Logga in
Logga in

Stockholm Väg 274, Engarns vägskäl Vaxholm

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten till kollektivtrafiken vid Engarns vägskäl i Vaxholms kommun.

Vad?

Bygga om Engarns vägskäl till en cirkulationsplats (rondell).

Varför?

Trafiksäkerheten ska öka, kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och miljöriskerna ska bli så små som möjligt.

Nuläge

Ombyggnaden av korsningen pågår sedan den 8 augusti och kommer att ske i etapper. Framkomligheten för trafikanter minskar under tiden och nattetid kan ett körfält i taget stängas.

Om projektet

Aktuellt just nu

Den gång- och cykelväg som går från Vaxholm och ut till Engarns vägskäl (och vidare till Resarö) stängs av från och med den 26 september 2022 - februari 2023. Du som går eller cyklar hänvisas till en så kallad gångfålla som leder förbi ombyggnaden. Cykeln måste då ledas igenom gångfållan. Gång- och cykelvägen flyttas sedan österut för att ge plats åt den nya rondellen.

En skiss som visar trafikanordningsplanen finns på dokumentsidan för väg 274, Engarns vägskäl, Vaxholms kommun:

Trafikanordningsplan, väg 274 (pdf, 753 kB)

Engarns vägskäl är en viktig korsningspunkt mellan väg 274 och väg 1003 i Vaxholms stad. Det finns i dag problem med korsningen ur både ett framkomlighets- och ett trafiksäkerhetsperspektiv. Därför tog kommunen, SL och Trafikverket ett helhetsgrepp om Engarns vägskäl, vilket resulterade i en förstudie. I förstudien tog vi fram tre alternativ på förbättringsåtgärder och efter vidare analys beslutade vi att bygga en cirkulationsplats (rondell) i korsningen.

Trafikverket och Vaxholms stad finansierar projektet. Samtidigt som arbetet med vägplanen pågått har Vaxholms stad byggt ut pendlarparkeringen söder om Resarövägen, väg 1003. Vägplanen vann laga kraft i november 2019.

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenör februari–maj 2022

Ombyggnaden kommer att ske i etapper vilket innebär att de tillfälliga trafiklösningarna kommer att ändra utseende med några månaders mellanrum. Avstängning av ett körfält i taget kan ske nattetid. Det är viktigt att  du planerar för en lite längre restid än normalt mellan E18 och Vaxholm / Resarö under pågående arbeten.

Den gång- och cykelväg som går från Vaxholm och ut till Engarns vägskäl (och vidare till Resarö) stängs av från och med den 26 september 2022 - februari 2023. Gång- och cykelvägen flyttas österut för att ge plats åt den nya rondellen.

Ombyggnaden är planerad att vara klar våren 2024.

Kontakt

Maria van de Beek

Projektledare

Telefon: +46 10-123 15 77