjort om och förfinat vägplanen. Gång- och cykelvägen kommer att vara placerad i samma linje som tidigare, men blir något smalare genom den känsligaste delen av sträckan.

Vi kommer att ställa ut vägplanen för granskning under våren 2022.

Tidsplan Hällbybrunn–Gröndal

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

Samrådshandling finns under Dokument.

Granskningshandlingen finns under Dokument.

4 Byggstart Planerad till 2023

Tidsplan Tumbo–Kvicksund

Samrådsunderlag finns under Dokument.

Samrådshandling finns under Dokument.

3 Granskning av vägplan Sommaren 2022

4 Byggstart Planerad till 2024

Kontakt

Caroline Nilsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 17 77