Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Arbetet just nu i E4 Förbifart Stockholm - mars 2022

Det här arbetar vi med just nu, och så här långt har vi kommit i mars 2022. Här är en sammanfattning av framdriften och vad som pågår i projektet från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.

Vi bygger E4 Förbifart Stockholm i olika faser och just nu är vi i byggfasen. Cirka 88 procent av tunnlarna är utsprängda och cirka 79 procent av det arbetet med att bygga våra sex trafikplatser är klart. Vi arbetar med många olika slags arbeten i tunnlarna som är utsprängda.

Det är omfattande arbeten där vi bland annat klär in tunneln med ett tätskikt, gör arbeten med mark och kanalisation för att kunna anlägga vägarna, lägger ledningar för vatten och avlopp, monterar väggar och utför olika betongarbeten. Vi gör även förberedelser för de högteknologiska säkerhetssystem som vi ska installera i ett senare skede.

Den nya sträckningen av E4 är 21 kilometer lång, från Kungens Kurva till Häggvik. Totalt är tunnelsystemet cirka 5,5 mil långt eftersom vi bygger två separerade tunnelrör för nya E4 samt av- och påfarter i tunnlar till trafikplatserna, samt arbetstunnlar för att kunna komma ner och spränga ut berget. Vi bygger också sex nya trafikplatser som ansluter den nya vägen till det befintliga vägsystemet.

Öppnar för trafik 2030

Efter byggfasen, när vi sprängt och byggt tunnlarna och trafikplatserna klart, kommer vi att börja nästa fas i projektet. Det är arbetet med alla tekniska installationer.

Installationerna måste vara på plats innan vägen kan öppna för trafik. Det är omfattande arbeten som kommer att ta flera år och som behövs för att resan på den nya vägen ska vara säker.

Anläggningen beräknas kunna öppnas för trafik 2030 och då binder vägen ihop norra, västra och södra Stockholm, minskar sårbarheten i trafiksystemet och kan avlasta Essingeleden.

Det här har hänt i projektet:

Kungens kurva

Nya vägar i Vårby backe och en ny trafikplats: Lindvreten Södra

Ny trafikplats: Lindvreten Södra

Förra hösten rev vi den befintliga bron i trafikplats Lindvreten för att bygga en ny större cirkulationsplats med nya av- och påfarter. I Vårby backe arbetar entreprenören med betongarbeten som ska utgöra landfästen för den nya cirkulationsplatsen i trafikplatsen som ska heta Lindvreten Södra.
Senare i år kommer vi att fortsätta arbetet med bropelare för att kunna bygga broar och för cirkulationsplatsen. Beräknad byggtid till 2023.

Varför nya vägar i Vårby backe?

I Vårby backe bygger vi ut E4/E20 med fler körfält på nya vägar i södergående riktning. Vi bygger de nya vägarna för att förbättra trafikflödet när E4 Förbifart Stockholm öppnar. Under hela byggtiden är tre genomgående körfält öppna för trafik förbi arbetsplatsen under större delen av dygnet.

Kungens kurva

Vi började bygga i Kungens kurva i juli 2015 och själva byggarbetena ser i princip klara ut i Kungens kurva. Bygget av hela E4 Förbifart Stockholm är uppdelat i många delar (entreprenader). Alla delar kunde inte starta samtidigt utan startade upp successivt. Det har gjort att vi kunnat bygga på flera platser parallellt. Det du ser ovan mark är en bråkdel av E4 Förbifart Stockholm.

Vägen binder ihop norra, västra och södra Stockholm, minskar sårbarheten samt kommer att avlasta Essingeleden och centrala Stockholm.

Vad har vi byggt i Kungens kurva?

Vi har byggt vägar och påfart till tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm och en helt ny trafikplats, Lindvreten Norra, som är öppen för trafik (med undantag för på- och avfart mot E4 Förbifart Stockholm). Den nya trafikplatsen, som ligger mellan Skärholmsvägen och Månskärsvägen, ansluter till Videgårdsvägen har förlängts och ansluter nu till Kungens kurvaleden. 

Vi har också byggt en ny gång- och cykelbro vid Heron city som blev klar hösten 2016, samt en ny gång- och cykeltunnel under E4/E20 som öppnade sommaren 2021 för alla som cyklar och går mellan Skärholmen och handelsområdet vid IKEA och Heron city.

Byggarbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

Vi bygger på- och avfarter i betongtunnlar och tråg från E4 Förbifart Stockholm till E20 in mot Stockholm. På- och avfarterna är placerade mellan trafikplatserna i Bredäng och Kungens kurva. Byggarbeten kommer att pågå till 2023 och på- och avfarterna mot E4 Förbifart Stockholm kommer att ligga strax söder om Bredängs trafikplats i höjd med Smista och Storsätragränd. 

