Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Arbetet just nu i E4 Förbifart Stockholm – januari 2022

Det här arbetar vi med just nu, och så här långt har vi kommit i januari 2022. Här är en sammanfattning av framdriften och vad som pågår i projektet från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Vi bygger E4 Förbifart Stockholm i olika faser och just nu är vi i byggfasen. Cirka 87 procent av tunnlarna är utsprängda och cirka 74 procent av det totala arbetet med våra sex trafikplatserna är klart. Vi arbetar med många olika slags arbeten i tunnlarna som är utsprängda.

Det är omfattande arbeten där vi bland annat klär in tunneln med ett tätskikt, gör arbeten med mark och kanalisation för att kunna anlägga vägarna, lägger ledningar för vatten och avlopp, monterar väggar och utför olika betongarbeten. Vi gör även förberedelser för de högteknologiska säkerhetssystem som vi ska installera i ett senare skede.

Den nya sträckningen av E4 är 21 kilometer lång, från Kungens Kurva till Häggvik. Totalt är tunnelsystemet cirka 5,5 mil långt eftersom vi bygger två separerade tunnelrör för nya E4 samt av- och påfarter i tunnlar till trafikplatserna, samt arbetstunnlar för att kunna komma ner och spränga ut berget. Vi bygger också sex nya trafikplatser som ansluter den nya vägen till det befintliga vägsystemet.

Öppnar för trafik 2030

Efter byggfasen, när vi sprängt och byggt tunnlarna och trafikplatserna klart, kommer vi att börja nästa fas i projektet. Det är arbetet med alla tekniska installationer.

Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik. Det är omfattande arbeten som kommer att ta flera år och som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker.

Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030 och då binder vägen ihop norra, västra och södra Stockholm, minskar sårbarheten i trafiksystemet och kan avlasta Essingeleden.

Det här har hänt under hösten i projektet:

Kungens kurva

Nya vägar i Vårby backe och en ny trafikplats: Lindvreten Södra

Varför nya vägar i Vårby backe?

I Vårby backe bygger vi ut E4/E20 med fler körfält på nya vägar i södergående riktning. Vi bygger de nya vägarna för att förbättra trafikflödet när E4 Förbifart Stockholm öppnar. Under hela byggtiden är tre genomgående körfält öppna för trafik förbi arbetsplatsen under större delen av dygnet.

Ny trafikplats: Lindvreten Södra

Förra hösten rev vi den befintliga bron i trafikplats Lindvreten för att bygga en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. Vi arbetar med att bygga den nya trafikplatsen. Beräknad byggtid till 2023.

Kungens kurva

Vi började bygga i Kungens kurva i juli 2015 och snart är arbetena klara i Kungens kurva.

Vad har vi byggt i Kungens kurva?

Vi har byggt vägar och påfart till tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm och en helt ny trafikplats, Lindvreten Norra, som är öppen för trafik (med undantag för på- och avfart mot E4 Förbifart Stockholm). Den nya trafikplatsen, som ligger mellan Skärholmsvägen och Månskärsvägen, ansluter till Videgårdsvägen har förlängts och ansluter nu till Kungens kurvaleden. 

Vi har också byggt en helt ny gång- och cykelbro vid Heron city som blev klar hösten 2016, samt en ny gång- och cykeltunnel under E4/E20 som öppnade sommaren 2021 för alla som cyklar och går mellan Skärholmen och handelsområdet vid IKEA och Heron city.

Byggnadsarbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

Entreprenaden omfattar på- och avfarter mellan E4 Förbifart Stockholm och E20 till och ifrån Stockholm. På- och avfarterna är placerade mellan de bägge trafikplatserna i Bredäng och Kungens kurva. Byggarbeten kommer att pågå till 2023 och på- och avfarterna till E4 Förbifart Stockholm kommer att ligga strax söder om Bredängs trafikplats i höjd med Smista och Storsätragränd. 

Nu gjuter vi vidare på de välvda betongtunnlarna i trågen som vi har sprängt ut på båda sidorna av E4/E20. Betongtunnlarna ska leda trafiken i riktning norrut mot Häggvik respektive mot E20 i riktning mot Stockholm.

Arbetet med marken på sidorna av E20/E4 fortsätter för att bygga ett fjärde körfält. Breddningsarbetet på E4/E20 pågår längs hela Bredängsrakan.

