Logga in
Logga in

Stockholm E4 trafikplats Glädjen – trafikplats Arlanda, utbyggnad till tre körfält

För att minska risken för köer och olyckor på E4 mellan trafikplatserna Glädjen och Arlanda norr om Stockholm planerar Trafikverket att bredda E4 från två till tre körfält i båda riktningarna.

Vad?

Vi bygger ut E4 mellan trafikplats Arlanda och trafikplats Glädjen norr om Stockholm med ett körfält i vardera riktningen från två till tre körfält.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och minska risken för olyckor.

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram en vägplan. Planerad byggstart 2027, klart 2031.

Om projektet

Vi utvecklar och förstärker vägnätet på E4, E20 och E18 i Stockholm, för smidigare och säkrare trafik i regionen och landet. Breddningen mellan trafikplatserna Glädjen i Upplands Väsby och Arlanda i Sigtuna kommun är på cirka tolv kilometer. Det är en del av flera åtgärder i Stockholms vägnät som tillsammans bidrar till ökad framkomlighet och säkerhet i regionen.

I nuläget har sträckan utmaningar med köbildning och upphinnande­olyckor som hindrar trafikflödena. Genom att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten möjliggör vi för smidigare resor, säkrare transporter och fortsatt samhällsutveckling i kringliggande kommuner.

Det här ska vi också göra längs sträckan

  • Stärka skyddet mot förorenat dagvatten från vägen så att naturen närmast vägen blir mindre belastad.
  • Installera ett Intelligent transportsystem (ITS). Systemet består av trafik­kameror, detektorer och digitala skyltar. Det varnar för köbildning och kan användas för att styra om trafik och ändra hastigheten. Systemet finns redan i dag på flera av Stockholms infartsleder.
  • Bygga nya bullerplank.
  • Bygga ett förbättrat skydd för natur och vatten vid olycka. Till exempel vid en krock ska bensin eller släckvatten förhindras från att rinna ut i naturen eller ner till grundvattnet genom att fånga upp vätskorna och ge förutsättningar för sanering.
  • Se över hur dagvattnet renas och fördröjs längs vägen så att reningen förbättras och att vägen med omgivning är anpassad till framtidens klimat.

Vi planerar arbetena så att de kan genomföras med minsta möjliga påverkan på trafiken, men en så omfattande ombyggnad kommer inte att kunna genomföras utan att det märks.

Aktuellt i projektet

Från och med hösten 2021 till våren 2022 kommer fältarbeten att pågå längs med E4 mellan trafikplats Glädjen och Arlanda. Dessa behövs för att ta fram den nya vägplan som krävs för breddningen av vägen. Under perioden när fältarbetena pågår kan personer med gula västar synas intill vägkanten. Det kommer också förekomma nattarbeten när våra vägfordon utför undersökningar på vägen. 

Arbetena sker med stöd av 34 § väglagen, och beräknas pågå i återkommande insatser under november 2021 till maj 2022.

Nyheter

Tidslinje

Vi arbetar med att ta fram en vägplan.

Vi planerar att börja bygga 2027.

Vi räknar med att vara klara 2031.

Andra projekt i närheten