I Bredäng har vi gjutit betongtunnlar i ramperna på båda sidorna av E4/E20 och fyller på med jord och stenmassor runt dem. Betongtunnlarna leder trafiken in i tunneln för E4 Förbifart Stockholm riktning norrut respektive från tunnlarna mot E20 i riktning in mot Stockholm.

När vi byggt klart tunnlarna kommer vi successivt att släppa vi tillbaka grundvattnet. Innan vi ska bygga en tunnel ”tätar vi marken” runt om, för att byggarbetsplatsen inte ska fyllas med grundvatten när vi arbetar. När vi har arbetat klart med kan vi låta grundvattnet stiga till den nivå som det hade innan vi började bygga.

Skärholmen/Sätra

Tunnlarna under Skärholmen och Sätra

I Skärholmen och Sätra har vi sprängt ut tunnlarna och arbetar med inklädnad av tunneln med en membranduk som utgör tätskiktet som vi sedan sprutar med betong. I tunnlarna har vi gjutit färdigt en förstärkning vid Mälaren. Vi gör olika typer av betongarbeten, mark- och VA arbeten och kanalisation längs delsträckan mellan Skärholmen och ön Kungshatt.  

Vi arbetar även vidare med det stora utrymmet som vi sprängt ut och som ska rymma rökgasuttaget som vi bygger för att kunna ventilera ut brandgas från tunnlarna.

Vid Skärholmen arbetar vi med gjutningar för på- och avfarter i betongtunnlar för busstrafik till och från Skärholmsplan.

Invid Skärholmsvägen bygger vi en mottagnings- och vatten- och avloppsstation. Där har vi kommit igång med markarbeten och gjutningar. Sveab är vår entreprenör som bygger den.

Lovö/Ekerövägen

Ekerövägen

Ekerövägen breddas med ett körfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik. Arbetet på sträckan mellan Lovö och Tappström pågår på flera platser.

Mycket gjutningsarbeten
Gjutningsarbeten pågår i flera områden längs sträckan, bland annat i Tappström där vi gör undervattensgjutningar till de nya bropelarna. Vi har monterat bullerskyddsskärmar längs vägen i entreprenad E1.

Vi har börjat förbereda för byggandet av vägen som ska gå in i nya tunnelröret vid Lindö tunnel.

Sprängningsarbeten på flera platser under våren
Under våren gör vi sprängningsarbeten på flera platser när vi arbetar med diken längs vägen. Områdena som berörs är Kärsön och från Lindö tunnel fram till Edeby.

Sprängningsarbeten i flera områden under våren - Trafikverket

Vid infarten till Lindö broväg kommer vi att göra sprängningar för att kunna få en jämn lutning på den nya vägen som går ner mot den nya cirkulationsplatsen vid Tillflykten.

Vi flyttade Ekerövägen vecka 9
Vi har sänkt Ekerövägen i höjd med Edeby ungefär 4 meter, byggt väg och asfalterat. Trafiken är tillbakaflyttad till sitt permanenta läge i höjd med Edeby. Nästa steg är att bygga cirkulationsplatsen.

Ekerövägen flyttas i höjd med Edeby vecka 9 - Trafikverket

Arbeten på Nockebybron och breddning av Drottningholmsbron
Vi har bytt byter brolager under Nockebybron och breddningsarbetena har startat på Drottningholmsbron. Där är asfalten bortfräst på den avstängda delen av vägbanan på bron. Vi arbetar på Drottningholmssidan i riktning mot Kärsön. Först breddar vi den södra sidan av bron, och sedan den norra.

Snart börjar bullrande arbeten på Drottningholmsbron - Trafikverket

Tunnel Lovö

På Lovö spränger vi ut tunnlar för E4 Förbifart Stockholm. Ekerövägen ansluter till E4 Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser på Lovö, Tillflykten och Edeby. När E4 Förbifart Stockholm öppnar får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet, och vägen ger förutsättningar för en tillgänglig region, för människor, tjänster och varor som kan ta nya och smidigare vägar.

Vi har påbörjat arbeten för att kunna utföra markarbeten och kanalisation i tunnlarna under Lovö där vi hittills mest har sprängt berg. Under mars har vi börjat arbeten med de vertikalschakt vi ska bygga för luftutbytesstationer på norra Lovö. Senare i år kommer vi att få genomslag mellan de norra och södra delarna av tunnlarna på Lovö.

Tunnlarna i norra delarna

Den här delen av E4 Förbifart Stockholm går i tunnlar från Mälarens strand under Grimsta, Hässelby till Vinsta där vi bygger en trafikplats med av- och påfarter. Vidare går de under Kälvesta till Hjulsta, där vägen kommer ut på en bro med av och påfarter mot lokalvägnätet och E18. Det är ett komplext projekt som blir en av världens längsta sexfiliga motorvägstunnlar.