Skärholmen/Sätra

Tunnlarna under Skärholmen och Sätra

I Skärholmen och Sätra har vi sprängt ut alla tunnlarna och arbetar med inklädnad av tunneln med en membranduk som utgör ett tätskikt som vi sprutar med betong. Vi gör arbeten med mark för att kunna anlägga vägar, VA- och kanalisation samt betongarbeten längs hela den cirka 15 000 meter långa tunnelsträckan mellan Skärholmen och ön Kungshatt. Vi bygger även en på- och avfart för bussar i Skärholmen. På- och avfarterna till tunnlarna kommer att ligga mitt i E4/E20 i höjd med IKEA samt söder om Bredängs trafikplats. Vägen binder ihop norra, västra och södra Stockholm, minskar sårbarheten samt kommer att avlasta Essingeleden och centrala Stockholm.

Vid Skärholmsvägen börjar vi bygga en station för tunnelavloppsvatten, som ska rena vattnet som kommer från E4 Förbifart Stockholm tunnlar innan det släpps vidare till avloppsnätet.

Lovö/Ekerövägen

Tunnel Lovö

På Lovö spränger vi ut tunnlarna för E4 Förbifart Stockholm. Ekerövägen ansluter till E4 Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser på Lovö.

Under år 2022 fortsätter arbetet med att spränga och bygga tunnlar i E4 Förbifart Stockholm under Lovö. En stor milstolpe är att vi kommer att påbörja efterarbetet i tunnlarna under 2022. Efterarbetet består till exempel av markarbete, VA och kanalisation, olika betongarbeten och inklädnad av tunneln.

Senare under året kommer vi att få ett genomslag i ramptunnlarna i Tillflykten där tunnelmynningarna sprängdes fram under 2021. Vi kommer också att få ett genomslag i huvudtunnlarna som vi spränger ut mellan norra och södra Lovö.

I Tillflykten bygger vi av- och påfarterna norrut och i Edeby bygger vi av- och påfarterna söderut i tunnlarna. När E4 Förbifart Stockholm öppnar får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet, och vägen ger förutsättningar för en tillgänglig region, för människor, tjänster och varor som kan ta nya och smidigare vägar.

Ekerövägen

Ekerövägen breddas med ett körfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik. Arbetet på sträckan mellan Lovö och Tappström pågår på flera platser.

Tappström

Arbetet med den nya Tappströmsbron går framåt och nu kan man se de första bropelarna som kommer att utgöra ett av de sju brostöden. Pelarna gjuts i en så kallad spontlåda för att hålla undan vattnet från gjutningsprocessen.

Just nu pågår flera arbetsmoment. Vi gjuter brobalk (den del som brolagren kommer att sitta på för att hålla upp själva brobanan), borrar, pålar och spontar.

På norra sidan av Tappströmskanalen (Lindösidan) arbetar vi med landfästet som ska ansluta bron till den nya cirkulationsplatsen. Den nya bron beräknas vara färdig under år 2022 och så snart den öppnar för trafik kommer den nuvarande bron att monteras ned.

Kollektivtrafikkörfält från och med 18 januari
Från den 18 januari reserveras ett körfält i vardera riktningen för kollektivtrafiken i förmiddags- respektive eftermiddagsrusningen. Förändringen gäller mellan Tappströmsrondellen och strax innan Lindö tunnel.

Kollektivtrafikkörfält införs längs en del av sträckan från 18 januari - Trafikverket

Breddning av bro över gång- och cykelpassage
Vi breddar Ekerövägen över gång- och cykelpassagen strax innan Lindö tunnel. Vi schaktar och spontar och från och med vecka 5 startar bullrande arbeten när vi börjar vattenbilar för att riva en del av brons norra sida. Där gör vi plats för den nya, breddade, betongen. Vi beräknar att vattenbilningen tar två veckor med start vecka 5.

Gång-och cykelvägen flyttad
Gång- och cykelvägen flyttade till Ekerövägens högra sida i slutet av 2021. Vi flyttade över gång- och cykelvägen för att kunna börja arbetet med att bygga en bro till Lindö norra, som ansluter till det nya tunnelröret bredvid Lindö tunnel. Eftersom vi flyttat gång-och cykelvägen behöver fotgängare och cyklister passera över Ekerövägen vid Kanton.

Ekerövägen vid Edeby
Vi har sänkt Ekerövägen i höjd med Edeby ungefär 4 meter. Nu har vi byggt väg och asfalterat. Nästa steg är att bygga cirkulationsplatsen som ska ansluta vägen med tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm som vi sprängt ut vid Edeby.

Vi arbetar vidare med gång- och cykelvägen och ledningsarbeten mellan Kanton och fram till Drottningholm. Vi arbetar fortsatt med gång- och cykelvägen från Kanton mot Stockholm/Bromma. 

