Logga in
Logga in

Stockholm E4 trafikplats Glädjen – trafikplats Arlanda, utbyggnad till tre körfält

För att minska risken för köer och olyckor på E4 mellan trafikplatserna Glädjen och Arlanda norr om Stockholm planerar Trafikverket att bredda E4 från två till tre körfält i båda riktningarna.

Vad?

Vi bygger ut E4 mellan trafikplats Arlanda och trafikplats Glädjen norr om Stockholm med ett körfält i vardera riktningen från två till tre körfält.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och minska risken för olyckor.

Nuläge

Projektet avslutas, se nedan.

Om projektet

Aktuellt i projektet

Projektet avslutas

Projektet har inte fått finansiering i den nationella transportplanen för 2022-2033 och kommer därför att avvecklas.

Projektet fullföljer de pågående arkeologiska utredningarna då resultatet av dessa är av värde framåt. Behoven av åtgärder på sträckan kvarstår och kommer att hanteras i kommande planer tillsammans med övriga brister i trafiksystemet.

Vi utvecklar och förstärker vägnätet på E4, E20 och E18 i Stockholm, för smidigare och säkrare trafik i regionen och landet. Breddningen mellan trafikplatserna Glädjen i Upplands Väsby och Arlanda i Sigtuna kommun är på cirka tolv kilometer. Det är en del av flera åtgärder i Stockholms vägnät som tillsammans bidrar till ökad framkomlighet och säkerhet i regionen.

I nuläget har sträckan utmaningar med köbildning och upphinnande­olyckor som hindrar trafikflödena. Genom att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten möjliggör vi för smidigare resor, säkrare transporter och fortsatt samhällsutveckling i kringliggande kommuner.

Det här ska vi också göra längs sträckan

  • Stärka skyddet mot förorenat dagvatten från vägen så att naturen närmast vägen blir mindre belastad.
  • Installera ett Intelligent transportsystem (ITS). Systemet består av trafik­kameror, detektorer och digitala skyltar. Det varnar för köbildning och kan användas för att styra om trafik och ändra hastigheten. Systemet finns redan i dag på flera av Stockholms infartsleder.
  • Bygga nya bullerplank.
  • Bygga ett förbättrat skydd för natur och vatten vid olycka. Till exempel vid en krock ska bensin eller släckvatten förhindras från att rinna ut i naturen eller ner till grundvattnet genom att fånga upp vätskorna och ge förutsättningar för sanering.
  • Se över hur dagvattnet renas och fördröjs längs vägen så att reningen förbättras och att vägen med omgivning är anpassad till framtidens klimat.

Vi planerar arbetena så att de kan genomföras med minsta möjliga påverkan på trafiken, men en så omfattande ombyggnad kommer inte att kunna genomföras utan att det märks.

Nyheter

Tidslinje

Vi arbetar med att ta fram en vägplan.

Vi planerar att börja bygga 2027.

Vi räknar med att vara klara 2031.

Andra projekt i närheten

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Maria van de Beek
Kommunikatör
Anna Weston