Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Vi påverkar alltid omgivningen när vi bygger tunnel

Innan byggstart genomför vi flera undersökningar av bergets utformning. Trots det vet vi inte alltid hur det ser ut under jord och hur ett berg beter sig när man börjar spränga sig fram i det.

De prognoser vi har inledningsvis kan skilja sig från de verkliga förhållandena i berget. Det stod klart under hösten 2018 att mer vatten än vi hade förväntat oss droppar in i de norra delarna av E4 Förbifart Stockholm. Därför behöver vi förstärka och täta berget mer omfattande än vad vi planerade från början.

Trafikverket gör omfattande och löpande kontroller

Trafikverket får inte göra vilken påverkan som helst på närmiljön. Exempelvis ska det inte vibrera för mycket när vi spränger, vattenkvaliteten i brunnar och vattendrag ska inte påverkas och inläckande vatten i tunneln får inte sänka grundvattennivån

Under hela byggets gång kontrollerar Trafikverket vilken påverkan tunnelbygget har i den nära omgivningen. De villkor vi arbetar utifrån är fastlagda i miljödomar och i samråd med Länsstyrelse och kommuner. Därför har Trafikverket tagit fram ett så kallat kontrollprogram för bland annat kontroller av grundvatten. Det är Länsstyrelsen som bevakar att Trafikverket följer planen och kontrollerar om omgivningen förändras på något sätt.

Våra löpande kontroller visade vattenläckage

Vi undersöker bergets kvalitet varje dag i samband med att vi spränger fram tunneln. Ju mer vi arbetat med tunneln desto mer kunskap om berget har vi fått. Det hjälper oss att anpassa och planera vårt arbetssätt och hantera de eventuella osäkerheter som kan dyka upp.

– För att följa upp om våra arbeten påverkar omgivningen har vi ett tydligt kontrollprogram där vi konstant mäter vattennivåer i tunneln, vibrationer från sprängningar med mera. Den viktigaste åtgärden för att inte riskera att grundvattennivån påverkas eller att skador ska uppstå är att täta berget runt tunnlarna. Detta tätningsarbete är mycket omfattande och följs noga upp enligt de villkor som mark- och miljödomstolen beslutat om, berättar Niclas Lindkvist, projektledare på Trafikverket inom projekt E4 Förbifart Stockholm.

Fortsatt tätning av berget och ansökan om nya villkor

I en miljödom från 2014 styrs det vilken mängd grundvatten som max får läcka in i de cirka 55 kilometer långa tunnlarna. Längs vissa sträckor i den norra delen av E4 Förbifart Stockholms tunnel kan vi konstatera att mer vatten droppar in än vad vi hade förväntat. Därför behöver vi förstärka och täta berget mer omfattande än vad vi planerade från början.

Även om vi fortsätter att täta berget beräknar vi att den mängd vatten som kommer att droppa in i tunneln, efter att vi byggt klart tunneln, är mer än nuvarande mängder som miljödomen tillåter. Därför har vi ansökt om ändring i miljödomen för att kunna infiltrera mer vatten, och på så sätt skydda närområdet. Infiltration innebär att man tillför vatten till ett grundvattenmagasin genom en brunn. Syftet med infiltration är att motverka grundvattensänkning. Infiltration av rent vatten är en vanlig och vedertagen skyddsåtgärd när man bygger under jord.

– På de sträckor som krävde mer tätning än vad vi planerat för utvärderar vi utförandet och uppgraderar de tekniska lösningarna. Bland annat genom att testa andra cementblandningar för att täta berget. Vi har också tätat mer, gjort fler mätningar och inspektioner och fortsätter arbetet med stor försiktighet och justerade metoder för att göra så liten påverkan på närområdet som möjligt, berättar Niclas Lindkvist, projektledare på Trafikverket inom projekt E4 Förbifart Stockholm.

Vad är ett kontrollprogram?

Kontrollprogram: Trafikverket gör många olika kontroller för att följa utvecklingen av hur arbetet i tunneln påverkar miljön både i och utanför tunneln. Detta redovisas sedan till tillsynsmyndigheten, som till exempel Länsstyrelsen

Några exempeI i ett kontrollprogram är att vi mäter och kontrollerar regelbundet att:

  • grundvattnet i jord och berg inte sjunker under de tillåtna nivåerna, områden övervakas genom regelbunden nivåmätning i ett närliggande grundvattenrör
  • vi inte påverkar vattenkvaliteten i brunnar och vattendrag
  • inläckage av vatten i tunnlarna håller sig inom tillåtna riktvärden
  • sättningar i mark och byggnader inte uppkommer på grund av våra arbeten
  • vibrationer och buller håller sig inom tillåtna riktvärden
  • vegetationsprovytor årligen följs upp med avseende på eventuella förändringar som beror på torrare förhållanden. Förändringen jämförs mot opåverkade kontrollytor