Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nu asfalterar vi i tunneln!

I den södra delen av E4 Förbifart Stockholm tunnlarna har vi börjat lägga asfalt - cirka 1 500 meter har nu asfalterats i huvudtunnlarna.

Innan man kan lägga asfalt i tunnlarna ska många andra arbeten på sträckan utföras. Samtliga konstruktioner och ledningsarbeten måste vara klara innan asfaltering. Bland annat ska ledningsarbeten, kanalisation, utrymningsvägar​ och inklädnad med väggelement och innertak av sprutbetong vara klara.

- I huvudtunnlarna lägger vi nu ett första lager av asfalt, som senare ska kompletteras med fler lager, berättar David Philipsson, projektledare för bygget av tunnlarna i den södra delen av E4 Förbifart Stockholm på Trafikverket.

Tunnlarna från Skärholmen och vidare under Kungshatt planeras vara färdigställda vid årsskiftet 2023/2024, då även rökgasschaktet i Sätra hamn är klart.

Många arbeten efter avslutad sprängning

När vi har sprängt ut en bergtunnel påbörjar vi nästa steg i arbetet under mark för att bygga en trygg och säker tunnel.

E4 Förbifart Stockholm består av 21 kilometer tunnlar, två parallella tunnelrör, ramper och tvärtunnlar totalt drygt 5,5 mil tunnlar. På flera ställen börjar sprängningsarbetena bli klara och nästa steg tar vid. 

- Det är inte bara väggar och tak som kläs in med betong. Vi gjuter också andra saker i tunneln. Bland annat eldriftsutrymmen, pumpstationer, fundament i tak för att kunna montera upp fläktar och skyltar, utrymningsvägar och den stora rökgasstationen för brandgasuttag, fläktrum och vertikalschakt, berättar David Philipsson, projektledare för bygget av tunnlarna i den södra delen av E4 Förbifart Stockholm på Trafikverket.

Några av de arbetsmoment som utförs efter att vi har sprängt klart:

  • Berget tätas och förstärks i samband med tunneldrivning (sprängningsarbeten). Sedan startar arbetet med att klä in och förbereda för de installationer som skapar den tunnelmiljö som trafikanten sedan kommer att se och färdas i.
  • Tunnelmiljön kräver omfattande tekniska system för ex. el, tele- och styrteknik, ventilation samt vatten och avlopp. I marken bredvid och under vägbanan gräver vi ner rör för kablar och VA system.
  • För att styra och sköta den tekniska utrustningen bygger man flera mindre eldriftsutrymmen längs sträckan, dess utformas som hus inne i tunnlarna och kommer i framtiden att ses som parkeringsfickor för underhåll och reparatörsfordon och en dörr in i berget.
  • I taket gjuts fundament för upphängning av vägvisningsskyltar, trafikövervakande kameror, sprinkler och ventilationsutrustning.
  • För att ytterligare förstärka tätskiktet och säkerställa att inget vatten läcker in på vägbanan kläs hela tunneln med en tjock duk. Duken är gjord av PVC och hänger i bultar en bit från taket. För att duken ska vara tät svetsas alla skarvar noga.
  • När duken är på plats sätter man upp de prefabricerade tunnelväggarna och i dessa, var hundrade meter, monteras de gröna portaler som markerar och inrymmer utrymningsvägarna.

Öppnar för trafik 2030

När vi sprängt och byggt tunnlarna och trafikplatserna börjar nästa fas i projekt E4 Förbifart Stockholm. Det är arbetet med alla tekniska installationer. Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik, det är omfattande arbeten som kommer att ta flera år och som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker. Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030.