Logga in
Logga in

Södermanland Väg 953, Hammarbykorset, cirkulationsplats

Vi bygger om Hammarbykorset norr om Eskilstuna till en cirkulationsplats. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten i korsningen.

Vad?

Vi har byggt om i och intill korsningen och ska bygga en cirkulationsplats.

Varför?

Öka trafiksäkerheten i korsningen.

Nuläge

Vi planerar för att bygga cirkulationsplatsen.

Om projektet

Hammarbykorset, korsningen mellan väg 952 och väg 953 norr om Eskilstuna ut mot Sundbyholm, är olycksdrabbad och medialt uppmärksammad. Vår utredning visade att vi på kort sikt behövde höja trafiksäkerheten i korsningen, vilket resulterade i att vi byggde om i och intill korsningen hösten 2019.

Vår långsiktiga plan har varit att bygga en cirkulationsplats och att tillgänglighetsanpassa två busshållplatser, och då har vi först behövt ta fram en vägplan enligt väglagen. Vägplanearbetet är nu klart, och vi ska bygga cirkulationsplatsen under 2022.

Aktuellt

Vi har tilldelat en entreprenör, och bygget planeras pågå från maj till december 2022.

Så påverkas du som bor i närheten

Du som bor i närheten kan komma att störas av buller under byggtiden.

Du som har en fastighet som bedöms ligga i riskzonen för att påverkas av bygget kommer i april att få ett brev om besiktning inför byggstart. När cirkulationsplatsen är färdigbyggd kommer husen att besiktigas igen, för att se om de påverkats på något sätt under byggtiden.

Så påverkas trafiken

Framkomligheten i korsningen kommer att vara begränsad under byggtiden. Vi strävar efter att störa trafiken så lite som möjligt.

Karta över Hammarbykorset

Karta

Den röda ringen markerar Hammarbykorset, korsningen mellan väg 952 och väg 953 norr om Eskilstuna.

Tidsplan

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

Samrådshandlingen finns under Dokument.

Granskningshandlingen finns under Dokument.

4 Byggstart Maj 2022

5 Klart December 2022

Bakgrund

I väntan på bygget av cirkulationsplatsen gjorde vi ett antal åtgärder under hösten 2019. För att öka trafiksäkerheten i korsningen för såväl oskyddade trafikanter som bilister har vi:

  • byggt nya refuger på Mälarvägen och anslutande väg 952 mot Torshälla respektive Ramshammar.
  • byggt om en liten del av gång- och cykelvägen närmast korsningen intill busshållplatsen mot Eskilstuna.
  • byggt till en liten del gång- och cykelväg på sidan närmast Sundbyholm för att möjliggöra en säkrare väg till busshållplatsen mot Sundbyholm.
  • satt upp gång- och cykelfållor för fotgängare och cyklister intill korsningen
  • flyttat hastighetsskyltar på Mälarvägen, på båda sidor av korsningen.
  • flyttat belysningsstolpar i korsningen.
  • smalnat av vägen i riktning mot Torshälla.
  • breddat vägen något intill korsningen på vägen mot Ramshammar för att kunna tillgodose behovet av transporter till och från åkermarken intill vägen.

Kontakt

Magnus Persson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 38