Logga in
Logga in

Stockholm Märsta station

Trafikverket utreder och planerar för en ombyggnation av Märsta station. Syftet med projektet är att öka kapaciteten för att klara framtida trafik samt eliminera de säkerhetsrisker som finns i den nuvarande stationen.

Vad?

Trafikverket utreder och planerar för en ombyggnation av Märsta station.

Varför?

För att modernisera Märsta station och förbättra bytespunkten för resenärer på järnvägen behöver stationen rustas upp.

Nuläge

Projektet kommer att avslutas, då finansiering saknas. Projektsidan kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 14 oktober 2022.

Om projektet

​Märsta station ska fungera som en bra och effektiv bytespunkt samt tillgodose att pendeltågstrafiken kan ha en ökad turtäthet. För att uppnå detta behöver stationen ha en annan utformning jämfört med dagens.

Finansiering saknas

På uppdrag av regeringen har Trafikverket redovisat ett förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022-2033. Märsta station är inte med i förslaget och i dagsläget saknas alltså finansiering för att genomföra en ombyggnation av stationen.

Tidslinje

Samrådsunderlag har tagits fram, vilket är det underlag som ligger till grund för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan (BMP) för projektet. Ett samråd har genomförts med de som ingick i samrådskretsen, det vill säga länsstyrelsen i Stockholm, Sigtuna kommun, fastighetsägare, enskilda som särskilt berörs, kollektivtrafikmyndigheten och Försvarsmakten.

Inkomna synpunkter samt Trafikverkets bemötande har sammanfattats i en samrådsredogörelse som finns att läsa på Trafikverkets hemsida (se under Dokument).

Länsstyrelsen har i september lämnat beslut om att projektet inte antas innebära en betydande miljöpåverkan (BMP). För projektet innebär det att en plan- och miljöbeskrivning har tagits fram.

Dokument

Kontakt

Johan Lundin

Projektledare

Telefon: +46 10-123 51 96