Logga in
Logga in

Stockholm Väg 282, Edsbro–Lummevi idrottsanläggning, gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs väg 282, Edsbro–Lummevi idrottsanläggning för att förbättra trafiksäkerheten för cyklister och gående.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Edsbro och Lummevi idrottsanläggning.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Byggarbetet pågår.

Om projektet

Det finns ett behov för barn och ungdomar att på ett säkert sätt röra sig mellan tätorten Edsbro och idrottsanläggningen vid Lummevi. I dag saknar gående och cyklister ett avgränsat utrymme längs den aktuella sträckan.

Vägen trafikeras av i genomsnitt cirka 2 300 fordon per dygn. En gång- och cykelbana ska förbättra tillgängligheten och öka trafiksäkerheten för gående, cyklister och bilister. Vi bygger gång- och cykelvägen på den södra sidan om väg 282 och sätter i samband med det upp belysning.

Produktionen är igång

Under vintern har vi haft mindre aktivitet med färdigställandet av gång- och cykelvägen. Från och med mars kommer vi arbeta med full styrka.

Under hela byggtiden kommer du kunna passera som trafikant och bilist. Vi kommer spärra av ett körfält på cirka 300 meter och reglera trafiken med trafikljus. Du som bor i fastighet längs med sträckan kommer alltid kunna passera in och ut från din tomt.

Tidsplan

Här kan du läsa mer om projektets tidsplan.

Ett samråd hölls under våren 2015.

Vägplanen granskades under våren 2016. 

Projektet hade byggstart under hösten 2021

4 Beräknas bli klart vintern 2023/2023

Kartor och bilder relaterade till projektet

Kontakt

Eric Tällberg

Markförhandlare

Telefon: +46 10-124 34 48

Cecilia Flood

Telefon: +46 10-123 49 75