Tunnlarna mellan Vinsta och Hjulsta är färdigsprängda och vi arbetar vidare med att spränga bergtunneln söderut under Grimsta ner mot Mälarens strand vid Lambarfjärden där vi har cirka 300 meter kvar att spränga ut i varje tunnelrör.

Arbeten med mark-, kanalisation-, vatten- och avlopp-, betong- och inklädnadsarbeten pågår för fullt.

Vinsta

Under Vinsta bygger vi en del av E4 Förbifart Stockholms tunnlar. Ovan jord kommer på- och avfartstunnlarna ut vid Johannelund och vid Skattegårdsvägen. Där bygger vi två cirkulationsplatser på Bergslagsvägen som vi håller på att bredda och bygga om. Vi gör stora ledningsomläggningar och bygger en ny gång-­ och cykeltunnel under Bergslagsvägen nya gång-­ och cykelvägar och gång-­ och cykelbroar.

Vid Skattegårdsvägen bygger vi betongtunnlar till på- och avfartstunnlarna och nu är de färdiggjutna.

Arbetet med och gång- och cykeltunneln som ska gå under Bergslagsvägen och arbetet med dagvattenmagasinet går bra och vi har nyligen gjutit vägbron som Bergslagsvägen ska gå på ovanpå passagen.

Hjulsta

Vi har byggt en 630 meter lång vägbro över järnvägen, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. Trafikplatsen kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

För att ansluta bergtunnlarna till broarna har vi byggt betongtunnlar som är färdiggjutna. Runt tunnlarna återfyller vi med jord och grus för att återställa marken ovanpå betongtunnlarna. Inne i tunnlarna arbetar vi vidare med vatten- och avloppsarbeten och kanalisation.

Vi har gjutit en stor fläktstation intill tunnlarna och nu är vi klara med gjutningarna av den. På norra sidan av E18 utför vi vatten- och avloppsarbeten och arbetar med förstärkning av marken och fortsätter att arbeta med stödmurar och så kallade pålplattor för att kunna bygga väg ovanpå.

Hjulsta norra

Vi har byggt 400 meter långa betongtunnlar i norra delen av Hjulsta vid Hästa gård i anslutning till bergtunneln mellan trafikplats Hjulsta och trafikplats Akalla. Där börjar vägen och tunnlarna se klara ut. 

Akalla

E4 Förbifart Stockholm går i tunnel under Järvafältet och nedsänkt i tråg förbi Akalla. I tunneln jobbar vi med markarbeten, betongarbeten, vatten- och avloppsarbeten och sätter upp tätskikt och innerväggar. Vi ska snart koppla ihop både pumpstation och brandvattenanslutning från Norrvatten med huvudtunneln.

Arbete med membran och väggar pågår också och betongarbeten i de södra utrymningsvägarna för att färdigställa innan armering och insprutning av membranen startar.

Akalla trafikplats

Trafikplats Akalla kommer att ansluta till Hanstavägen i en cirkulationsplats med ramper till och från E4 Förbifart Stockholm. Trafikplatsen börjar se färdig ut. Nästa fas börjar när vi ska installera teknik i tunnlarna.

Hansta hage

Vi anlägger Hansta Hage i Hansta naturreservat. Det är en kompensationsåtgärd för den mark som Trafikverket tagit i anspråk vid byggandet av E4 Förbifart Stockholm.

Nu har vi grävt schakt för diket och byggt brofundament och gjort grundläggning för de träbroar som vi monterar i landskapsparken. Läs mer på länken här under.

Se gärna filmen där Trafikverkets miljöspecialist Maria Stormark berättar mer om vad kompensationsåtgärder är och vad vi gör i Hansta Hage!

E4 Förbifart Stockholm – kompensationsåtgärder i naturen där vi bygger | Trafikverket - YouTube

 

Häggvik

I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Flertalet regionala kärnor binds samman genom E4 Förbifart Stockholm och ger bättre tillgänglighet. Vägen blir en del av en yttre tvärled runt Stockholm, tillsammans med befintliga Norrortsleden och planerade Tvärförbindelse Södertörn.

Vi bygger en bro som ansluter Norrortsleden till E4 söderut. Nu gör vi betonggjutningar för brobanan. Vi färdigställer också bron över Förbifarten som Norra Kolonnvägen ska gå på.

Vi gör även betongarbeten för stödmurar, kanalisations-, vatten- och avloppsarbeten i mittremsan på E4 och schakt för rörgravar i anslutning mot Akalla trafikplats samt återställer mark mot Fyndet- skogen.