Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Snart börjar bullrande arbeten på Drottningholmsbron

Breddningen av Ekerövägen är i fullgång längs hela sträckan. Inom kort kan vi påbörja nya arbeten med Drottningholmsbron.

För ett par veckor sedan smalnade vi av gång- och cykelvägen över Drottningholmsbron. Det gjorde vi för att arbetsområdet på andra sidan bron ska vara säkert nog att arbeta i.

Innan arbetet med brobreddningen kan starta kommer vi att ställa ut barriärer längs med brons södra sida, närmast Drottningholms slott. Barriärerna skiljer trafiken från arbetsområdet för att se till att vi kan arbeta säkert. Vi breddar en sida i taget och börjar med den södra sidan.

Bullrande arbeten när vi breddar bron

Det första steget i breddningen är betongsågning, vilket orsakar höga bullernivåer. Efter det påbörjar vi ett moment som kallas vattenbilning där vi med hjälp av högt vattentryck tar vi bort befintlig betong på bron. Det är en effektiv metod men som även den orsakar höga bullernivåer. Till sist monterar vi dit en ny, bredare betongdel på den befintliga armeringen. Vi räknar med att kunna påbörja arbetena i närtid.

Ett körfält i vardera riktningen kommer vara öppet för fordonstrafiken över Drottningholmsbron.

Vibrationsmätningar i kulturmiljö

Ekerövägen går igenom världsarvet Drottningholm vilket innebär att vi regelbundet mäter vibrationer och byggnadernas eventuella rörelser i området under hela byggtiden. Det gör vi för att säkerställa att våra arbeten inte påverkar de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna eller den värdefulla kulturmiljön i området.

Våra arbetstider

Arbeten sker vardagar 07.00 – 19.00, men för att minimera påverkan på framkomligheten på Ekerövägen arbetar vi ibland nattetid. Dessa arbeten styrs av lägre riktvärden för buller. Tillsammans med våra entreprenörer arbetar vi för att minimera störningarna från våra arbeten.

Kontroll av bullernivåer under byggtid

Buller uppstår vid de flesta byggarbeten och kan uppfattas olika beroende på var du befinner dig i relation till det aktuella arbetsmomentet. Inför ett nytt arbetsmoment görs en bullerberäkning för att utreda om bullerkraven överskrids. Vid behov tas bullerdämpande åtgärder fram för att minska störningarna i närområdet och för boende. Vi utför också bullermätningar på flera olika ställen för att kontrollera varje arbetsmoment.

Om ljudet från våra arbeten överstiger de tillåtna bullernivåerna för inomhusmiljöer för luftburet ljud, under minst fem dagar i följd eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod kan Trafikverket erbjuda tillfälligt boende eller tillfällig vistelse. Du som känner att du är i behov av tillfällig vistelse när våra arbeten är som mest intensiva, eller om våra arbeten stör dig, kontakta Trafikverkets Kundärendemottagning. Se kontaktuppgifter nedan.

Skade- och störningsärenden

Använd vårat webbformulär för frågor om skador och störningar.

Anmäl skade- och störningsärenden här

Digital anmälan till sprängvarningstjänst

Alla som bor eller har verksamhet inom 300 meter från byggarbeten kan få automatisk förvarning cirka 30 minuter innan sprängningar sker. Beskriv ditt ärende och ange gärna din adress under rubriken meddelande.

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst

Kontakt

Besiktningar av fastigheter och anmälan till sprängvarningstjänst

Det går även att anmäla skador och störningar via telefon.

Telefon: 010-123 04 00

Kundärenden

Vi gör vad vi kan för att minska störningarna från våra arbeten, men du som bor eller vistas i närheten kan ändå komma att bli störd av buller, vibrationer eller byggtransporter. Om du blir störd är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via mail.

Telefon: 010-123 04 00