Lagerbyte Nockebybron och breddning av Drottningholmsbron
Vi byter brolager under Nockebybron och inom kort påbörjar vi breddningen av Drottningholmsbron. Vi börjar på Drottningholmssidan mot Kärsön. Först ska vi bredda brons södra sida, och sedan den norra. Från och med vecka 5 påverkas framkomligheten på bron: Förändring på Drottningholmsbron från vecka 5

Vinsta

Under Vinsta bygger vi en del av E4 Förbifart Stockholms tunnlar under Grimsta, Hässelby, Vinsta och Kälvesta och till Hjulsta. Ovan jord bygger vi om Bergslagsvägen med två nya cirkulationsplatser, en vid Johannelund och en vid Skattegårdsvägen. Vi gör stora ledningsomläggningar och bygger en ny gång-­ och cykeltunnel under Bergslagsvägen nya gång-­ och cykelvägar och gång-­ och cykelbroar.

Våra betongarbeten för betongtunnlar och tråg bredvid Skattegårdsvägen löper på och går bra. Arbetet med och gång- och cykeltunneln som ska gå under Bergslagsvägen och arbetet med dagvattenmagasinet går framåt och vi arbetar vidare med våra omfattande mark- och ledningsarbeten.

Tunnlarna i norra delarna

Den här delen av E4 Förbifart Stockholm går i tunnlar från Mälarens strand under Grimsta, Hässelby till Vinsta där vi bygger en trafikplats med av- och påfarter. Vidare går de under Kälvesta till Hjulsta, där vägen kommer ut på en bro med av och påfarter mot lokalvägnätet och E18. Det är ett komplext projekt som blir en av världens längsta sexfiliga motorvägstunnlar.

Tunnlarna mellan Vinsta och Hjulsta är färdigsprängda och vi arbetar vidare med att spränga bergtunneln söderut under Grimsta ner mot Mälarens strand vid Lambarfjärden. Mark-, kanalisation-, vatten- och avlopp-, betong- och inklädnadsarbeten pågår för fullt.

Hjulsta

Vi har byggt en 630 meter lång vägbro över järnvägen, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. Trafikplatsen kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

För att ansluta bergtunnlarna till broarna bygger vi betongtunnlar. Runt tunnlarna återfyller vi nu med jord och grus för att återställa marken ovanpå betongtunnlarna. Inne i tunnlarna arbetar vi mer VA-arbeten och kanalisation. 

Vi bygger också en stor fläktstation intill tunnlarna och vi beräknar bli klara med gjutningarna av den till våren.

Nära trafikplats Hjulsta har vi borrat i berget vid avfartsrampen, och snart ska vi spränga ner i ett befintligt bergutrymme. Det gör vi eftersom bergtäckningen blir för liten för att hålla för vägen vi bygger. I utrymmet ska vi gjuta en betongkonstruktion som håller för avfartsrampen som korsar bergrummet.

På norra sidan av E18 utför vi vatte- och avloppsarbeten och arbetar med förstärkning av marken med så kallade pålplattor för att kunna bygga väg ovanpå.

Vi har byggt 400 meter långa betongtunnlar i norra delen av Hjulsta vid Hästa gård i anslutning till bergtunneln mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Akalla. Inuti tunnlarna har vi monterat kulvertväggar och lagt kanalisation. Ute har vi monterat bullerskyddsskärmar och barriärelement mellan vägarna i betongtråget.

Akalla

E4 Förbifart Stockholm går i tunnel under Järvafältet och nedsänkt i tråg förbi Akalla. Trafikplats Akalla kommer att ansluta till Hanstavägen i en cirkulationsplats med ramper till och från E4 Förbifart Stockholm. I tunneln jobbar vi med markarbeten, betongarbeten, vatten- och avloppsarbeten och sätter upp tätskikt och innerväggar. Vi bygger vidare på den stora pumpstation som ska ta hand om avloppsvatten.

Vi anlägger även Hansta Hage i Hansta naturreservat. Det är en kompensationsåtgärd för den mark som E4 Förbifart Stockholm tagit i anspråk vid byggandet av E4 Förbifart Stockholm. Se filmen där Trafikverkets miljöspecialist Maria Stormark berättar mer om vad kompensationsåtgärder är och vad vi gör i Hansta Hage.

Häggvik

I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Flertalet regionala kärnor binds samman genom E4 Förbifart Stockholm och ger bättre tillgänglighet. Vägen blir en del av en yttre tvärled runt Stockholm, tillsammans med befintliga Norrortsleden och planerade tvärförbindelse Södertörn.

Vi bygger mycket nära den tungt trafikerade E4an i Häggvik.

Arbetet med bron som Norra Kolonnvägen ska gå på över Förbifarten fortsätter. Vi bygger en 200 meter lång bro som ska ansluta Norrortsleden med E20 söderut.