Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Dammar för vattensalamandrar tar plats i film om kompensationsåtgärder

Snart är det vår och den nya landskapsparken vid Järvafältet börjar ta form. Se filmen där miljöspecialist Maria Stormark berättar och visar några av de förbättringsåtgärder vi gjort på Järvafältet.

Vid Järvafältet finns numera gångvägar, dammar och övervintringslokaler för salamandrar, och snart grillplatser och broar som bidrar till att parken kommer att bli mer tillgänglig. Trafikverket gör ett antal kompensationsåtgärder för att ersätta eller förbättra natur- och kulturmiljöer i berörda reservat där vi bygger.

Miljöspecialist Maria Stormark berättar i filmen och ger exempel på kompensationsåtgärder, vi gjort i den nya landskapsparken som börjar ta form vid Järvafältet. Vid Hansta Hage bygger vi gångvägar och broar, samt dammar och övervintringslokaler för salamandrar. Vi lyfter fram fornlämningar och träd som t ex gamla ekar. Här förbättrar vi naturmiljöer för sandlevande insekter (bin) genom att behålla en del av de sydvända sandslänterna med mera.